Corona-update: organisatie crisisopvang in de jeugdhulp

Coronavirus cellen onder een microscoop.

De huidige maatregelen in de samenleving om de corona-epidemie in te dijken, leiden tot meer druk op sommige gezinnen en mogelijk ook meer crisissituaties. De reguliere processen van crisis, en vervolghulp crisis zullen niet volstaan om ons door de komende periode te loodsen. Vandaar dat we deze processen tijdelijk loslaten om een “out of the box” crisiswerking te installeren die beter past bij een noodtoestand.

In tijden van crisis is er nood aan een duidelijk mandaat, snel en transparant handelen en een goed overzicht op vraag en aanbod. Daarom worden de regiocoördinatoren van de afdeling continuïteit en toegang (ACT/intersectorale toegangspoort) aangesteld als crisiscoördinatoren van hun regio, waarbij ze ondersteund door de meldpuntcoördinatoren en in dialoog met de regioverantwoordelijken ondersteuningscentra jeugdzorg en sociale diensten jeugdrechtbank (OSD) instaan voor de behandeling van dringende vragen tot opvang.

In elke regio organiseert men zich volgens volgende richtlijnen:

  • De crisismeldpunten blijven consult en dispatch doen van casussen die telefonisch of via andere wegen bij hen worden aangemeld.
  • Gezien de schaarste van het aanbod zal er een priorisering nodig zijn van de opvangvragen. Hierbij ligt het mandaat bij de regiocoördinator ACT.
  • De casussen die we prioriseren, houden we vast tot we een oplossing vinden. Dit wil zeggen dat de termijnen VIST en crisis vervallen.
  • Alle voorzieningen (intersectoraal, NRTJ, jeugdhulp) maken de facto deel uit van het crisisnetwerk en worden dagelijks bevraagd door jeugdhulpregie/crisismeldpunt om een accuraat beeld te hebben van het aanbod.
  • Interregionale solidariteit blijft een leidend principe, zeker in een noodsituatie.
  • De aanmelder blijft betrokken doorheen het crisistraject om de situatie mee in te schatten.

Eens de corona uitbraak onder controle is, wordt een stand van zaken opgemaakt en kan terug worden geëvolueerd naar de gewone processen.

Vragen? Neem contact op met corona@opgroeien.be