Uitbreidingsbeleid jeugdhulp

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Het tweede jaarverslag van de jeugdhulp bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning. Om deze tendensen te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, moet worden geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt 1 gezin = 1 plan.

  • De oproep en de rondzendbrief van 20 juli 2017 roepen op tot het vormen van samenwerkingsverbanden jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. Daarbij is de deadline voor het indienen van dossiers bepaald op 15 november. Deze deadline is nadien verschoven naar 15 december, met een brief van 27 oktober 2017.
  • Er worden provinciale infomomenten georganiseerd die hier dieper op ingaan. Meer informatie over data en locaties is te vinden in de uitnodiging.
  • Op 25 september 2017 vond het beleidsmoment jeugdhulp plaats in het VAC in Brussel. Daarbij is dieper ingegaan op de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode. Meer informatie is te vinden in de presentatie.
  • Op provinciale infomomenten wordt dieper ingegaan op de oproep ‘meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’. De presentatie is beschikbaar.
  • De oproep en de rondzendbrief specifiek voor de provincies Antwerpen en Limburg.

Documenten

Jonge kinderen

Rondzendbrief zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kind

Op 29 mei is een volgende rondzendbrief uitgestuurd in het kader van het uitbreidingsbeleid jeugdhulp. Deze heeft te maken met werf 2: jonge kinderen; en meer bepaald met de zorggarantie bij uithuisplaatsing van jonge kinderen. De rondzendbrief creëert een kader (‘zorggarantieplan uithuisplaatsing jonge kinderen’) dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast. Dit plan wordt in heel Vlaanderen geoperationaliseerd en geïmplementeerd. Dat moet leiden tot een versterkt en kwaliteitsvol aanbod en tot een doortastende aanpak vanuit samenwerking, zodat voor alle situaties van verregaande verontrusting bij jonge kinderen die omwille van die situatie niet (langer) in hun gezin kunnen verblijven, een snelle oplossing wordt gecreëerd met aandacht voor continuïteit. Klemtoon ligt op vrijwillige hulpverlening, weliswaar met linken met gemandateerde voorzieningen en desgevallend gerechtelijke hulp.

Meer weten?

Hulpverlening aan jongvolwassenen

De derde werf betreft een oproep specifiek voor de uitbreiding van nieuwe woonvormen en de inschakeling van burgerinitiatieven. De inhoudelijke pijler wordt gevormd door het actieplan jongvolwassenen. Met dit actieplan willen we de hulpverlening aan deze doelgroep versterken door in te zetten op verschillende domeinen, onder meer via instrumenten als groeiplannen en rondetafels en de inschakeling van burgerinitiatieven die de uitstroom uit de jeugdhulp beter voorbereiden en faciliteren.

Meer informatie kan je raadplegen in de rondzendbrief.

Met de oproep en de rondzendbrief van 20 juli 2017 kondigden we de vier uitbreidingswerven voor de integrale jeugdhulp aan. Met onderstaande rondzendbrief willen we jullie informeren over de inhoudelijke en praktische modaliteiten voor de uitvoering van het uitbreidingsbeleid van werf 3, de hulpverlening ten aanzien van jongvolwassenen.

Documenten

Jeugddelinquentierecht

Meer informatie binnenkort beschikbaar.

Meer informatie over de voorbereiding van het traject kan je vinden op de website van Jongerenwelzijn.

Crisisjeugdhulp

Oproep voor versterking van het netwerk crisisjeugdhulp

Op 18 april 2018 werd het doorlichtingsrapport van het Rekenhof over de crisisjeugdhulp gepresenteerd. Dat vermeldt dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Dit doet zich voor zowel crisisbegeleiding als crisisverblijf voor. In afwachting van de programmatienorm voor crisisjeugdhulp wordt reeds een eerste versterking van het crisisnetwerk doorgevoerd door de overheid. Gezien de hoge nood en de druk op de crisisnetwerken de afgelopen jaren, komt er in 2019 al nieuw aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij in alle regionale crisisnetwerken. Deze uitbreiding investeert in een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp voor de cliënt in een crisissituatie.

Meer weten?

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.