VLAAMS LOKET JEUGDHULP

Indien u deze nieuwsbrief niet kan lezen, klik hier voor een online versie

INTEGRALE JEUGDHULP
NIEUWSBRIEF 10 01/03/2016

Vlaanderen is jeugdhulp
Huisstijlelement, schuine lijnen

Jeugdhulp in Vlaanderen

De intersectorale nieuwsbrief over jeugdhulp in Vlaanderen brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de integrale jeugdhulp. In- en uitschrijven kan per e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be.

Maak een winnaar van Binc!

 

HB Plus reikt ook in 2016 innovatieprijzen uit voor de meest vooruitstrevende ICT-projecten die het voorbije jaar zijn opgestart binnen de categorieën:

 • Burgergericht;
 • Digitaal geïnspireerd;
 • Start up.
BINC dingt alvast mee naar de Innovatieprijs in de categorie ‘Digitaal geïnspireerd’. Wil je meehelpen om een winnaar te maken van Binc? Breng dan meteen je stem uit via de website. De prijzen worden uitgereikt tijdens het Lentefestival HB Plus op
17 maart. Meer informatie is te vinden op de website.

Rapport vergelijkend onderzoek CBAW en BZW

 

Om het aanbod Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW), erkend binnen Jongerenwelzijn, en het aanbod Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW), erkend binnen het Algemeen Welzijnswerk, beter op elkaar af te stemmen, voerde het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 2014-2015 een onderzoek uit. Na een grondige vergelijking naar kenmerken van instromers, vorm en inhoud van de begeleiding en werkzame factoren vanuit het perspectief van de jongere, stellen de onderzoekers drie beleidssporen voor om te komen tot een betere afstemming:

 • Piste 1: situatie grotendeels behouden maar inspelend op de vraag van de jongere om de maximumleeftijd bij de CBAW-diensten te verhogen;
 • Piste 2: CBAW-diensten onderbrengen bij de CAW;
 • Piste 3: huidige situatie behouden mits versterking van de brug tussen beide sectoren.
De stuurgroep schetste ook nog een 4de piste: min-18-jarigen stromen in een CBAW-module in omwille van hun voortraject in de jeugdhulp. Indien het niet gaat om een kortdurende begeleiding, wordt een snelle opstart van co-begeleiding met en een warme overdracht naar het CAW gerealiseerd omwille van hun expertise met gezinnen en volwassenenhulpverlening. De volledige onderzoeksresultaten zijn te lezen in het rapport.

Regionale vormingen ‘omgaan met verontrusting’
Regionale vormingen ‘omgaan met verontrusting’

Verantwoordelijkheid opnemen in verontrustende situaties blijft een grote uitdaging voor alle hulpverleners. Daarom wordt verder geïnvesteerd in vorming en sensibilisering, ook op regionaal niveau. Elk IROJ (Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp) start met de uitvoering van zijn programma, aangepast aan de regionale noden. De acties zijn erop gericht om:

 • de competenties bij hulpverleners te verhogen;
 • de rol van de verschillende partners (hulpverlening, gemandateerde voorzieningen, politie, parket, crisisjeugdhulp) verder uit te klaren;
 • de samenwerking tussen de partners te concretiseren in afspraken.
Het vormingsoverzicht per regio vind je op de website.

Vorming jeugdhulp

 

Op www.vormingjeugdhulp.be vind je een overzicht van vormingen over:

 • Werken in verontrustende situaties;
 • Krachtgericht werken met netwerken;
 • Alternatieven voor het werken met wachtlijsten.
Sommige vormingen zijn eerder informatief, andere meer verdiepend met kans tot uitwisseling en input van experten. Neem regelmatig dus een kijkje op de website en schrijf je tijdig in!

Participatie: krachten gebundeld!

 

Verschillende organisaties verzamelen reeds jarenlang ervaringen van ouders en jongeren in de jeugdhulp. Zij gaan hierover in gesprek met de overheid en met voorzieningen. Zo geven ze het cliëntperspectief een plaats in de ontwikkeling van de jeugdhulp op beleids- en praktijkniveau. Sinds eind 2015 bundelen deze organisaties de krachten. Dit resulteerde in twee vzw’s:

 • Cachet vzw: blijft verder actief voor de minderjarigen. Cachet vzw verenigt de eigen werking en die van JOPlim. Daardoor is Cachet nu actief in drie regio’s: Brussel, Antwerpen en Limburg. De organisatie heeft ook een Vlaamse werking.
 • vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen: bouwt de werking voor de ouders verder uit. Hierin zijn alle bestaande regionale ouderwerkingen opgenomen. Deze blijven wel hun rol spelen. In afwachting van de ontwikkeling van een nieuwe website, blijven de ‘oude’ websites van ROPPOV, (Oost-Vlaanderen), POPANT (Antwerpen), Ouderswerking Vlaams-Brabant (Vlaams-Brabant), JOPlim (Limburg) nog even in de lucht.
Op termijn willen beide vzw’s hun werking uitbreiden naar heel Vlaanderen.

Participatie: krachten gebundeld!
Hulplijn rond radicalisering

 

De Opvoedingslijn beantwoordt sinds 15 februari ook vragen van ouders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. De hulplijn komt er op vraag van de moederverenigingen van ex-Syriëstrijders die ook bij de werking betrokken zijn. Meer informatie is te lezen in het persbericht en in de brief van de minister over de werking van de hulplijn rond radicalisering.


De Opvoedingslijn is bereikbaar via:

Uitnodiging studiedag Vechtsport & jeugdhulp

 

Op 22 april vindt de inspiratie- en studiedag ‘Vechtsport & Jeugdhulp’ plaats. Opzet van de dag is het publiek kennis te laten maken met verschillende contexten waarin vechtsport gehanteerd wordt als een pedagogisch instrument en een actieve vorm van vrijetijdsbesteding. Verder wordt een onderzoek voorgesteld naar ‘Slagkracht op De Markt’, een boks-project in gemeenschapsinstelling De Kempen.

Studiedag Vechtsport en jeugdhulp

De studiedag richt zich naar jeugdhulpverleners, jeugd(welzijns-)werkers, buurtsportwerkers, medewerkers van lokale sport-, jeugd- en preventiediensten, (vecht)sportaanbieders, leerkrachten en leerlingbegeleiders, onderzoekers, studenten enz. De studiedag is een initiatief van de onderzoeksgroep Sport & Society van de Vrije Universiteit Brussel, De Uitdaging (Stad Genk), Jongerenwelzijn en het Vlaams Vechtsportplatform. Meer informatie volgt later.

Praktijkgestuurd effectonderzoek bij Beaufort
(deel van LIA vzw sinds 1 januari)

 

Beaufort is een organisatie voor bijzondere jeugdzorg die modules aanbiedt rond contextbegeleiding, dagbegeleiding in groep, verblijf en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen. Daarbij stelde de organisatie zich de vraag wat tot succesvolle hulpverlening leidt. Lange tijd was dat vooral gebaseerd op de tevredenheid van ouders, kinderen en jongeren. Maar dat bleek onvoldoende informatie te geven over het al dan niet bereiken van de gewenste doelen.

Ook groeide de vraag vanuit de overheid naar het verantwoorden van het gebruik van de geïnvesteerde middelen binnen de jeugdzorg. Dat alles leidde tot een praktijkgestuurd effectonderzoek. Het verslag en de eerste resultaten hiervan staan sinds kort op de website. De organisatie wil hiermee enkele hand-
vatten reiken aan praktijkwerkers die zoekend zijn in het vormgeven van effectiviteitsonderzoek binnen hun eigen organisatie.

Beaufort
Studiedag ‘Samen bouwen aan een hervormde leerlingenbegeleiding’

 

Op 15 maart vindt een studiedag plaats rond de hervorming van de leerlingenbegeleiding. Die dag worden onder meer de belangrijkste resultaten van een aantal studies gepresenteerd:

 • doorlichting van de CLB-werking;
 • wetenschappelijk onderzoek naar Vlaamse praktijken inzake leerlingenbegeleiding;
 • onderzoek over buitenschoolse hulp en zorg op school.
Meer informatie is te lezen in de uitnodiging. Inschrijven kan nog tot 7 maart.

Dit is een officieel e-zine van de Vlaamse overheid.

Vlaamse overheid

Deze nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen binnen de integrale jeugdhulp, met inbreng van alle betrokken sectoren. In- en uitschrijven kan via e-mail aan communicatie@jongerenwelzijn.be