Bewaartermijnen dossiers jeugdhulp tot 35 jaar

Enorm veel mappen met papieren in, dossier, liggend op een tafel

De regelgeving over de verplichte bewaartermijnen van jeugdhulpdossiers is recent aangepast. Het evenwicht tussen het recht op privacy en vergetelheid en het recht op inzage in eigen dossiers staat daarbij voorop. Zo worden dossiers van de intersectorale toegangspoort, de sociale diensten jeugdrechtbank en de gemandateerde voorzieningen nu bijgehouden tot een jongere de leeftijd van 35 jaar bereikt en erna vernietigd.

Deze aanpassing is een logisch gevolg van de eerdere bewaartermijn enerzijds en een verruiming van de mogelijkheden inzake voortgezette hulpverlening (tot de leeftijd van 25 jaar) anderzijds. De keuze voor een vaste bewaartermijn tot de leeftijd van 35 jaar - in plaats van een maximale bewaartermijn - zorgt voor gelijkheid voor alle minderjarigen. Voor alle jeugdhulpdossiers geldt dat deze na afsluiten bewaard worden tot de leeftijd van 35 jaar, ook voor dossiers die worden bijgehouden door private voorzieningen jeugdhulp. Een dergelijke uniformiteit in de bewaartermijn was ook een vraag vanuit de gebruikersorganisaties zelf.

Bij het afsluiten van het dossier, wordt de betrokkene geïnformeerd over de bewaartermijn en het feit dat hij een kopie van dit dossier kan krijgen indien gewenst. Hij kan het beste beoordelen of zijn dossier na het verstrijken van de bewaartermijn voor hem nog enig nut kan hebben. Indien de betrokkene oordeelt dat dit het geval is, moet hij de mogelijkheid krijgen om erover te beschikken in de vorm van een kopie.

Voor de gemeenschapsinstellingen verandert er voorlopig niets. Daar worden de dossiers bijgehouden tot 10 jaar nadat een jongere de instelling heeft verlaten. Papieren dossiers verhuizen daarna naar het Rijksarchief in Beveren.

Meer weten? De regelgeving ligt vervat in de artikelen 20, 61 en 85 van het BVR van 12 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp.