Beleid en actieplannen

De Vlaamse Codex geeft de Vlaamse regelgeving, vanaf 1964 tot nu. Deze rubriek omvat de regelgeving die centraal staat in de werking en organisatie van de jeugdhulp.

Vroeg en nabij

Het toekomstverhaal van Opgroeien verbindt de dienstverlening van Kind en Gezin en Jeugdhulp in een geïntegreerd beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen. Om slagkracht en slaagkans te vergroten, is een intersectorale aanpak nodig. Dat heeft geleid tot de inspiratienota Vroeg en nabij waarbij VAPH, het departement Zorg en Opgroeien samen willen werken aan een nieuw beleid voor kinderen, jongeren en gezinnen. Experten uit het werkveld, de academische wereld en de administraties gaan nu van start met het uitwerken van concrete voorstellen. Doel is om die oefening tegen september 2022 in een conceptnota te gieten, die aan de Vlaamse regering zal worden voorgelegd. 

Meer weten? Lees de inspiratienota Vroeg en nabij en de artikels op Sociaal.Net en Weliswaar. Op de website Vroeg en nabij vind je actuele informatie.

Zorgen voor Morgen

De coronacrisis laat niemand onberoerd. Ook in de Jeugdhulp wordt iedere dag keihard gewerkt om de vele uitdagingen op het terrein aan te gaan. Kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen worden blijvend en met veel zorg ondersteund en begeleid.

De focus ligt voornamelijk op de aanpak van de volksgezondheidscrisis. Door vele signalen over de bijkomende impact op het mentaal welzijn heeft de Vlaamse Regering het actieplan mentaal welzijn, ‘Zorgen voor Morgen’ goedgekeurd. Het omvat een gerichte aanpak voor specifieke doelgroepen in de jeugdhulp en besteedt ook aandacht aan familiaal geweld en de opdracht van laagdrempelige hulplijnen zoals 1712.

Meer weten?
Lees de brief aan de jeugdhulpsector en het volledige actieplan op zorgenvoormorgen.be.

Actieplan jongvolwassenen

De overgang naar volwassenheid is niet altijd makkelijk. Daarom is het belangrijk dat ook in die periode de continuïteit in de zorg gegarandeerd wordt en er een duurzaam netwerk rond de jongvolwassenen ontstaat. Het is een van de centrale pijlers in 2.0.-aanpak voor de jeugdhulp in Vlaanderen.

Vele lokale en regionale initiatieven die de overgang van jeugd- naar volwassenenhulp verbeteren, gaven inspiratie aan het actieplan jongvolwassenen:

 • In Vlaanderen en Brussel starten begin 2019 kleinschalige wooneenheden, de zogenaamde co-housingprojecten voor jongeren met weinig of geen ondersteunende context. Een individueel begeleidingstraject, groepsdynamiek en vrijwilligers worden ingezet om een duurzame context voor elke jongere te bekomen.
 • De (bijkomende) erkenningen voor burgerinitiatieven starten ook in 2019. Vrijwilligers, onder coaching, supervisie en intervisie van professionals, zetten zich in om duurzame contexten bij kwetsbare jongvolwassenen te creëren. Een burgerinitiatief wordt van bij de start van een hulpverleningstraject als belangrijke partner ingeschakeld.
 • De mogelijkheden van voortgezette jeugdhulp na de 18de verjaardag zijn verruimd. Een aantal typemodules in de jeugdhulp kunnen nu worden ingezet tot 25 jaar.

Om het actieplan jongvolwassenen verder te implementeren, wordt beroep gedaan op de Canadese A Way Home beweging. Deze lokale en nationale coalities willen thuisloze jongvolwassenen helpen. In 2018 was Mind the Gap de eerste A Way Home coalitie in België. In 2020-2021 starten in nog tien pilootregio’s coalities. Deze coalities:

 • ondernemen actie tegen structurele barrières en systeemfouten;
 • zetten in op relationele en zorgcontinuïteit, vroegdetectie, stabiele huisvesting en innovatieve woonvormen, zoals Housing First for Youth.

Blijf je graag op de hoogte van de veranderingen rond jongvolwassenen, het A Way Home principe of de coalities? 
Neem een kijkje bij het thema 'Dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen' of bij 'Uitbreidingsbeleid Jeugdhulp'.

Persoonlijke-assistentiebudget (PAB)

Beleidsnota jeugdhulp 2.0

De beleidsnota Jeugdhulp 2.0 vormt de basis voor de grotere focus op  preventie en laagdrempelige hulp. De eigen krachten van de jongeren en het gezin worden versterkt. De extra middelen sinds 2017 en de effecten van de federale taks shift zorgen voor een gevoelige uitbreiding van de jeugdhulp in Vlaanderen, die ook gebruiksvriendelijker wordt.  

Actieplan autisme

Het actieplan autisme dat de Vlaamse Regering eind 2017 lanceerde heeft twee grote doelen:

 • mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) meer kansen geven in het dagelijkse leven;
 • de ondersteuning van mensen in hun omgeving verbeteren.

Meer weten?
Neem een kijkje bij het thema 'Autisme'.

Actieplan jeugdhulp

Het kind en de jongere staan centraal in het actieplan jeugdhulp van 2015. Het omvat dertig acties die de jeugdhulp moesten versterken tegen 2020 en een kader vormen voor verdere ontwikkeling.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen ondernomen om te voldoen aan deze acties.

Actieplan tienerpooiers

In 2015 voerde Child Focus een onderzoek naar het fenomeen van de tienerpooiermethodiek. Dit resulteerde in het Vlaams actieplan voor een betere bescherming van slachtoffers van tienerpooiers. De aanbevelingen van Child Focus worden daarin vertaald naar duidelijke acties op vier domeinen:

 • doorgedreven preventie;
 • gepaste opvang van slachtoffers;
 • vervolging van de daders;
 • samenwerking tussen welzijn, justitie en politie.

Intussen is een geactualiseerd actieplan klaar.

Meer weten?
Neem een kijkje bij het thema 'Tienerpooiers'.

Staten-Generaal voor de Jeugdhulp

Op 18 juni 2012 organiseerde het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn (dat later fuseerde met Kind en Gezin tot Opgroeien) een Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. De nota Staten-Generaal Jeugdhulp beschrijft de opzet en aanpak van het proces. Tijdens de Staten-Generaal is een visiedocument voor de jeugdhulp in 2020 voorgesteld.

Presentaties 18 juni 2012

 • Waar staat de jeugd in 2020? (abstract) (tekst)
  Prof. Dr. Jan Masschelein
 • Hoe ziet de jeugd de jeugdhulp in 2020? (presentatie)
  Door jongeren met jeugdzorgervaring, samen met Cachet vzw
 • Parcours Staten-Generaal Jeugdhulp (presentatie)
  Mevrouw Inge Debel
 • Visie op jeugdhulp 2020 (presentatie)
  De heren Rik Bloemen, Jan Bosmans en Prof. Dr. Johan Put, namens de stuurgroep
 • Toespraak (toespraak) (presentatie)
  De heer Jo Vandeurzen, toenmalig minister Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Oudere beleidsplannen