Wetenschappelijk onderbouwd werken

Afgeronde onderzoeken

Lopende onderzoeken en projecten

Methodieken en modellen

In Vlaanderen wordt in het uitwerken van de reacties op jeugddelinquentie methodieken en modellen gehanteerd. Onze gemeenschapsinstellingen (GI), de Vlaamse partners voor de uitvoering van de ambulante reacties (delictgerichte contextbegeleiding - DCB) en de diensten herstelgerichte en constructieve afhandelingen (HCA-diensten) geven in de beschrijving van hun werking in het werken met jongeren en hun gezinnen wetenschappelijk onderbouwde interventies aan.

Deze interventies zijn vaak ontwikkeld in de praktijk, geïnspireerd op internationale modellen en methodieken en sommige van de interventies vinden we terug op de databanken van o.a. het Nederlands Jeugdinstituut, zie linken onder.

Momenteel loopt in Vlaanderen een wetenschappelijk onderzoek samen met het werkveld naar het gebruik van deze interventies binnen de aanpak van jeugddelinquentie.

We geven een overzicht van deze modellen en interventies, met telkens een korte beschrijving of een verwijzing waar meer informatie te vinden is.

Good Lives Model

Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation 2007-06

Multi System Therapy (MST)

MST is een intensieve behandeling voor jongeren  tussen de 12 en 18 jaar die te kampen hebben met gedragsproblemen antisociaal en/of delinquent gedrag). De gedragsproblemen van deze jongeren zijn voor henzelf maar ook voor hun omgeving inmiddels problematisch geworden. Binnen de MST-behandeling worden verschillende therapievormen toegepast: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, …-.

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

MDFT is bestemd voor jongeren van 12 tot 18 jaar die problemen hebben op het gebied van middelenmisbruik, en/of spijbelen of crimineel gedrag vertonen. Doel van MDFT is de jongere te helpen een leven te leiden waarin probleemgedrag verdwijnt of afneemt en bevredigende maatschappelijke participatie mogelijk wordt.

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT)

Het programma Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een ‘evidence based’ programma dat toegepast wordt in gemeenschapsinstellingen. De doelgroep bestaat uit jongeren die komen uit detentie of een vorm van gesloten jeugdzorg en daarna terugkeren in de samenleving. Het programma is met andere woorden specifiek gericht op het voorkomen van recidive en op de verbetering van delict gerelateerde denkpatronen, vaardigheden en gedragsproblemen.

Geweldloos Verzet

Geweldloos verzet biedt een aanpak bij moeilijk gedrag van kinderen en jongeren en helpt om het gevoel van hulpeloosheid van ouders te overwinnen. De focus verschuift van de gedragsproblemen bij de jongere, naar wat de ouders kunnen doen opdat de gedragproblemen verminderen en om het gezinsklimaat te verbeteren. Zelfcontrole en het voorkomen van escalatie zijn belangrijke vaardigheden in het toepassen van het geweldloos verzet.

Nieuwe Autoriteit

Nieuwe Autoriteit biedt een alternatief waarbij autoriteit in eerste plaats staat voor ‘kracht’. Er wordt resoluut gekozen voor een nieuwe grondhouding bij gezagsrelaties, nl. het zorg dragen voor je kracht als gezagsdrager in plaats van het controleren van het gedrag van de ander.

Signs of Succes

Signs of Succes' is een oplossingsgerichte benadering voor gezinnen waar kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomt. Signs of Succes biedt een denk- en werkwijze die het mogelijk maakt om scherp te letten op gevaar en letsel en tegelijkertijd ook een context waarin de hulpverlener open staat en respect heeft voor de leden van het gezin en hen benadert als potentiële partners in het creëren van veiligheid.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Intensieve pedagogische thuishulp (IPT)

Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) is bedoeld voor gezinnen met kinderen en/of jongeren van 0-18 jaar die hulp nodig hebben, omdat er opvoedings- en/of gedragsproblemen zijn in het gezin. Soms komt de ontwikkeling van een kind in de knel of is er sprake van een combinatie van problemen met kinderen en andere gezinszaken zoals huishouding, geldzaken, relatie of werk.

Functional family therapy (FFT)

FFT is een kortdurende gezinsgerichte behandelmethode voor jongeren met gedrags- en emotieregulatieproblemen. FFT is ontwikkeld om de onderlinge sfeer en communicatie te verbeteren en de negatieve en dysfunctionele patronen te doorbreken.

Databanken

Artikels

Presentaties

Cijfers