Kleinschalige wooneenheden voor begeleide overgang van jongvolwassenen in de jeugdhulp naar zelfstandig leven

Jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten hebben soms moeilijkheden met de aanpassing aan het volledig zelfstandig leven en wonen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert daarom in kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. Vier tot zes jongeren kunnen er samenwonen en krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die moeizaam of niet op ondersteuning van hun eigen omgeving kunnen terugvallen.

Voor de 87 kleinschalige wooneenheden, verspreid over Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt 2 miljoen euro uitgetrokken. Voor  Antwerpen worden 33 wooneenheden voorzien, 12 in Limburg, 18 in Oost-Vlaanderen, 12 in West-Vlaanderen en 12 in Vlaams-Brabant en Brussel.

21 voorzieningen kregen daarvoor vandaag van Vlaams minister Vandeurzen groen licht en van Jongerenwelzijn de erkenning om van start te gaan. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de idee achter het actieplan jongvolwassenen: jongvolwassenen die uit de jeugdhulp uitstromen maximaal versterken in hun krachten. Het intersectorale actieplan wordt door het Agentschap Jongerenwelzijn gecoördineerd.

Jeugdhulp wordt, nog meer dan nu, mogelijk gemaakt tot de leeftijd van 25 jaar. Ook ondersteuningsplannen, rondetafels en de inschakeling van burgerinitiatieven zorgen ervoor dat de jongere meer op maat begeleid wordt op weg naar zelfstandigheid. Er worden meer structurele bruggen gebouwd tussen de jeugdhulp en de volwassenenhulp.

Opstap naar zelfstandigheid

De kloof tussen een klassieke leefgroep met ongeveer 10 jongeren in een voorziening en zelfstandig wonen, is voor sommige jongeren op het moment van de overgang te groot. Verblijven in de voorziening vinden sommigen betuttelend, terwijl de sprong naar het alleen wonen afschrikt.

Om die reden wordt nu extra geïnvesteerd in een tussenvorm: wooneenheden waar 4 tot 6 jongeren kunnen samenwonen (co-housing) en op maat worden begeleid door een hulpverlener. De jongere krijgt in een kleinschalige woonvorm de tijd en ondersteuning om een volwaardige plek in de samenleving te vinden. De wooneenheden zijn dus geen permanente verblijfplaatsen, maar een relevante schakel in een traject op weg naar een stabiele woonsituatie. Vrijwilligheid en motivatie van de jongvolwassene zijn  belangrijke voorwaarden voor het welslagen van het concept.

Divers

Gezien de grote verscheidenheid aan ondersteuningsnoden en een uiteenlopende profilering van de jongeren zal de invulling van de woonvormen divers zijn. Het zijn ook jongeren met gedrags- en emotionele problemen, jongeren met autisme, tienerouders of kwetsbare jongeren met een psychische problematiek die in aanmerking komen om woonondersteuning en begeleiding te krijgen in een kleinschalige woonvorm.

Vrijwilligers

Naast deze wooneenheden worden ook burgerinitiatieven versterkt, waarbij vrijwilligers onder coaching van professionals ingeschakeld worden. De inzet van vrijwilligers kan helpen om het netwerk van de jongere te versterken. De voorzieningen krijgen voor de omkadering van deze burgers extra financiële ondersteuning.

>> Inspirerend voorbeeld:

KaJac

In een woning, eigendom van Jeugddorp, gelegen in Bonheiden kunnen vier jongeren tijdelijk terecht. Ze worden er begeleid naar een langdurige en stabiele woonsituatie en krijgen daartoe een integrale ondersteuning.

De jongeren zijn instellingsverlaters tussen 17,5 en 21 jaar en jongeren tussen 17,5 en 25 jaar die de gevangenis of de geestelijke gezondheidszorg verlaten. De begeleiding en ondersteuning van deze jongeren wordt uitgevoerd onder de vorm van een tandembegeleiding. Dit betekent dat een medewerker van Kaizen (afdeling van Jeugddorp) zijn krachten bundelt met een hulpverlener van het JAC om zorg op maat aan te bieden. Daarnaast kunnen de jongeren beroep doen op de inwonende conciërge.

Ook na het verlaten van de Kajac kan het JAC een verdere begeleiding aanbieden aan de jongeren. Jongeren kunnen zes tot twaalf maanden verblijven in de KaJac. Tijdens de begeleiding kiezen de jongeren zelf waar ze extra hulp en ondersteuning bij nodig hebben en worden vanuit hun eigen kracht gestimuleerd om zelf tot oplossingen te komen.

Contact: laurens.troch@jeugddorp.be - 0490-64 38 26