Contact  |

Versoepeling bezoekregeling pleegzorg

Corona onder de microscoop

In navolging van de versoepeling van contacten voor kinderen in de residentiële jeugdhulp en CKG en de algemene richtlijnen met betrekking tot co-ouderschap, worden ook voor pleegzorg nieuwe richtlijnen verspreid. Deze moeten opnieuw een warm contact mogelijk maken tussen de pleegkinderen/-gasten en hun context, dit alles in goede gezondheid. Een goed evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid is essentieel. Daarom is het aan de diensten voor pleegzorg, net zoals aan de voorzieningen, om in deze context een gedegen en doordacht kader uit te werken.

Bezoekers uit eenzelfde contactbubbel kunnen gelijktijdig op bezoek gaan. Daarnaast, en ten vroegste vanaf 21 mei 2020, worden weer mogelijk:

  • dagbezoeken: bezoeken in de huiselijke sfeer waarbij gezinnen en pleeggezinnen bij elkaar op bezoek gaan of waarbij een pleegkind/-gast gedurende een dagdeel in het ander gezin wordt opgevangen. Ook hier is de voorwaarde van het beperken van contactbubbels van toepassing;
  • gedeelde opvang pleeggezin-gezin met nachtopvang: bezoeken van één of meerdere nachten (onder meer de weekendregelingen);
  • gedeelde opvang tussen pleeggezin en voorziening (MFC, OVBJ …): bezoeken van pleegkinderen/-gasten die ook opgevangen worden in een voorziening en voor wie het pleeggezin de context is, kunnen op eenzelfde manier vorm krijgen, mits afstemming met de betrokken voorziening. Voor de combinaties met schoolinternaten moet rekening worden gehouden met de opstart van het onderwijs. Ook dan is afstemming met de betrokken schoolinternaten belangrijk.

Het bezoek aan het gezin of het pleeggezin ((dag-)bezoek of overnachting) voldoet aan volgende voorwaarden:

  • bezoek beperkt zich tot één contactbubbel, met uitzondering van de situatie van gescheiden (pleeg-)ouders. Een belangrijke uitzondering vormen de broers en zussen die samen op bezoek kunnen bij hun context, ongeacht waar ze verblijven;
  • bezoek kan enkel indien het pleegkind/-gast en de personen waarbij hij op bezoek gaat, geen symptomen hadden gedurende de laatste 14 dagen;
  • als iemand in het pleeggezin COVID-19 besmet is, wordt alle bezoek voor de pleegkinderen of -gasten van dat pleeggezin opgeschort voor 14 dagen. In deze situaties moeten contacten via beeldbellen enz. behouden blijven.
  • bij pleegkinderen-/gasten, (pleeg)gezinnen die tot een risicogroep behoren, maakt de dienst in overleg met de minderjarige, het (pleeg)gezin en de behandelende arts afspraken of het bezoek al dan niet kan doorgaan en over het al dan niet treffen van bijkomende maatregelen.

De eerdere, generieke maatregelen blijven van kracht voor het bezoek aan huis. Ook de bestaande modaliteiten van bezoek in open lucht, organisatie in specifieke bezoekersruimten en/of Huizen van het Kind blijven behouden, al vervalt de regel dat er slechts één bezoeker per keer wordt toegelaten.

De voorbereiding en evaluatie van het bezoek krijgt een plaats in de begeleiding. Om de pleegkinderen, -gasten en (pleeg)gezinnen te beschermen, is het ook belangrijk om van corona en de risico’s van bezoek een thema te maken tijdens de gesprekken met de pleegkinderen/-gasten en (pleeg-)gezinnen. De diensten voor pleegzorg hebben op maat van jonge kinderen al interessant materiaal uitgewerkt om de contacten voor te bereiden. Ander interessant materiaal om het gesprek aan te gaan met kinderen en jongeren is te vinden op de website Jeugdhulp.

Meer weten? Lees de volledige brief aan de diensten voor pleegzorg.