Belangrijk nieuws voor aanmelders: de toegangspoort vereenvoudigt een aantal processen

jongeren spelend met kleur

Naar aanleiding van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp vereenvoudigt de intersectorale toegangspoort een aantal processen. Zo worden alle aanvragen (A-docs) als consensusdossier behandeld. Uitzonderingen zijn:

 • aanvragen voor een persoonlijke assistentiebudget (PAB),
 • vragen naar individuele materiële bijstand (IMB),
 • vragen naar specifieke acties (SA),
 • wanneer de contactpersoon aanmelder dit wenst.

Concreet betekent dit dat de A-docs niet langer in de werklijst van de teams indicatiestelling verschijnen. De contactpersoon-aanmelder is dan ook verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de informatie die onder de regievoorwaarden valt (behalve voor de uitzonderingen hierboven vermeld). Deze regievoorwaarden staan opgesomd bij de release in september.

De overgang gebeurt gradueel.

Een eerste release in INSISTO is gepland in september

 • Het aanleveren van de informatie die noodzakelijk is voor de administratieve afhandeling van de aanvraag is verplicht. Zo moet er het akkoord zijn van minstens 1 wettelijke vertegenwoordiger en van de jongere zelf als deze ouder is dan 12 jaar.
 • Er moet een ontvanger van documenten aangevinkt zijn.
 • Handicap- en stoorniscodes moeten toegevoegd worden als het kind, de jongere en diens gezin gebruik willen maken van VAPH hulp.
 • Typemodules en de termijn (in schakelleeftijden) moeten worden toegevoegd.
 • Als er hulp aangevraagd wordt die impact heeft op het Groeipakket, moet de contactpersoon-aanmelder een uitspraak doen over de bestemming van de 1/3 gezinsbijslag.
 • De regelgeving rond verlengingen na 21 jaar bij het VAPH blijft bestaan. Voor het verder zetten van hulpverlening in een multifunctioneel centrum na 21 jaar zal jeugdhulpregie controleren of aan de voorwaarden van de MFC regelgeving is voldaan.

Naast de verplichte velden wordt het luik ‘diagnostiek’ logischer opgebouwd en is slechts 1 vraagverheldering verplicht. Deze wijziging doet geen afbreuk aan een kwaliteitsvolle diagnostiek en aan het belang van het perspectief van de verschillende betrokkenen op de aanvraag.

Ook na de release in september gaat het team indicatiestelling de regisseerbaarheid van de aanvragen nog na.

In november volgt de tweede release

 • Vanaf dan kan de contactpersoon-aanmelder de aanvraag de automatische flow laten volgen. Het team indicatiestelling krijgt deze A-documenten niet meer in de werklijst. Aanpassingen of aanvullingen zijn enkel nog mogelijk via herindicatie door de contactpersoon-aanmelder.
 • De contactpersoon-aanmelder kan ook kiezen voor de optie Ik wens ondersteuning van het team indicatiestelling bij de vertaling van de ondersteuningsnoden in typemodules en/of het voldoen aan de administratieve vereisten van het indicatiestellingsverslag”. Dan kan zal het team indicatiestelling de aanvraag wel nog behandelen.

INSISTO wordt zo opgebouwd dat het systeem zelf de contactpersoon-aanmelder door de aanvraagprocedure loodst. De actuele technische informatie is te vinden op de website. Vanaf september komt daar de info over de vereenvoudigde procedures.

Uiteraard staan de teams indicatiestelling altijd paraat om de contactpersoon-aanmelders te ondersteunen.

Naast het behandelen van A-documenten als consensusdossiers worden ook de jeugdhulpbeslissingen vereenvoudigd door de termijn van de jeugdhulpbeslissing te laten samenvallen met de begin- en einddatum in het indicatiestellingsverslag. Voor de einddata in een indicatiestellingsverslag, en dus ook de jeugdhulpbeslissing, hanteren we schakelleeftijden zodat er minder aanvragen nodig zijn tot verlenging van de jeugdhulpbeslissing. Dat vermindert de administratieve last voor zowel de voorzieningen die de hulp aanbieden als voor jeugdhulpregie.  

De toegangspoort stuurt brieven naar het kind of de jongere en zijn ouders als een jeugdhulpbeslissing wordt opgemaakt. Dat geldt niet bij de gedwongen hulpverlening omdat de communicatie dan verloopt via de jeugdrechtbank. In die brieven zijn geen begin- en einddatum meer opgenomen omdat deze niet altijd stroken met de reële duur van de hulpverlening. De jeugdhulpbeslissing vermeldt dan dat de geldigheidsduur van de hulpverlening en de evaluatiemodaliteiten worden besproken bij de opstart van de hulp. Wijzigingen gebeuren altijd met het akkoord van alle betrokken partijen.