Het actieplan jongvolwassenen: een stand van zaken

Twee jonge dames, zittend op een rode auto, starend in de verte

Eén van de acties in het actieplan jongvolwassenen is het verruimen van de mogelijkheden van voortgezette jeugdhulp na de 18de verjaardag.

Op basis van een weloverwogen beslissing - die rekening houdt met de situatie en het perspectief van de jongvolwassene (en zijn context) en met de krijtlijnen uitgezet door het actieplan jongvolwassenen -, is het nu mogelijk om volgende typemodules binnen Jongerenwelzijn in te zetten tot 25 jaar:

 • Contextbegeleiding laagintensief
 • Contextbegeleiding breedsporig
 • Contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering
 • Ondersteunende begeleiding (projectwerking) RTJ
 • Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen
 • Contextbegeleiding kortdurend intensief
 • Begeleiding in een kleinschalige wooneenheid
 • Kortdurend crisisverblijf
 • Verblijf voor minderjarigen [hoge frequentie]
 • Verblijf voor minderjarigen [lage frequentie]
 • Kamertraining
 • Beveiligend verblijf voor minderjarigen

In het licht van de evaluatie van het decreet Pleegzorg zijn ook de mogelijkheden tot de voortzetting van pleegzorg na de minderjarigheid verruimd van 21 tot 25 jaar.

De nota ‘Procedureflow bij vragen naar hulpverlening binnen Jongerenwelzijn voor jongvolwassenen’ vermeldt de modaliteiten voor de aanvraag van voortgezette jeugdhulp, niet-rechtstreeks en rechtstreeks toegankelijk. Meer informatie hierover is te lezen in de nota ‘Verruiming leeftijdsgrenzen van de inzet van typemodules Jongerenwelzijn.

De ‘Richtsnoeren: overgang naar volwassenheid vanuit jeugdhulp’ gaan dieper in op elke actie uit het actieplan jongvolwassenen. Deze moeten inspiratie geven en een kader bieden waarbinnen jeugdhulpaanbieders creatief en innovatief aan de slag kunnen. De publicatie van Cachet vzw - ‘Sur ma Route’ - is gebruikt als toetssteen. De richtsnoeren zijn finaal goedgekeurd door de stuurgroep actieplan jongvolwassenen. Bedoeling is dat deze ingebed worden in het kwaliteitsbeleid van elke organisatie die jeugdhulp aan jongeren aanbiedt.

Tot slot is de typemodule ‘begeleiding aan jeugdhulpverlaters’ opgenomen in de moduledatabank. Dit is een sectorale module van het algemeen welzijnswerk waarbij intersectorale samenwerking een belangrijke voorwaarde is. Focus ligt enerzijds op het inzetten van tandembegeleiding in functie van zorgcontinuïteit, anderzijds op het aanklampend werken en herstellen van vertrouwen in gebroken trajecten.