Contact  |

Actieplan mentaal welzijn versterkt ook crisisjeugdhulp

Twee jongens in lange truien die elkaar een knuffel geven

De coronamaatregelen legden heel wat druk op de Vlaamse gezinnen. Het risico op een escalatie binnen het gezin is groot, in het bijzonder voor kinderen en jongeren die al in een moeilijke thuissituatie verbleven. Het actieplan mentaal welzijn “zorgen voor morgen” wil hierop anticiperen.

Om de verwachte toename van het aantal crisisvragen op te vangen, wordt de crisisjeugdhulp nog dit jaar versterkt door:

Een versterking van de crisismeldpunten.

Dat moet ertoe leiden dat alle inkomende vragen kwaliteitsvol verwerkt kunnen worden, en dat er ruimte is om op interventie te gaan wanneer nodig en om de regie te voeren tijdens de crisistrajecten.

Onderstaande tabel schetst de recurrente middelen van de crisismeldpunten in 2019, de tijdelijke middelen uit 2017 - die recurrent gemaakt worden in 2020 - en de extra middelen in het kader van het actieplan mentaal welzijn. Verder vermeldt de tabel de norm zoals ingeschreven in het ministerieel besluit en de realisatie van de norm na de versterking van de crisismeldpunten.

Crisismeldpunt

Huidige middelen

Tijdelijke middelen

Actieplan

mentaal welzijn

Norm

Realisatie norm

Antwerpen

13,75

2,2

1,8

18,4

96%

Brussel

4,2

0

1,8

6,15

96%

Limburg

5,09

0,7

3,1

9,25

96%

Oost-Vlaanderen

8,59

1,6

0

10,2

100%

Vlaams-Brabant

6,95

1,1

2,4

10,85

96%

West-Vlaanderen

8,3

0,9

0,8

10,35

97%

TOTAAL

46,88

6,5

9,9

65,2

97%

Inzet van extra crisisbegeleidingen in 2020.

In elke regio is een voorstel ontwikkeld om snel in te zetten op de grootste noden. Dit moet het mogelijk maken om intensief te werken in de crisissituatie en deze te ontmijnen. Voor 2020 is eenmalig 583.333 euro vrijgemaakt die ingezet kan worden van 1 juni tot en met 31 december. De middelen worden geprogrammeerd over de regio’s (met uitzondering van Brussel) op basis van een verdeelsleutel die vertrekt van de populatiegegevens van 2019 (aantal -25-jarigen) met een kansarmoedecorrectie.

Crisismeldpunt

Sleutel

Bedrag

Antwerpen

30,13

175.758

Brussel

4,00

23.333

Limburg

12,31

71.808

Oost-Vlaanderen

22,08

128.800

Vlaams-Brabant

15,38

89.717

West-Vlaanderen

16,10

93.917

TOTAAL

100,00

583.333

De crisismeldpunten konden zelf een voorstel formuleren voor de wijze waarop deze middelen in 2020 best besteed worden in hun regio, bijgestaan door de voorzitters van de intersectorale netwerkstuurgroepen crisis. Zij brachten de meest acute noden in hun regio in kaart en bevroegen de relevante actoren uit het crisisnetwerk in hun regio naar hun mogelijkheden op basis van deze noden.

Overzicht van het toegekende aanbod per crisisnetwerk:

  Kostprijs Begeleidingen
Antwerpen    
Cirkant vzw 43.939,50 10
OLO vzw 43.939,50 10
Emmaüs Antwerpen 43.939,50 10
Emmaüs Mechelen 43.939,50 10
Subtotaal 175.758 40
Brussel    
Cocon Vilvoorde vzw 23.333 12
Limburg*    
OOOC Kompas    
CKG De Stap    
HSA vzw    
Subtotaal 71.808,45 45
Oost-Vlaanderen    
Tanderuis 27.712,43 8
Jeugdhulp Don Bosco 23.531,82 8
OOOC Luein 25.955 17
Apart 26.885,35 13
Meetjesland 25.234,68 15
Subtotaal 129.319,28 61
Vlaams-Brabant    
Cidar vzw 14.450 7
YUNECO 40.360 52
Sporen vzw 34.439,28 17
Subtotaal 89.249,28 76
West-Vlaanderen    
OOOC De Zandberg 40.000 12
Crisishulp aan Huis 21.650 10
Huize Tordale 15.037,47 5
vzw Viro 17.036,09 5
Subtotaal 93.723,56 32
TOTAAL 583.191,57 266

*De voorzieningen in Limburg kiezen ervoor om het budget aan één partner toe te kennen van het samenwerkingsverband, waarmee ze de inkomende vragen zullen opnemen.