Bijkomende middelen voor agressiepreventie in jeugdhulpvoorzieningen

Vlaanderen maakte al heel wat middelen vrij voor de grondige renovatie of nieuwbouw van voorzieningen in de jeugdhulp en kinderpsychiatrie. Daarnaast wordt nu ook een specifiek instrument ontwikkeld om gericht in te grijpen in de bestaande infrastructuur om beter te kunnen omgaan met agressie van de verblijvende jongeren. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de vraag van het personeel die met deze uitdagingen te maken krijgt én wordt een veilige omgeving voor de jongeren gecreëerd.

20 miljoen euro in eerste fase

Om beter om te gaan met begeleidingssituaties waar agressie in het spel is, worden niet enkel grootschalige werken gedaan in de vorm van renovaties van voorzieningen, ook kleinere werken en aanpassingen kunnen al een verschil maken. Daarom de keuze van de Vlaamse Regering om ook hierin te investeren. Er wordt budget ter beschikking gesteld op basis van de vastgestelde noden. In de startfase bedraagt dat 20 miljoen euro.

“Moderne en kwaliteitsvolle infrastructuur die is aangepast voor een goede ondersteuning is van groot belang voor zowel de jongeren als de mensen die met deze jongeren aan de slag gaan,” zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, “want ook de ruimtelijke organisatie, de aangepaste bouw en de inrichting van de ruimte hebben een effect op het gemoed en het welbevinden van kinderen en jongeren en op de wijze waarop de hulpverlening georganiseerd kan worden.”

Agressie te snel af zijn

Dit besluit maakt het voor voorzieningen nu ook mogelijk om voor bepaalde doelgroepen of zorgvormen doelgerichte aanpassingen aan hun gebouw te doen, met het oog op de preventie van agressie en vrijheidsbeperking. Het gaat daarbij onder meer om de veiligheid in afzonderings- en separatieruimtes en mogelijkheden tot visueel toezicht. Steeds met het oog op de meerwaarde voor de jongere.

In eerste instantie komen de middelen ten goede van de voorzieningen die werken met minderjarigen met verblijfsfunctie in de sectoren

  • Jongerenwelzijn: verblijf en beveiligd verblijf, centra voor integrale gezinszorg en de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra
  • Personen met een handicap: multifunctionele centra en zorg voor geïnterneerden
  • Kinder- en jeugdpsychiatrie: Forensische K- bedden, K- bedden en de (semi)residentiële revalidatiecentra voor kinderen en jongeren met een ernstige medisch-psychologische aandoening en de residentiële revalidatiecentra voor minderjarige verslaafden.

Afhankelijk van de vraag en de evaluatie van het systeem kan later een uitbreiding voorzien worden naar andere zorgvormen of functies.

Mogelijke maatregelen

4 groepen van maatregelen komen in aanmerking voor subsidies.

  • Inrichting van de buitenomgeving om de jongeren tot rust te laten komen zoals bijvoorbeeld de aanleg van een moestuin, sportveld, speeltuin of outdoor fitness
  • Herinrichting of aanpassing van kamers of gemeenschappelijke ruimten, zoals flexibele wanden, kasten of veiligheidsglas tussen bepaalde ruimten.
  • Het installeren van technologie om het toezicht te verbeteren, zoals camera’s, of alarm- en oproepsystemen

Maatregelen die tot doel hebben specifieke ruimten in te richten, te herinrichten of uit te rusten in functie van preventie van agressie of vrijheidsbeperking, of ter uitvoering van veilige vrijheidsbeperking, zoals ruimten voor ontspanning, stilteruimte, ruimten voor dagbesteding of afzondering