Jeugdhulp Wit stuk om een schuine zijde te maken Nieuwsbrief 45
26 februari 2020

Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen.

Een groene zigzaglijn die de intro en de content scheidt
In deze nieuwsbrief:
 

Nieuws

   
 
Doe mee aan de Week van de Opvoeding!

De Week van de Opvoeding loopt elk jaar van 16 tot 23 mei. EXPOO, Gezinsbond en VCOK slaan dit jaar de handen in elkaar en presenteren een uitgebreid aanbod aan activiteiten rond het thema 'Opvoeden is geen (wed)strijd'. Het gamma omvat lezingen, workshops, theater- en muziekvoorstellingen, wandelingen ... Ook Jeugdhulp doet een warme oproep aan al zijn voorzieningen om aan de slag te gaan met het thema. Grootse plannen, kleine initiatieven ... Alles kan en mag. Meer weten? Duik dan onder in de duidingstekst.

 
Gezocht: deelnemers voor reflectiegroep e-Youth

e-Youth is een project rond digitale gegevensdeling binnen Opgroeien. Het stimuleert ook administratieve vereenvoudiging voor hulpverleners door hergebruik en delen van feitelijke informatie. In een eerste fase komen vooral intersectorale toepassingen zoals Insisto, COBE (aanvraagsysteem cliëntoverleg en bemiddeling), 1G1P en het motivatiedocument (M-doc) in beeld, naast enkele eigen toepassingen binnen Opgroeien (Domino, Binc). In 2019 zijn al enkele elementen uitgerold. Zo kunnen gebruikers van Binc de jeugdhulpbeslissing waarvoor zij zelf ingeschakeld werden, raadplegen in Binc. Ze moeten hiervoor niet meer in Insisto kijken. Zijn er contactgegevens voor een kind of jongere in Domino, 1G1P of COBE? Dan zijn deze ook automatisch beschikbaar als iemand anders een dossier aanmaakt voor diezelfde persoon in één van de andere genoemde applicaties. Omdat dit een grote impact heeft op kinderen, jongeren, gezinnen en hulpverleners, wordt een reflectiegroep samengesteld. Deze groep kan bedenkingen en wensen uiten bij de tussentijdse resultaten. Deze feedback op de ontwikkeling wordt telkens meegenomen bij de evaluatie van het project binnen het management van Opgroeien. Een eerste samenkomst wordt gepland eind april. Interesse om deel te nemen? Stuur een e-mail naar e-youth@opgroeien.be.

 
Gezocht: cliëntvertegenwoordigers voor werkgroep rond e-Youth

Een belangrijke voorwaarde voor goede gegevensdeling is transparantie. Jongeren en ouders moeten goed geïnformeerd zijn over welke informatie wordt bijgehouden, wat wel en wat niet gedeeld zal worden, met wie en waarom. Daarom wordt een tool ontwikkeld die ouders, kinderen en jongeren meer zicht biedt op de informatie die over hen wordt bijgehouden in de jeugdhulp. Een eerste stap bij de ontwikkeling van deze tool, is het vormen van een werkgroep met cliëntvertegenwoordigers van jongeren en ouders met ervaring in de jeugdhulp en hulpverleners. Samen met het e-Youth-team zullen ze nadenken over de vormgeving, wat de wensen van ouders en jongeren zijn en wat best eerst gebeurt. Concreet wordt gezocht naar mensen met ervaring in de jeugdhulp die zich willen engageren voor 2 halve dagen. Timing ligt nog niet vast. De eerste halve dag vindt zeker nog plaats voor de paasvakantie. Een doorgedreven informaticakennis is niet vereist. Interesse? Stuur een e-mail naar e-youth@opgroeien.be

 
Prioritaire doelstellingen Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

Op initiatief van Vlaams Minister van Jeugd, Media en Brussel en coördinerend Minister Kinderrechten, Benjamin Dalle, nam de Vlaamse Regering op 7 februari, een principiële beslissing over de vijf prioritaire doelstellingen voor het toekomstige Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan (JKP) 2020-2024. Dat moet antwoord bieden op de vele uitdagingen waar kinderen en jongeren mee te maken krijgen. Meer weten? Lees het persbericht.

 
Huizen van het Kind on tour

Deze maand publiceert EXPOO een magazine over de werking van de Huizen van het Kind. Ter lancering  van dat magazine en ter inspiratie van de Huizen en de lokale besturen, organiseert EXPOO in maart in elke provincie een bustrip met 3 stopplaatsen. Ze houden halt op plaatsen waar op een inspirerende manier het lokale Huis vorm krijgt. Het programma is in elke provincie hetzelfde. Deelname aan deze dag is gratis. De dag is gericht tot de verantwoordelijken van alle Huizen van het Kind (startend of niet). Uitdrukkelijke aanrader is om ook iemand mee te brengen uit het lokale (gezins)beleid. Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 
Snel geld verdienen bestaat niet

Aan jongeren wordt vaak gevraagd om hun bankrekening te lenen. Het klinkt verleidelijk: een mooie som geld tegenover een kleine moeite. Want enkel je bankrekening en bankkaart een keertje uitlenen: hoe erg kan dat zijn? Het lijkt volkomen veilig en lucratief maar een geldezel beseft meestal niet dat hij deelneemt aan criminele activiteiten. En dus ook heel wat problemen kan opleveren. Fysieke bedreigingen, de politie aan je deur, een strafblad en als kers op de taart een geplunderde rekening ...

Om het bewustzijn aan te scherpen bij jongeren, lanceerde Febelfin een campagne. Meer weten? Neem een kijkje op de website.

 

Agenda

   
 
6 maa
Schuldig hulpverzuim in sociaal werk voorkomen
Van elke burger wordt verwacht dat hij gepaste hulp in nood biedt. Die verwachting geldt zeker voor sociaal werkers. Inschattingen maken in een gevaarsituatie en gepast hulpverlenen zijn uitdagingen eigen aan sociaal werk. Wat is gepaste hulp? Kan een inschatting fout zijn? Welke tussenkomst volstaat? Tijdens deze studievoormiddag denken we samen na over krachtig, kwetsbaar maar gepast sociaal werk bij gevaar.
 
30 maa
Netwerkforum / hulpverleningsmarkt Vlaams-Brabant
IROJ Vlaams-Brabant en YUNECO organiseren een hulpverleningsmarkt en netwerkforum. Via een interactieve methodiek willen ze het hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren in Vlaams-Brabant zichtbaar maken voor alle hulpverleners om het aanbod toegankelijker te maken.
 
24 apr
Werken met groepen: Ervaringsgericht groepswerk met maatschappelijk kwetsbare ouders

Tijdens deze vorming leer je werken met groepen vanuit het ervaringsgerichte. Ouders (en kinderen) komen onder begeleiding van een groepswerker of begeleider één of meerdere keren samen. ‘Opvoeden’ vormt de insteek van het groepswerk. De (levens)ervaringen van de deelnemers staan centraal. Er is dus ook ruimte voor de (bredere/ruimere) invloedsferen of factoren die hun (levens)ervaringen mee tekenen (bv. de buurt, de stad, migratie-geschiedenis). Zo krijgt ook het levensloop- en contextperspectief een plaats in het groepswerk. De vorming bestaat uit een interactieve werkvorm (rollenspel / ervaringsuitwisseling).

 
28 apr
Verdiepingsdag Eigen Kracht Conferenties
De Eigen Kracht-conferenties vinden hun roots in de Family Group Conferences. Alle belangrijke personen worden rond iemand samengebracht om een plan uit te werken: familie, vrienden, buren … Met zo’n plan krijgt de familie opnieuw regie in eigen handen. Ze spreken af hoe ze moeilijkheden zullen aanpakken, wie wat zal doen. Waar nodig kan de conferentie aangeven waarvoor ze een beroep wil doen op aanvullende professionele hulp. Eigen Kracht-conferenties introduceren vereist een fundamentele verandering in de zienswijze en werkwijze van organisaties, diensten en hulpverleners. De inbreng van de hulpverlener mag dan wezenlijk anders zijn dan in de klassieke hulpverleningsprocessen, het is in geen geval een ‘uitgespeelde’ rol. Deze verdiepingsdag focust volledig op de rol van de hulpverlener bij het Eigen Kracht-proces.
 
5 mei
Inspiratiedag leerlingenbegeleiding en samenwerking onderwijs en welzijn
Ben je CLB-medewerker of jeugdhulpverlener? Houd 5 mei vrij voor een boeiende inspiratiedag over leerlingenbegeleiding en de samenwerking onderwijs-welzijn. Het departement Onderwijs en Vorming, de CLB-sector en Opgroeien staan samen met jou stil bij hoe kinderen, jongeren, scholen, CLB’s en jeugdhulpvoorzieningen deze samenwerking ervaren. Je kan er ook netwerken en een aantal good practices ontdekken. Meer informatie volgt later.
 
12 mei
Werken met groepen: OO10-stress

In samenwerking met KWADRAAT - CAW Antwerpen vzw ontwikkelt EXPOO een training voor professionelen ter ondersteuning van ouders met jongeren. Deze vorming is een praktische training om de methodiek te implementeren in de eigen voorziening. De 'Train de Trainer' is gericht op professionelen om te werken met oudergroepen vanuit het concept van Rots & Water©. CAW Antwerpen paste deze methodiek aan de grootstedelijke context aan, wat resulteert in de training OO10-stress. OO10 staat voor OpvoedingsOndersteuning voor ouders van tieners. OO10-stress is een psychofysieke weerbaarheid en agressieregulatie training. Door middel van ervaringsgerichtheid, kunnen ouders op een actieve manier vaardigheden ontwikkelen en handvatten krijgen om met stressvolle opvoedingssituaties om te gaan.

 
29 mei
Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid
Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 29 mei 2020 een kick-off rond participatie. De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. (Inter)nationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan. De kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context. 
 
8 jun
Gathering Signs of Safety
Op 8 en 9 juni organiseren Opgroeien, de Vlaamse Forumgroep en de Belgische trainers Signs of Safety de 1ste Vlaamse Gathering met als centraal thema 'Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien'. De nadruk ligt op goede praktijken van samenwerking, moedig leiderschap en innovatie binnen alle situaties van verontrusting, op het continuüm van vrijwilligheid over maatschappelijke noodzaak tot gerechtelijke jeugdhulp.
 

Vacatures

   
 
Gemeenschapsinstelling De Grubbe zoekt medewerkers
> een ergotherapeut
> een logistiek medewerker
> een onthaalmedewerker

Solliciteer via opgroeien.be

Info Alle vacatures binnen Opgroeien zijn te vinden op de website Werken voor Opgroeien.
 
Icoon van een locatieaanduider Jeugdhulp, door Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
info@jeugdhulp.be