Project gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld

Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld
-    samen zorgen in de residentiële jeugdhulp

Om kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp beter te ondersteunen, startte Opgroeien het project 'Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld' op – in nauwe samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Zorg & Gezondheid. Op die manier delen we alle nodige expertise om geblokkeerde ontwikkelingstrajecten te vermijden.

Concreet gaat het over:

•    Lerende netwerken gedeelde verantwoordelijkheid
Medewerkers van residentiële voorzieningen delen hun leerervaringen over wat nodig is om de kinderen en jongeren die hun normale werking uitdagen, niet los te laten. 
•    De ideale werelden
De leerervaringen van de partners leiden tot een andere hulpverleningsorganisatie in drie netwerken. Ze creëren zo een 'ideale wereld’ voor een jeugdhulp die vertrekt van gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. 
•    Administratieve drempelgroep
Deze werkgroep pakt de drempels aan die de samenwerking in de jeugdhulp belemmeren, bijvoorbeeld door in te zetten op vereenvoudiging.
 

Achtergrond

Jeugdhulp wil zoveel mogelijk kansen creëren voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Voor sommige minderjarigen verloopt dit moeilijk in de residentiële jeugdhulp, en dan haken organisaties soms af. Deze kinderen en jongeren worden vervolgens doorverwezen naar een andere vorm van hulp vanuit de idee: een nieuwe plaats, met nieuwe kansen. Maar soms herhalen patronen zich, waarbij de hulpverlening opnieuw vastloopt. De zoektocht naar nog meer gespecialiseerde en ingrijpende hulp of een volgende verblijfplek herneemt.

Door die schakels en breuken in trajecten, krijgen kinderen en jongeren niet altijd de best passende ondersteuning, of raken de jongeren en hun gezinnen het overzicht op hun traject kwijt. Het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ wil die dynamiek van escalaties in de hulpverlening doorbreken. We doen dit door ondersteuning op een andere manier te bekijken en door proactieve samenwerkingen op te zetten tussen alle expertises die een meerwaarde kunnen bieden.

In het project staat een gedeelde aanpak centraal, gericht op de toekomst en vroeg in trajecten. We onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven en welke veranderingen daarvoor nodig zijn binnen jeugdhulp.

Meer weten?

Bekijk de informatie over de conferentie opgroeien en ontwikkelingstrajecten.

Partners

Het project ‘Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ is een initiatief van Opgroeien, in nauwe samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Zorg & Gezondheid. Het maakt deel uit van  het relanceplan van de Vlaamse Regering – Vlaamse Veerkracht - dat onder meer inzet op administratieve vereenvoudiging.

De ondersteuning van de lerende netwerken en ideale werelden gebeurt in samenwerking met iDROPS, een organisatie die streeft naar maatschappelijke impact door sociale innovatie.

Heb je vragen of suggesties?
Stuur een e-mail naar idealewereld@opgroeien.be.