Contact  |

Verdere versoepeling richtlijnen residentiële jeugdhulp

Weergave van het coronavirus

Vanaf 21 mei is een verdere versoepeling van de richtlijnen voor de residentiële voorzieningen Jeugdhulp en CKG mogelijk. Dat moet een warm contact opnieuw mogelijk maken tussen de minderjarigen en hun context.

Bezoek aan of overnachting in de context

Een jongere die in een voorziening verblijft, kan, onder strikte voorwaarden, terug op (dag-)bezoek of overnachting bij zijn context (dit kan ook een pleeggezin zijn). Organisaties bepalen daarbij zelf de duur en het aantal van de bezoek- en weekendregeling. De bezoekregeling gebeurt in overleg met de minderjarige, context en verwijzers. De voorbereiding en evaluatie van het bezoek krijgt een plaats in de contextbegeleiding. Indien nodig verloopt een eerste bezoek begeleid. De bezoek- en weekendregeling wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het is belangrijk om van Corona en de risico’s van bezoek een thema te maken tijdens de (groeps-)gesprekken met de minderjarigen. Er is heel wat materiaal voorhanden om dit gesprek te faciliteren, ook op de website Jeugdhulp.

Het bezoek aan de context moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

  • bezoek beperkt zich tot één contactbubbel, met uitzondering van de situatie van gescheiden ouders. Een belangrijke uitzondering vormen ook broers en zussen: zij kunnen samen op bezoek bij hun context, ongeacht waar ze verblijven;
  • bezoek kan enkel indien de minderjarige en de personen bij wie hij op bezoek gaat, geen symptomen hadden gedurende de laatste 14 dagen;
  • is een andere minderjarige of een begeleider uit de leefgroep vastgesteld COVID-19-besmet, dan wordt aangeraden dat een +12-jarige tijdens een bezoek dat plaatsvindt binnen de 14 dagen na vaststelling van die besmetting, zoveel mogelijk een mondmasker draagt. De voorziening maakt in overleg met de minderjarige, de context en de betrokken arts afspraken over eventuele bijkomende maatregelen;
  • bij minderjarigen of personen uit de context die tot een risicogroep behoren, maakt de voorziening - in overleg met de minderjarige, de context en de behandelende arts - afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.

Verder blijven generieke maatregelen van toepassing voor het bezoek aan huis. Meer informatie hierover is te lezen in de brief aan de residentiële jeugdhulp.

Bezoek brengen aan de kamertraining, het CIG of aan een kleinschalige wooneenheid

Ook hier zijn een goede voorbereiding en duidelijke afspraken tussen de voorziening, jongeren en hun context essentieel. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een werkvorm met en zonder gemeenschappelijke ruimtes:

  • wanneer er geen gemeenschappelijke ruimtes zijn, worden de studio’s als aparte contactbubbels gezien. Dit wil zeggen dat elke jongere vier personen kan ontvangen, naar analogie met de richtlijnen door de Nationale Veiligheidsraad, in overleg met de begeleiding en mits het hanteren van de nodige hygiënische maatregelen.
  • wanneer er gemeenschappelijke ruimtes zijn, wordt het kamerwonen/ de wooneenheid als één contactbubbel beschouwd. Dit wil zeggen dat deze jongeren bezoek kunnen ontvangen in een aparte bezoekersruimte en conform de eerdere afspraken voor bezoek.

Gedeelde opvang tussen twee voorzieningen, inclusief time-outs, is momenteel nog niet toegestaan. Zodra er nieuwe adviezen zijn van de Nationale Veiligheidsraad, kan dit worden herbekeken.

Meer weten?