Naar een nieuw organisatiemodel voor diagnostiek

afbeelding van rennende kleuters

Opgroeien rolt een vernieuwd organisatiemodel voor diagnostiek uit. Dit model is uitgewerkt in de strategische cirkel ‘diagnostiek en inschaling’, binnen Vroeg en nabij

Om de uitrol te ondersteunen, is gedurende vier maanden een eerste inventaris gemaakt van het beschikbare aanbod aan diagnostiek voor kinderen en jongeren binnen de gesubsidieerde organisaties in Vlaanderen en Brussel. Het resultaat van die mapping moet de keuze ondersteunen voor pilootprojecten en voor toekomstige ontwikkelingen rond samenwerking en toegankelijkheid van diagnostiek.

De mapping brengt voornamelijk de door de overheid gesubsidieerde partners en netwerken (zowel Vlaams als federaal) in kaart met een kernopdracht diagnostiek. Dit dient als voorzet voor een tool om ook het privéaanbod in de toekomst in kaart te brengen. 

Opgroeien wil zo zicht krijgen op: 

  • het brede opdrachtenkader waarbinnen diagnostiek aangeboden wordt, 
  • de doelgroep die een antwoord krijgt op zijn diagnostische vragen (leeftijd, problematieken, aanmeldingsvoorwaarden…) binnen de verschillende organisaties en netwerken, en eventuele groepen die geen of onvoldoende antwoord krijgen. 

De mapping wou nagaan waarop de diagnostiek gericht is in de verschillende organisaties, professionals en netwerken. Dat kan onder meer gaan over het stellen van een diagnose, het opmaken van een plan, een ondersteuningstraject binnen onderwijs … 

De focus lag daarbij niet alleen op officiële erkenningen en opdrachten van organisaties, maar ook op het in beeld krijgen van het effectieve aanbod, de effectieve spreiding en hiaten per doelgroep en problematiek. Zo is geweten dat organisaties - vanuit hun bezorgdheid om de wachtlijsten beheersbaar te houden - hun doelgroep geherdefinieerd hebben ten opzichte van het ruime regelgevende kader.

Meer info