Uitgangspunten

Eerst de noodzaak tot verdere geslotenheid onderzoeken

Omdat geslotenheid, door zijn uitzonderlijk ingrijpend karakter, enkel als ultiem middel mag worden ingezet, wordt in een oriënterende fase op een systematische en onderbouwde manier onderzocht of het inzetten van een module gesloten begeleiding wenselijk en noodzakelijk is.

Geslotenheid als begrensde openheid

Het realiseren van gedragsverandering, herstel en verbetering van levenskwaliteit is veel moeilijker binnen een gesloten residentiële omgeving dan in de samenleving. Het is daarom belangrijk zowel organisatorisch als relationeel maximale openheid te scheppen binnen die geslotenheid. Begrensde openheid installeert een veilig, motiverend en ontwikkelingsbevorderend werk-, leer- en leefklimaat en creëert ook de nodige observatie- en begeleidingsmogelijkheden.

Samenwerken

Een naadloos traject – het tegelijk en aansluitend inzetten van een doelgericht aanbod, op maat van de jongere en zijn context - biedt maximale kansen om toe te werken naar een re-integratie in de samenleving. Samenwerken in een traject vraagt flexibiliteit in het denken en handelen van iedere actor en een open staan voor het perspectief van de ander.

Flexibel en op maat

Het flexibel combineren van een gericht publiek en privaat aanbod staat centraal, op maat van jongere en zijn context.

Contextgericht

Jongeren en gezinnen kunnen pas begrepen worden in de context van hun interacties en relaties. Mensen verhouden zich tot elkaar en beïnvloeden elkaar. Ook het plegen van delicten en ervaren van problemen kaderen hierin. De gemeenschapsinstellingen betrekken maximaal personen of instanties die van betekenis zijn in het leven van de jongere. Zo wordt ingezet op het opnieuw verbinden van de jongere met zijn leefomgeving.

Participatief en emancipatorisch

De gemeenschapsinstellingen hanteren instrumenten voor inspraak en participatie bij elk traject, binnen elke leef- en leergroep en binnen elke campus: bv. handelingsplan, bewonersvergadering, bevraging van beleving van jongeren en contexten tijdens en na verblijf…;

Krachtgericht

Een krachtgerichte basis- en begeleidingshouding richt zich op de krachten, mogelijkheden en kansen van de jongeren. Doelgericht werken rond het delict en kracht- en oplossingsgericht werken, sluiten elkaar niet uit.

Transparantie

Door het formuleren van heldere engagementen hebben de jongere en zijn context, en andere betrokkenen, een goed zicht op wie wat doet, wanneer, waarom en vanuit welke rol of opdracht. Er wordt gestreefd naar maximale duidelijkheid over de concrete werkwijze, de mogelijkheden en grenzen van inspraak, de wijze van besluitvorming, bereikbaarheid en beschikbaarheid, intensiteit, frequentie en duur van het afgestemde aanbod.