Jeugdhulp Wit stuk om een schuine zijde te maken Nieuwsbrief 47
17 april 2020

Deze nieuwsbrief brengt allerlei informatie over ontwikkelingen, studiedagen, nieuwe publicaties enz. binnen de jeugdhulp in Vlaanderen.

Een groene zigzaglijn die de intro en de content scheidt
In deze nieuwsbrief:
 
Info Dit is een extra editie van de Nieuwsbrief Jeugdhulp naar aanleiding van de verlenging van de coronamaatregelen. 
 
Bijkomende richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp rond bezoek en onderwijs

De Nationale Veiligheidsraad heeft de coronamaatregelen verlengd tot 3 mei. Dat betekent dat de eerdere richtlijnen voor de voorzieningen Jeugdhulp voorlopig blijven gelden. Er is dus geen bezoek toegelaten, tenzij uitzonderlijk in een crisissituatie of als het psychosociaal welzijn in het gedrang komt.

Door de verlenging krijgen de voorzieningen Jeugdhulp ook te maken met het concept van preteaching. De aanpak hiervan kan school per school sterk verschillen. Daarom geeft Opgroeien een aantal richtlijnen mee om dit in goede banen te leiden:

  • Contacteer de scholen van de kinderen en jongeren in een voorziening (op voorhand) om zicht te krijgen op de precieze verwachtingen. Dit geldt zowel voor de residentiële voorzieningen, als voor de voorzieningen die mobiele ondersteuning bieden en voor pleeggezinnen.
  • Bespreek eventuele moeilijkheden met de school. Indien dit niet meteen iets oplevert, kan dit gemeld worden aan corona@opgroeien.be De onderwijsnetten en -koepels zullen indien nodig bemiddelend optreden.
Het Departement Onderwijs heeft enkele handvatten voor preteaching ontwikkeld en stelt zijn “pedagogische reserve” ter beschikking. Dat zijn initiatieven die gecontacteerd kunnen worden om kinderen en jongeren bij hun schoolwerk bij te staan.
 
Ook in de Jeugdhulp is er expertise inzake onderwijs en schoolondersteuning, bv. bij de NAFT-aanbieders en medewerkers van het aanbod ondersteunende begeleiding. Verder hebben de dagcentra een bijzondere expertise in de leer- en huiswerkondersteuning van kinderen en jongeren. Dit aanbod wordt ook hier ingeschakeld, volgens de richtlijn van 25 maart 2020. Zo kan de locatie van een dagcentrum gebruikt worden om te waarborgen dat kinderen hun school- en opdrachten vervullen. Uiteraard blijven de maatregelen inzake handhygiëne en het principe van social distancing gelden en moet vermeden worden dat personen van verschillende gezinnen (contactbubbels) met elkaar in contact komen. 


Meer weten? Lees de volledige brief met richtlijnen en neem een kijkje op de webpagina corona en Jeugdhulp.
Nog vragen? Stuur een e-mail naar corona@opgroeien.be.

 
Opgroeien ontsluit online hulpaanbod

De coronamaatregelen hebben een grote impact op de werking van de jeugdhulp. De jeugdhulp blijft tot het uiterste gaan om er maximaal te zijn voor alle kinderen, jongeren en gezinnen. Er wordt volop ingezet op online hulpverlening. Een actueel intersectoraal overzicht van dit aanbod is terug te vinden op de IROJ-website. Initiatieven rond daginvulling, onder andere vanuit het jeugdwelzijnswerk, zijn mee opgenomen in het overzicht om gezinnen en leefgroepen te ondersteunen.

 
De teams continuïteit ondersteunen dienst- en hulpverleners in hun zoektocht naar aanbod

Met meer specifieke vragen, bijvoorbeeld wanneer er nood is aan advies of consult, kunnen hulp- en dienstverleners telefonisch of per e-mail terecht bij de regionale teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang binnen Opgroeien.   

  • ACT West-Vlaanderen: 050/24.71.85, act.westvlaanderen@opgroeien.be  
  • ACT Oost-Vlaanderen: telefoonnummer te bekomen via autoreply naar act.oostvlaanderen@opgroeien.be
  • ACT Antwerpen: 03/614.51.50, act.antwerpen@opgroeien.be    
  • ACT Limburg: 011/30.31.40, act.limburg@opgroeien.be   
  • ACT Vlaams-Brabant en Brussel: 016/66.60.00, act.vlaamsbrabant-brussel@opgroeien.be
De teams continuïteit zijn telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.
 
Aanbod voor kinderen van door ziekte verzwakte ouders

Vrij snel na de start van de coronamaatregelen kwam in Limburg een vraag binnen voor de opvang van kinderen van een ouder die door besmetting met het coronavirus erg verzwakt was. Vanuit Jeugdhulp was hier geen pasklaar antwoord op. In sneltempo namen lokale jeugdhulp-, kinderopvang- en eerstelijnsgezondheidsactoren het initiatief om een dergelijk aanbod uit te bouwen. Uitgangspunt blijft om het kind in een vertrouwde omgeving te laten verblijven, met oog voor de gezondheidsrichtlijnen. Intens overleg tussen de lokale actoren resulteerde in een stroomdiagram. Verschillende mogelijkheden zijn in kaart bracht en de lokale teams van Kind en Gezin, het crisismeldpunt en de intersectorale toegangspoort gingen hiermee aan de slag. Een goede en tijdige verkenning van het netwerk van de kinderen blijft cruciaal om oplossingen te vinden. Meerdere actoren kunnen hierbij ondersteuning bieden. Op de IROJ-website zijn het stroomdiagram en de contactgegevens voor Limburg te vinden. Verder wordt een kleinschalig opvanginitiatief opgezet voor kinderen die zelf ziek zijn en voor wie geen oplossing in het netwerk wordt gevonden. Dat wordt binnenkort operationeel dankzij Daidalos vzw, vzw Sint Gerardus en diverse andere actoren uit Limburg. 

Ook de andere regio’s bereiden zich intussen voor op mogelijke vragen naar ondersteuning voor kinderen waarvan de ouders door ziekte te verzwakt zijn om de zorg nog op te nemen. 

 
Laptops en gratis wifi

Jeugdhulpvoorzieningen die een tekort hebben aan laptops, kunnen contact opnemen met een van de onderstaande initiatieven:

  • Digitalforyouth.be: Deze samenwerking tussen Close the Gap en DNS Belgium wil10.000 laptops verzamelen voor het secundair onderwijs. Een aanvraag kan enkel via de scholen. Zij doen dan hun aanvraag bij de koepel waarbij ze aangesloten zijn.
  • Elke-leerling-online.be: een initiatief van de corona-denktank. Via de website kan je zowel laptops doneren als aanvragen. Zij werken volgens een peer-to-peer systeem dat aanbieder aan aanvrager koppelt. 
  • Lokale besturen: in verschillende gemeentes zijn er initiatieven gegroeid om hardware te verzamelen en aan de meest kwetsbaren te verdelen. Informeer zeker bij jouw lokaal bestuur.

Er is ook een aanbod van gratis wifi voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties: zowel Proximus als Telenet maken het mogelijk om tijdens de COVID-19-crisis gratis gebruik te maken van Wi-Free (Telenet) en Public WiFi (Proximus). Dit kan enkel als de school (Proximus) of een erkende instantie (Telenet) dit aanvraagt.

 
Icoon van een locatieaanduider Jeugdhulp, door Opgroeien

Hallepoortlaan 27
1060 Sint-Gillis
info@jeugdhulp.be