Werken voor Jeugdhulp

Momenteel ondersteunen meer dan 1600 medewerkers van Opgroeien kinderen, jongeren en gezinnen die in een kwetsbare situatie leven. Die medewerkers kunnen heel nauw betrokken zijn, zoals consulenten of begeleiders. Of ze kunnen andere hulpverleners adviseren, zoals een jeugdhulpregisseur of consultgever.

Over Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Maak kennis met Opgroeien.

Meer weten over Jeugdhulp?

Bekijk de presentatie of ga naar het Jaarverslag Jeugdhulp.
Hier geven we onze medewerkers graag het woord. Want dat is de beste manier om een blik achter de schermen van Jeugdhulp te werpen.

De smaak te pakken?

Je vindt onze vacatures op Werken voor Opgroeien. Ook schoolstages zijn mogelijk.

Werken bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg 

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige hulpverlening. Soms loopt de hulp vast en blijkt een situatie heel onveilig voor de minderjarige. Dan kan die hulpverlener terecht bij een gemandateerde voorziening, zoals het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). 

Het OCJ onderzoekt of het nodig is dat de overheid de hulpverlening mee opvolgt en hierin tussenkomt. Dat heet maatschappelijke noodzaak. Het is dan noodzakelijk dat de overheid de hulpverlening mee opstart of verder zet.  

De consulent van het OCJ start een traject met het kind of de jongere, zijn ouders en hun netwerk zodat het kind of de jongere veilig, geliefd en omringd kan opgroeien. De hulp van het OCJ is vrijwillig, maar kinderen, jongeren of ouders kunnen niet zomaar de hulp veranderen of stop zetten. Wanneer het OCJ merkt dat de hulp vastloopt of dat kinderen, jongeren of hun ouders niet langer akkoord zijn, kunnen zij het dossier overmaken aan het parket.

Werken bij de sociale dienst jeugdrechtbank 

De jeugdrechtbank treedt op als een minderjarige een delict heeft gepleegd of in een verontrustende situatie leeft, én als hulp voor het kind, de jongere of de ouder(s) noodzakelijk is maar niet lukt op vrijwillige basis.  

De jeugdrechtbank kan ook een hoogdringende maatregel nemen wanneer er sprake is van acuut gevaar in het gezin. Pas nadien wordt onderzocht of vrijwillige hulp mogelijk is. 

De jeugdrechter bepaalt welke hulpverlening noodzakelijk is en hoe lang. Hij of zij wordt daarin bijgestaan door de consulenten van de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ). Deze:

  • voeren onderzoeken van maatschappelijke aard;
  • doen voorstellen van jeugdhulp aan de jeugdrechter
  • zorgen ervoor dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Werken bij de gemeenschapsinstellingen of het Vlaams detentiecentrum

Een jeugdrechter kan een jongere voor een bepaalde periode in een publieke jeugdinstelling – een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum - plaatsen, bijvoorbeeld als die jongere een jeugddelict heeft gepleegd (of hiervan wordt verdacht), of als de jongere in een heel verontrustende leefsituatie verkeert. 

Begeleiders, leerkrachten, psychologen en maatschappelijk werkers zorgen voor een goede pedagogische begeleiding. Daarnaast is er een specifiek aanbod op maat van de hulpvraag van elke jongere en binnen de mogelijkheden van de instelling. Dat betekent dat de instellingen de hulp bieden die een jongere nodig heeft. Samen met jongere, ouders, consulent en jeugdrechter zoeken ze uit hoe de jongere het best wordt geholpen.

Werken rond continuïteit en toegang 

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, denk maar aan een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt én het gaat om intensieve en ingrijpende hulp. Dergelijke vragen naar hulp of ondersteuning worden daarom grondig onderzocht door de intersectorale toegangspoort (ITP).  

Kwetsbare kinderen en jongeren hebben nood aan een samenhangende jeugdhulp. Daarom is continuïteit heel belangrijk. Er worden veel inspanningen geleverd voor een jeugdhulp zonder breuken. Onder meer door de teams continuïteit, teams cliëntoverleg en bemiddeling en teams jonge kind. Deze verbeteren de samenwerking en afstemming tussen jeugdhulpaanbieders en andere relevante partners, ook buiten de jeugdhulp. Zo worden breuken in hulptrajecten vermeden.

Werken bij Voorzieningenbeleid

Naast de eigen hulp- en dienstverlening, staat Opgroeien in voor de erkenning, aansturing en subsidiëring van heel wat organisaties en diensten in de jeugdhulp. Dat zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Verder subsidieert Opgroeien ook projecten. Deze zijn innoverend of gericht op een specifieke doelgroep of bijzondere problematiek.

De medewerkers van Voorzieningenbeleid Jeugdhulp volgen de erkenning, aansturing en subsidiëring op maar werken ook inhoudelijk rond tal van beleidsthema’s, zoals pleegzorg, jongvolwassenen, tienerpooiers, niet-begeleide minderjarigen, jeugdhulp en jeugdwerk, radicalisering, innovatieve woonvormen, kwaliteitsbeleid …

Interesse om een schoolstage te lopen?

Wie nog studeert en denkt aan een loopbaan bij Jeugdhulp, kan komen proeven van onze werking door een schoolstage.

Interesse? Lees meer over de schoolstages bij Opgroeien.