Plantrekkers

Van ei-land naar wij-land

In de ideale wereld wordt zorg op maat geboden. Elke minderjarige heeft de regie van zijn of haar eigen proces in handen. We willen elk kind en elke jongere een duidelijk toekomstperspectief en een actief leven buiten de Jeugdhulp bieden.

Plantrekkers is één van de regio’s 1G1P.  Het mag de pilootprojecten ‘Gedragen verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ uitrollen. Einddoel is het vermijden van geblokkeerde trajecten binnen de residentiële Jeugdhulp. Vanuit gedragen verantwoordelijkheid wil dit groot opgezet samenwerkingsverband een antwoord bieden hierop, o.a. door een andere, vernieuwende kijk en aanpak in deze hulpverleningstrajecten.

De droom is om buiten de lijnen van Jeugdhulp te kleuren, door op maat samengestelde ateliers waarin elke jongere de regie en het eigen proces blijft bewaren. Bovendien zetten we continue in op bestaande krachten en zoeken we naar hulp die beter aansluit bij elke casus.

Samen met twee gelijklopende projecten in andere regio’s worden we door iDROPS begeleid in het proces om onze droom vorm te geven en te realiseren.

 

Op de Kick Off van De Ideale Wereld van 23 september 2021 heeft het volledige forum van het netwerk een aantal uitdagingen geformuleerd:

 • Hoe het eigenaarschap en de regie maximaal bij het kind en zijn systeem laten, zonder belemmerende regelgeving?
 • Hoe laten we voorzieningen meer fluïde worden in functie van zorgnood?
 • Hoe delen wij expertise  en werken wij samen over sectoren heen, zodat wachtlijsten verkleinen?
 • Hoe kunnen wij streven naar een regelgevend kader dat zorg op maat kan bieden?
 • Hoe continuïteit in een zorgtraject garanderen, met meer continuïteit in medewerkers?
 • Hoe blijven we focus leggen op de zorgnood?
 • Hoe spreken wij een en dezelfde taal  waarbij we jongeren en hun context mee aan het roer kunnen houden?
 • Hoe kunnen wij drempels in de hulpverlening wegwerken?
 • Hoe kunnen wij interne en externe procedures laten leiden tot vraaggerichte en constante ondersteuning in alle levensdomeinen van kind of jongere?

 

Naast het forum is er ook een stuurgroep actief die bestaat uit diverse leden binnen en buiten de Jeugdhulp. Deze stuurgroep koos drie thema’s om mee aan de slag te gaan in werkgroepen:

 • Atelierwerking-pool medewerkers

Opzetten van een atelierwerking a.d.h.v. een interprofessioneel team dat aan de slag gaat met een gezin en de complexe hulpvraag van dat gezin. We streven daarbij naar een betrokkenheid die sectoroverschrijdend is. De impact op medewerkers wordt hierbij ook in rekening gebracht.

 • Welzijn-Onderwijs

De focus ligt hier vooral op preventie binnen het onderwijs, m.b.t. kinderen en jongeren die zich in een geblokkeerd traject bevinden. Er wordt een beperkt aantal ateliers opgezet, met name binnen het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

 • Wachtlijsten

We willen de wachtlijsten die gekoppeld zijn aan residentiële organisaties, anders bekijken en interpreteren. Kinderen en jongeren moeten sneller zorg op maat ontvangen. Blokkades door een traag of log wachtlijstbeheer moeten maximaal voorkomen worden.