Ideale werelden

Er zijn drie netwerken van partners die - door reflectie - gaan voor een andere organisatie van de hulpverlening: de ‘ideale wereld’ voor een jeugdhulp die vertrekt van gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. 

Maak kennis met de ideale werelden die sinds kort zijn opgestart!

Achtergrond

Sommige jongeren kunnen zich niet ten volle ontwikkelen, ondanks de betrokkenheid van de jeugdhulp. De ideale wereld doorbreekt die dynamiek van escalaties naar steeds meer gespecialiseerde en ingrijpende hulp.

De gezamenlijke aanpak gebeurt vroeger en op maat in trajecten. Dat vereist een andere organisatie van de hulpverlening en een netwerkaanpak die het huidige doorverwijsmodel doorbreekt.

De ideale wereld is een netwerk en verzamelt tal van expertises, die flexibel worden ingezet:

  • expertise in leefgroepwerking, gedragsproblemen, handicap, geestelijke gezondheid, context versterken, pleegzorg, ontwikkelingsnoden, agressiehantering, kracht- en oplossingsgericht werken, trajectbegeleiding, maatschappelijke noodzaak en verontrusting, trauma, casemanagement, diagnostiek, overlegtafels, alternatieve leertrajecten en dagbesteding;
  • ervaringsexpertise en expertise die gelinkt is aan de verschillende levensdomeinen van kinderen en jongeren.

Deze expertises zijn absoluut noodzakelijk om kinderen, jongeren en hun ouders een perspectief te bieden tijdens én na het verblijf in de jeugdhulp. Denk maar aan onderwijs, vrije tijd, sociale netwerken, verbinding en zingeving. 

De netwerkpartners engageren zich om hun aanpak en aanbod bij te sturen vanuit de ontwikkelingsnoden van de kinderen en jongeren die ze begeleiden. Ze zoeken samen uit wat het voor hen betekent om kinderen en jongeren niet los te laten en kansen te geven. Ze gaan na  welke ondersteuning daarvoor nodig is, van elkaar en van de overheid. Ze bouwen verder op eerdere ervaringen met samenwerking in de regio en bestaande goede praktijken.

Ondersteuning

De partners krijgen ondersteuning van het sociaal innovatiebureau iDROPS.

Om stappen vooruit te zetten in de ideale wereld, bieden de huidige (sectorale) kaders onvoldoende antwoorden. Het netwerk zal de beperkingen van het huidige kader benoemen en signaleren, zodat dit kan worden verduidelijkt en/of bijgestuurd.

Om stappen vooruit te kunnen zetten in de ideale wereld, zullen de huidige (sectorale) kaders niet voldoende antwoorden kunnen bieden.