Plantrekkers

Van ei-land naar wij-land

In de ideale wereld wordt zorg op maat geboden. Elke minderjarige heeft de regie van zijn of haar eigen proces in handen. We willen elk kind en elke jongere een duidelijk toekomstperspectief en een actief leven buiten de jeugdhulp bieden.

Plantrekkers is één van de regio’s 1G1P. Het mag een pilootproject ‘Gedragen verantwoordelijkheid en de ideale wereld’ uitrollen, samen met twee projecten in andere regio’s en onder begeleiding van iDROPS. Einddoel is het vermijden van geblokkeerde trajecten binnen de residentiële Jeugdhulp.

Vanuit gedragen verantwoordelijkheid wil dit groot opgezet samenwerkingsverband een antwoord bieden hierop, o.a. door een andere, vernieuwende kijk en aanpak in deze hulpverleningstrajecten. De droom is dan ook om buiten de lijnen van Jeugdhulp te kleuren. Om deze droom te realiseren zijn er momenteel 3 werkgroepen aan de slag rond de drie onderstaande bouwstenen.

Terugblik netwerkforum 3 mei 2023

Tijdens dit digitale netwerkforum is het netwerk meegenomen in de laatste ontwikkelingen rond de drie bouwstenen atelierwerking, zinplekken en traumasensitief werken.

Meer weten? 

logo DIW plantrekkers
Forum Plantrekkers

Terugblik netwerkforum 25 oktober 2022

Tijdens het netwerkforum zijn de ideeën uit de werkgroepen gepresenteerd als 3 bouwstenen. Vervolgens hebben we heel wat nieuwe inzichten en ideeën gesprokkeld tijdens de boeiende dialogische sprankelsessies onder leiding van Karel De Vos en Laurent Thys van Eduacademie.

 

Bouwsteen 1: Atelierwerking

We willen op maat samengestelde interprofessionele ateliers aanbieden waarin elke jongere de regie van het eigen proces blijft bewaren. Dit door continu in te zetten op bestaande krachten en te zoeken naar hulp die het best aansluit bij de vraag van de jongere. We willen buiten de lijnen kleuren van het bestaande, gekende aanbod en deze in een meer ‘fluïde’ vorm aanbieden en verruimen naar partners buiten de jeugdhulp.

Casus- en overlegtafels bestaan in diverse vormen, we willen hier dan ook op een andere manier mee aan de slag gaan. Wat we bij de atelierwerking anders willen doen is het systematisch betrekken van de jongere (en hun netwerk), verder gaan dan casusoverleg door ook effectief de uitgesproken ideeën en engagementen uit te voeren in een samenwerking met verschillende atelierpartners. Medewerkers die deelnemen aan de atelierwerking moeten hierin dus ook het mandaat van hun organisatie krijgen en organisaties moeten meestappen in het ‘zich anders organiseren’.

We zoeken hiervoor naar een gepaste manier om iedereen, de jongere in het bijzonder, vanuit gelijkwaardigheid samen te brengen. Een suggestie uit het netwerkforum is om de dialogische sessie waarmee we tijdens het forum aan de slag gingen, ook in de atelierwerking in te zetten. 

Bouwsteen 2: Zinplekken

Deze bouwsteen komt voort uit de ideeën van de werkgroep onderwijs-welzijn (zie verder) en de vaststelling dat jongeren in een geblokkeerd traject vaak letterlijk ‘ademruimte’ nodig hebben. Wanneer een traject vastloopt, wordt vaak gebruik gemaakt van een time-out. Dit aanbod kan weliswaar tijdelijk ademruimte geven maar brengt niet altijd duurzame verandering teweeg. Ondanks de mooie initiatieven heeft de term time-out daarnaast soms een negatieve connotatie.

Uitgangspunt is dan ook dat een zinplek een plek moet zijn die de jongere veiligheid en rust brengt, los van een vooropgesteld plan. Daarnaast is het een stimulerende plek die het ontmoeten en in relatie gaan met anderen stimuleert aan de hand van een inspirerend aanbod aan activiteiten. Deze plek is gericht op verbinding met de ruimere omgeving, wereldgericht in plaats van individugericht.

We willen een samenwerkingsverband van bestaande zinplekken ‘die zin hebben en zin geven’ in de regio op poten zetten door deze plekken in kaart te brengen, met elkaar te verbinden en te laten inbedden in een ruimere werking. Op die manier willen we dit aanbod en het traject dat de jongere er doorloopt verduurzamen, de mogelijkheid creëren om te werken met een centraal aanmeldpunt en een brugfunctie op poten zetten naar andere partners (onderwijs, dagbesteding enz.). Het uiteindelijke doel is om een fundamentele systeemverandering te bekomen en deze visie uit te dragen en te integreren in andere bestaande werkingen zoals voorzieningen, scholen enz.

Tijdens het netwerkforum zijn meteen al een aantal suggesties gedaan om dit idee te verbinden met een aantal lopende ontwikkelingen in de Plantrekkersregio, waarbij de brug tussen RTJ en NRTJ gemaakt kan worden.

Bouwsteen 3: Traumasensitief werken

Deze bouwsteen wil een gemeenschappelijke taal en visie rond dit thema ontwikkelen bij alle partners in de Plantrekkers regio. Dit begint bij het kijken met dezelfde bril naar trauma maar in de eerste plaats ook naar sociaal emotionele ontwikkeling als basis. Deze gezamenlijk gedefinieerde basisvoorwaarden willen we uitdragen naar alle partners door in te zetten op een vormingsaanbod, wisselleren en coaching in de praktijk.

Met deze bouwsteen willen we dus inzetten op de nood bij de jongeren om zich te kunnen ontwikkelen in een afgestemde omgeving met een afgestemde manier van in relatie gaan, en daarnaast ook tegemoet te komen aan een nood bij medewerkers om de nodige praktische handvaten te hebben. Medewerkers signaleren – specifiek in situaties die blokkeren – extra nood aan ondersteuning in het traumasensitief werken te kunnen vertalen in de praktijk. Het uitgangspunt is begrijpen wat er gebeurt, achter het gedrag kijken en daar je aanpak op (kunnen) afstemmen.

In een volgende stap willen we het traumasensitief opvoeden ook verder uitdragen naar ouders, opvoedingsfiguren, het netwerk, scholen enz. Met opleidingspartners willen we aan de slag gaan om dit mee op te nemen in de basisopleidingen van toekomstige medewerkers. Zoals benoemd tijdens het netwerkforum: deze bouwsteen zet het belang van verbinding vanuit je ‘mens-zijn’ centraal.

Met bovenstaande bouwstenen willen we begin 2023 op kleine schaal gaan proefdraaien. We blijven echter oog hebben voor opportuniteiten om ook met de overige bouwstenen aan de slag te gaan of deze gaandeweg te integreren. Zo zijn er nog ideeën rond netwerkversterkend werken, open leefgroepen, diagnostiek vervroegen en verruimen, teams met een sterke link tussen onderwijs en jeugdhulp, aanpak wachtlijsten …

Terugblik kick-off 23 september 2021

Op de Kick Off van De Ideale Wereld heeft het volledige forum van het netwerk een aantal uitdagingen geformuleerd:

 • Hoe het eigenaarschap en de regie maximaal bij het kind en zijn systeem laten, zonder belemmerende regelgeving?
 • Hoe laten we voorzieningen meer fluïde worden in functie van zorgnood?
 • Hoe delen wij expertise  en werken wij samen over sectoren heen, zodat wachtlijsten verkleinen?
 • Hoe kunnen wij streven naar een regelgevend kader dat zorg op maat kan bieden?
 • Hoe continuïteit in een zorgtraject garanderen, met meer continuïteit in medewerkers?
 • Hoe blijven we focus leggen op de zorgnood?
 • Hoe spreken wij een en dezelfde taal  waarbij we jongeren en hun context mee aan het roer kunnen houden?
 • Hoe kunnen wij drempels in de hulpverlening wegwerken?
 • Hoe kunnen wij interne en externe procedures laten leiden tot vraaggerichte en constante ondersteuning in alle levensdomeinen van kind of jongere? 

Uit deze kick-off zijn 3 werkgroepen ontstaan onder leiding van de stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit leden binnen en buiten de jeugdhulp die de krijtlijnen van het project mee uitzetten.

 • Atelierwerking - pool medewerkers

Opzetten van een atelierwerking a.d.h.v. een interprofessioneel team dat aan de slag gaat met een gezin en de complexe hulpvraag van dat gezin. We streven daarbij naar een betrokkenheid die sectoroverschrijdend is. De impact op medewerkers wordt hierbij ook in rekening gebracht.

 • Welzijn - Onderwijs

De focus ligt hier vooral op de samenwerking tussen onderwijs en welzijn bij kinderen en jongeren in, of ter voorkoming van, een geblokkeerd traject. Er werden ideeën uitgewerkt die residentiële settings en scholen ondersteunen om een pedagogisch milieu met aandacht voor welzijn te creëren, zodat jongeren de nodige leer- en ontwikkelingskansen krijgen om veerkrachtig in het leven te staan.

 • Wachtlijsten (on hold)

Een derde werkgroep ging verkennend aan de slag met het thema ‘wachtlijsten’ en hoe kinderen en jongeren sneller zorg op maat kunnen ontvangen. Gezien de link met het thema atelierwerking besloot de stuurgroep dat het wenselijk is de ideeën uit de werkgroep atelier eerst verder vorm te geven. In een latere fase onderzoeken we welke invloed deze ateliers op het wachtlijstgebeuren kunnen hebben en hernemen we dit thema.

Interesse om aan te sluiten of eventuele vragen en feedback?
Neem contact op met 
Els Steyls via het mailadres els.steyls@kinderhuis.net.