Werven uitbreidingsbeleid jeugdhulp

Werf 1: Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Het jaarverslag jeugdhulp 2016 bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij onze gezinnen. Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning.

Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, moet worden geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’.

  • De oproep en rondzendbrief riepen op tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp om te komen tot snel inzetbare rechtstreeks toegankelijke hulp. Er waren ook een aparte oproep en rondzendbrief specifiek voor de provincies Antwerpen en Limburg.
  • Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 stond stil bij de ontwikkelingen binnen de jeugdhulp voor de komende periode. Daarnaast vonden provinciale infomomenten plaats die dieper ingingen op de oproep ‘meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijk jeugdhulp’.

Documenten

Werf 2: Jonge kinderen

Rondzendbrief zorggarantie bij uithuisplaatsing jonge kind

Het beleidsmoment jeugdhulp van 2017 gaf aanleiding tot de rondzendbrief voor werf 2: jonge kinderen. De rondzendbrief creëert een kader (‘zorggarantieplan uithuisplaatsing jonge kinderen’) dat in alle situaties van uithuisgeplaatste jonge kinderen moet worden toegepast. Daarbij engageren de belangrijkste partners - diensten voor pleegzorg, centra voor kinderzorg en organisaties voor bijzondere jeugdzorg - zich om onmiddellijke oplossingen te realiseren voor jonge kinderen die - omwille van verontrustende situaties - niet in hun gezin kunnen verblijven. Dat moet leiden tot een duurzaam traject voor elk jong kind, naar een duurzaam verblijf in een gezin: het eigen gezin indien mogelijk, een pleeggezin indien nodig. Klemtoon ligt op vrijwillige hulpverlening, weliswaar met linken met gemandateerde voorzieningen en desgevallend gerechtelijke hulp.

De zorggarantieplannen zijn momenteel in alle regio’s in volle ontwikkeling. Verder wordt geëxperimenteerd met casusfinanciering om ook antwoord te bieden wanneer aanbod niet onmiddellijk ingezet kan worden. In 2019 start ook nog een vormingstraject voor hulpverleners rond een herenigingsmethodiek die handvatten en methodische onderbouw biedt bij het werken aan een terugkeer naar huis.

Documenten

Werf 3: Jongvolwassenen

Hulpverlening aan jongvolwassenen

Het actieplan jongvolwassenen wil de hulpverlening aan jongvolwassenen versterken door in te zetten op verschillende acties, zowel vóór als na de uitstroom uit de jeugdhulp, die de continuïteit van de zorg aan jongvolwassenen moeten waarborgen.

Voor elke actie uit het actieplan jongvolwassenen heeft Jongerenwelzijn richtsnoeren geschreven die inspiratie moeten geven aan jeugdhulpaanbieders om creatief en innovatief met de acties aan de slag te gaan. De publicatie van Cachet – Sur ma Route – werd gebruikt als toetssteen.

Daarnaast is de typemodule ‘begeleiding aan jeugdhulpverlaters’ van het algemeen welzijnswerk opgenomen in de moduledatabank. De focus ligt enerzijds op het inzetten van tandembegeleiding in functie van zorgcontinuïteit, anderzijds op het aanklampend werken en herstellen van vertrouwen in gebroken trajecten.

Voor jongvolwassenen voor wie na de jeugdhulp vervolghulp noodzakelijk blijft, worden daarnaast specifieke acties opgezet.

Zo is er de oproep voor de uitbreiding van nieuwe woonvormen en inschakeling van burgerinitiatieven, deze kadert in de derde werf van het uitbreidingsbeleid in de jeugdhulp.

Begin 2019 zijn in Vlaanderen en Brussel 87 plaatsen binnen kleinschalige wooneenheden, de zogenaamde co-housingprojecten, van start gegaan. Daar wonen 4 tot 6 jongvolwassenen (van 16 tot 25 jaar) met weinig of geen ondersteunende context samen. Ze kunnen rekenen op flexibel toezicht en ondersteuning van een begeleiding op maat van elke jongere. Het individueel begeleidingstraject stoelt in eerste instantie op een ondersteuningsplan, en volgt het tempo van de jongere. Daarnaast wordt actief ingezet op de groepsdynamiek. Verder wordt een beroep gedaan op vrijwilligers – al dan niet ervaringsdeskundigen – om te komen tot een duurzame context voor elke jongere.

De 87 plaatsen in de kleinschalige woonheden zijn niet-rechtstreeks toegankelijk. Omwille van de specificiteit van dit aanbod, zowel qua inhoud als naar doelgroep, is een aparte typemodule ‘begeleiding in een kleinschalige wooneenheid’ in de moduledatabank ingevoerd. De initiatiefnemers van een kleinschalige wooneenheid kunnen nu dus ook moduleren en instroommogelijkheden aanmaken.

Op 1 januari 2019 zijn ook de (bijkomende) erkenningen voor burgerinitiatieven van start gegaan. Deze dragen bij aan het creëren van duurzame contexten bij kwetsbare jongvolwassenen, door het inschakelen van vrijwilligers onder de performante coaching, supervisie en intervisie van professionals. Met het oog op de opbouw van een duurzame context, wordt een burgerinitiatief van bij de start van een hulpverleningstraject als belangrijke partner ingeschakeld.

Het actieplan jongvolwassenen wil verder ook de mogelijkheden verruimen van voortgezette jeugdhulp na de 18de verjaardag. Zo is het nu mogelijk om een aantal typemodules binnen Jongerenwelzijn in te zetten tot 25 jaar. Om dit alles in goede banen te leiden, is een ‘Procedureflow voor aanvragen voortgezette jeugdhulp tot 25 jaar’ opgesteld.

Meer weten? Lees het volledige nieuwsbericht.

Meer weten over continuïteit in de jeugdhulp? Neem een kijkje op de professionele website. Daar is onder meer informatie te vinden over de rondetafels voor kwetsbare jongvolwassenen.

Werf 4: Jeugddelinquentierecht

Rondzendbrief beveiligend aanbod

Op 13 mei 2019 is de oproep uitgestuurd tot kandidaatstelling voor de realisatie van een aanbod beveiligend verblijf. Meer informatie is te lezen in de rondzendbrief beveiligend verblijf. Dossiers kunnen worden ingediend tot 27 september 2019 door middel van het aanvraagformulier

Rondzendbrief delictgerichte contextbegeleiding

Op 6 mei 2019 is een oproep verschenen tot kandidaatstelling voor delictgerichte contextbegeleiding. Meer informatie is te lezen in de rondzendbrief delictgerichte contextbegeleiding. Het formulier voor kandidaatstelling kan worden ingediend tot uiterlijk 7 juni 2019.

Meer weten over het decreet Jeugddelinquentierecht? Neem een kijkje op de website van Jongerenwelzijn.

Crisisjeugdhulp

Oproep voor versterking van het netwerk crisisjeugdhulp

Op 18 april 2018 presenteerde het Rekenhof het doorlichtingsrapport over de crisisjeugdhulp. Dat vermeldt dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Dit doet zich voor zowel bij crisisbegeleiding als crisisverblijf voor. Daarom was er eind 2018 een oproep tot versterking van het crisisnetwerk. Deze uitbreiding moest bijdragen aan een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp voor de het kind of de jongere in een crisissituatie.

Vanaf 1 maart zullen er 70 extra modules crisisbegeleiding en 20 extra modules crisisverblijf (met begeleiding) beschikbaar zijn. Het betreft verzekerd aanbod voor het crisismeldpunt, bovenop de huidige capaciteit in de jeugdhulp. Voor crisisbegeleiding ligt het accent op innoverend aanbod als aanvulling op de huidige methodieken. Voor crisisverblijf wordt ingezet op het versterken van het bestaande aanbod, met aandacht voor de begeleiding tijdens het verblijf.

Overzicht van het toegekende aanbod

Oproep crisisbegeleiding

Regio Naam Module
Antwerpen Crisishulp aan Huis De Aanzet (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Cirkant
Crisishulp aan Huis De Matant (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Vizier (OLO)
6
6
6
7
Brussel Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde 3
Limburg Crisishulp aan Huis vzw Daidalos 6
Oost-Vlaanderen Crisishulp aan Huis de Cocon 8
Vlaams-Brabant Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde
Crisishulp aan Huis vzw Sporen
CKG De Schommel
De Vuurvogel (OVBJ)
3
6
8
1
West-Vlaanderen Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen 10
TOTAAL   70

Oproep crisisverblijf met crisisbegeleiding

Regio Naam Module
Antwerpen CKG Zorgbedrijf Antwerpen
OOOC Elegast
OOOC De Grote Robijn (Emmaus)
OOOC De Kiosk
OBC Mastenhof (OLO)
OOOC Ter Heide
OOOC Kruislink
2
1
1
1
1
1
1
Brussel OOOC t Pasrel 1
Limburg vzw de Oever
OOOC Elkeen
1
1
Oost-Vlaanderen OOOC Morgenster (vzw Lia)
OOOC Amon
OOOC De Bries
1
1
1
Vlaams-Brabant CKG De Schommel
CKG Sloebernest (SVHG)
OOOC ’t Pasrel
1
1
2
West-Vlaanderen OOOC De Wijzer (02)
CKG Sint Clara
1
1
TOTAAL   20

Documenten

Samen kansen creëren; dat is het verhaal van de jeugdhulp in Vlaanderen. We geven kinderen,  jongeren en gezinnen een duwtje in de rug, zodat ze snel zelf verder kunnen. Ofwel bieden we, indien nodig, langdurige ondersteuning aan; op maat en met respect voor de keuzes van jongeren en hun ouders. We versterken op een positieve manier hun eigen krachten. Zo kan iedereen bij de start van zijn of haar leven volwaardig deelnemen, waarbij de samenleving er zelf ook op vooruit gaat.

Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks aankloppen bij tal van diensten voor begeleiding en advies. Wie nood heeft aan meer intensieve ondersteuning, kan aangemeld worden bij de toegangspoort die de geschikte hulp toewijst. Loopt de hulp vast of wordt deze niet aanvaard? Dan kan een gemandateerde voorziening (Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) de hulpverlening mee opvolgen of nieuwe hulp opstarten. Bij een onverwachte crisis staat een netwerk van diensten klaar. Als de hulpverlening moeilijk verloopt, kunnen overleg en bemiddeling een uitweg bieden.

De Vlaamse jeugdhulp verbindt delen van 6 administraties uit het welzijns- en onderwijslandschap, en geeft ruimte aan tal van partners binnen een breed netwerk van professionals. Jongeren en hun ouders maken structureel deel uit van het beleid. Jeugdhulp bereikt elk jaar een paar honderdduizend kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer info: www.jongerenwelzijn.be, www.vaph.be, www.kindengezin.be, www.departementwvg.be, www.zorgengezondheid.be, onderwijs en vorming.

Deze tekst wordt vervangen.