Lisa, consulente OCJ Kortrijk

“We beslissen over het mooiste en het belangrijkste dat mensen hebben: hun kind. Hun vlees en bloed.”

Medewerkers in de Jeugdhulp werken met hart en ziel om kinderen, jongeren en hun ouders alle ruimte en mogelijkheden te bieden tot kansrijk opgroeien.

Zo ook Lisa, consulente bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ) in Kortrijk.

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige hulpverlening. Maar soms blijkt een situatie zo onveilig voor een minderjarige dat de hulpverlener verdere stappen moet zetten. Bijvoorbeeld als de hulp vastloopt bij verontrusting. Dan kan de hulpverlener terecht bij een gemandateerde voorziening, zoals het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). 

Het OCJ onderzoekt of het nodig is dat de overheid de hulpverlening mee opvolgt en hierin tussenkomt. Dan spreekt men van maatschappelijke noodzaak. Het is dan noodzakelijk dat de overheid de hulpverlening mee opstart of verder zet.  

De consulent van het OCJ start een traject met het kind of de jongere, zijn ouders en hun netwerk zodat het kind of de jongere veilig, geliefd en omringd kan opgroeien. De hulp van het OCJ is vrijwillig, maar kinderen, jongeren of ouders kunnen niet zomaar de hulp veranderen of stop zetten. Wanneer het OCJ merkt dat de hulp vastloopt of dat kinderen, jongeren of hun ouders niet langer akkoord zijn, kunnen zij het dossier overmaken aan het parket.