Regelgeving

De Vlaamse Codex geeft de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1964 tot nu. Deze rubriek omvat de regelgeving die centraal staat in de werking en organisatie van de jeugdhulp.

Decreten

Decreet Jeugddelinquentierecht en zijn uitvoeringsbesluiten

Op 6 februari 2019 is het decreet Jeugddelinquentierecht goedgekeurd. Dat treedt (stapsgewijs) in werking op 1 september 2019. Het decreet kwam tot stand na een heel traject. Het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn (dat later fuseerde met Kind en Gezin tot Opgroeien) zorgde voor de organisatorische, administratieve en inhoudelijke ondersteuning.

Intussen zijn ook de uitvoeringsbesluiten beschikbaar:

  • uitvoeringsbesluit van 5 april 2019 tot inrichting van de gemeenschapsinstellingen en tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (B.S.03/07/2019)
  • MB van 3 maart 2023 tot vaststelling van de capaciteit van de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum
  • BVR van 2 september 2022 tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie (B.S.09/12/2022)
  • BVR van 16 september 2022 tot uitvoering van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de organisatie, samenstelling en werking van de afdelingen gesloten oriëntatie, gesloten begeleiding en gesloten begeleiding van maximaal twee, vijf of zeven jaar in de gemeenschapsinstellingen (B.S.19/12/2022)
  • Veelgestelde vragen bij fase 2 jeugddelinquentierecht
  • BVR over het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van minderjarige verdachten

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Thema’s.

Decreet Integrale Jeugdhulp van 12 juli 2013 - uitvoeringsbesluit 21 februari 2014

Op 21 februari 2014 is het uitvoeringsbesluit bij het decreet Integrale jeugdhulp definitief goedgekeurd. Daardoor is de integrale jeugdhulp in Vlaanderen een feit sinds 1 maart 2014.

Decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg - uitvoeringsbesluit 8 november 2013

Op 1 januari 2014 trad het decreet Pleegzorg in werking. Dit werd goedgekeurd op 20 juni 2012 en is inmiddels gewijzigd (16 maart 2018). Het decreet hertekent het pleegzorglandschap in Vlaanderen volledig. Het belang van pleegkind of pleeggast staat centraal. Alle partijen worden maximaal betrokken bij de hulpverlening.

Evaluatierapport pleegzorg juni 2017

Het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn (dat intussen is gefuseerd met Kind en Gezin tot Opgroeien) liep met de diensten voor pleegzorg, Pleegzorg Vlaanderen vzw, cliëntvertegenwoordigers en andere relevante stakeholders een traject om de organisatie rond pleegzorg te evalueren en werkpunten en optimaliseringsvoorstellen te formuleren. Ook het perspectief van de cliënten zelf werd ingebracht. Het rapport ‘Evaluatie van de toepassing van het decreet en besluit houdende de organisatie van pleegzorg’ bundelt de bevindingen van het evaluatietraject.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Aanbod.

Decreet inzake de bijzondere jeugdbijstand van 7 maart 2008 – uitvoeringsbesluit 24 oktober 2008

Op 2 maart 2009 treden het decreet van 7 maart 2008 inzake de bijzondere jeugdbijstand en zijn uitvoeringsbesluit van 24 oktober 2008 in werking. Deze omvatten bijna alle bestaande sectorale regelgeving bijzondere jeugdbijstand op decretaal niveau en op het niveau van de besluiten van de Vlaamse Regering. De vernieuwingsoperatie houdt vooral de coördinatie en codificatie in van de bestaande regelgeving.

Decreet rechtspositie minderjarige in de jeugdhulp en binnen het kader van het decreet Jeugddelinquentierecht van 7 mei 2004 – uitvoeringsbesluit 1 juli 2006 – ing. decr. 15 maart 2019

Het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP) is op 7 mei 2004 goedgekeurd en sinds 1 juli 2006 van kracht. Na de goedkeuring van het decreet Jeugddelinquentierecht in 2019 is het decreet aangevuld. (ing. decr. 15 maart 2019, art. 3, I: 1 september 2019.

Op 27 maart 2024 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed dat het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp en binnen het jeugddelinquentierecht (DRM) grondig wijzigt. Met deze wijzigingen biedt het DRM een duidelijker rechtenkader voor minderjarigen in die context. In lijn met het oorspronkelijke decreet leggen de wijzigingen een grote nadruk op participatie en dialoog met het kind of jongere en de context. 

Meer weten? 

Andere

Erkenningsvoorwaarden en subsidienormen private voorzieningen

Samenwerkingsakkoord herstelrecht minderjarigen van 13 december 2006

Op 13 december 2006 sloten onder meer de federale staat en de Vlaamse Gemeenschap een samenwerkingsakkoord inzake de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod.

Besluit inzake de delegatie van bevoegdheden aan de RV en adjuncten van de directeur centrale diensten Brussel, afdeling OSD

Besluit inzake de delegatie van bevoegdheden aan de RV en adjuncten van de directeur centrale diensten Brussel, afdeling OSD

Rondzendbrieven

Rondzendbrieven voor voorzieningen