Update corona: verfijning maatregelen in de jeugdhulp (mobiele en ambulante hulpverlening / werking ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank), CKG en pleegzorg

coronavirus

Voortbouwend op de eerdere richtlijnen binnen de Jeugdhulp, zijn een aantal maatregelen verder verfijnd en geconcretiseerd. Dit specifiek voor crisissituaties en situaties waar de integriteit van minderjarigen in het gedrang komt.

Mobiele en ambulante hulpverlening

Voor de mobiele en ambulante hulpverlening wordt -  in overleg met de experten - een getrapt systeem voorgesteld:

 1. Jeugdhulpvoorzieningen organiseren geen face to face-contacten en huisbezoeken maar houden via alternatieve communicatiemiddelen (telefoon, Skype, Messenger …) contact met de minderjarigen en gezinnen voor de nodige ondersteuning, zowel actief (contact houden en op afstand begeleiden) als passief (aanspreekbaar zijn, ook in crisissituaties).
 2. In acute crisissituaties waar de integriteit van de minderjarige in gevaar is, en waar de gekende alternatieven geen afdoende antwoord bieden, kunnen voorzieningen toch rechtstreekse cliëntcontacten organiseren (net zoals de mobiele teams van de netwerken geestelijke gezondheidszorg).
  1. De cliëntgesprekken vinden bij voorkeur plaats op de dienst of in de voorziening. Zo kunnen handhygiëne en het principe van social distancing beter worden gerespecteerd. Daarbij moet contact vermeden worden met anderen in de voorziening of andere bezoekers. De gesprekken moeten plaatsvinden in ruimtes die enkel voor deze bezoeken worden gebruikt en die frequent en grondig worden gepoetst.
  2. Indien een contact op de dienst of in de voorziening niet kan, is een huisbezoek enkel mogelijk wanneer er niemand ziek is in het gezin en mits strikte handhygiëne en het houden van voldoende sociale afstand.
 3. Ook de eigen diensten van Opgroeien (bv. de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank) enten zich op deze instructies. Meer informatie hierover is te vinden op de website.
 4. Groepsmomenten waarbij verschillende gezinnen worden samengebracht, blijven uitgesloten.
 5. Voor de CKG voorzieningen betekent de stelregel inzake de ambulante dagopvang:
  1. De ambulante dagopvang wordt stopgezet om verspreiding van het virus tegen te gaan.
  2. Ambulante dagopvang is enkel nog mogelijk wanneer deze noodzakelijk is om de acute veiligheid van de kinderen te waarborgen.
  3. Begeleidende contacten met de gezinscontext gebeuren niet meer face to face op de locatie van de dagopvang, tenzij mits inachtneming van de regels vermeld in 2.b.

Pleegzorg

De eerder verspreide maatregelen zijn ook van toepassing op de diensten voor pleegzorg. Ook de verwachtingen ten aanzien van het ambulante en mobiele aanbod zoals hierboven vermeld, gelden voor pleegzorg.

Specifieke vragen rond pleegzorg komen uitgebreid aan bod in de rubriek Veel gestelde vragen over corona op de site Opgroeien.

Werking ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank

 1. De consulenten van de ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank blijven maximaal thuiswerken. Daarbij wordt volop ingezet op communicatie via telefoon, Skype of andere alternatieven. De dienstpermanentie blijft wel verzekerd voor dringende situaties, en binnen elk team wordt bepaald door de regioverantwoordelijke en teamverantwoordelijke hoe dit kan worden gerealiseerd.
 2. In acute crisissituaties - waar de integriteit van de minderjarige in gevaar is, de gekende alternatieven geen afdoende antwoord bieden en er geen andere actief betrokken partner is rond het gezin die deze rol kan opnemen - vindt een face to face cliëntcontact plaats en dit ten laatste vanaf donderdag 26 maart 2020. Dit cliëntcontact heeft enkel en alleen plaats op de dienst zelf. Zo kunnen handhygiëne en social distancing beter worden gerespecteerd.

Meer weten?