CO-ncept Jeugdhulp

Netwerkforum

Alle actoren uit de welzijnssector van de 5 eerstelijnszones waarin Co-ncept werkzaam is.

Werkgroepen

Jonas Verbauwhede (vzw-Onze kinderen), Jo Craeymeersch (eerstelijnszone Midden WVl), Dean Kenes (Arktos vzw), Nele Van Nevel (ACT Opgroeien), Lisa Cardoen (V.O.T.), Geert d’ Daene (D.O.P. WVl), Eva Baert (Tordale), Katleen Castelein (OSD en ACT), Lies Vandenbussche (CAW Centraal WVl), Kim Deceur (cgg Largo), Birgit Hendrikx (eerstelijnszone Westkust/Polder), Dries Verdonck (Pleegzorg WVl), Bruno Schelstraete(vzw De Loods), Marieke Bulck (vzw De Loods), Wim Hove( De Walhoeve), Ann Van de Candelaere (Torhout), Lisa Van De Pontseele (Kompani), Peter Velle (Opgroeien), Filip Coussée (De Luwte), Wouter Verschaeve (Groep Intro)  

De werkgroepen staan momenteel op een laag pitje om het pas opgerichte Team Planmakers de kans te geven op te starten en vanuit de praktijk aan te geven wat de noden zijn.

Stuurgroep

Christophe Van de Plas (De Patio), Filip Coussée (OOOC De Luwte), Geert D’haene (DOP), Karen Lefevere (1G1P Aanzet), Gerrit Demolder (Buso Sint-Idesbald), Tinne Hollevoet (AZ Delta), Liesbet Mullie (CAW), Eva Nouwen (Opgroeien); Yasmina (iDrops), Hans Vandelanoote (VCLB), Kenneth Vandaele (OC Sint-Idesbald)

Team Planmakers

Opgericht sinds maart 2023. Het gaat om een team van ongeveer 5 VTE of 9 mensen die deeltijds werken. De Planmakers komen uit de verschillende sectoren waarin jeugdhulp werkzaam is (Jeugdhulp, VAPH, GGZ en Onderwijs). Zij gaan - vanuit de uitgewerkte visie en bouwstenen - aan de slag met geblokkeerde trajecten van minderjarigen en hun netwerk in de regio.

Aanpak

De voorbije 2 jaren is in het project, onder begeleiding van iDrops, nagedacht over een gedeelde visie en missie en over de essentiële bouwstenen voor het project. In 2023 gaan we aan de slag in de praktijk.

De missie en visie die het handelingskader vormen

Bekijk het handelingskader.

missie Co-ncept Jeugdhulp

Tegelijk hebben drie werkgroepen 5 bouwstenen uitgewerkt voor het project

  • Bouwsteen 1: het ‘help-me team’. Een (intersectoraal) netwerkteam dat een tussenkomst biedt bij moeilijke casussen of vastgelopen trajecten. Via een up-to-date, breed en betrokken expertise willen ze vragen behandelen. We willen met dit team vermijden dat jongeren tijd verliezen door vele wissels, heropstarten van nieuwe begeleidingstrajecten die niet afgestemd zijn op elkaar. Het is een ploeg betrokken ambassadeurs uit verschillende sectoren.
  • Bouwsteen 2: de ‘catalogus’. Dit wordt een snelle, dynamische en toegankelijke oplijsting van mogelijke contacten, engagementen en methodieken die geraadpleegd/geconsulteerd kunnen worden om tot een mogelijk aanbod te komen. Het toont de actieve engagementen van organisaties en staat in functie van een snelle opstart.
  • Bouwsteen 3: ‘buddy’s’. Zo willen we betekenisvolle personen uit het persoonlijke of professionele netwerk van de kinderen, jongeren en hun ouders inschakelen als evenwaardige partners om een rol te spelen in de ondersteuning. In functie van continuïteit spelen buddy’s een belangrijke rol. Deze buddy’s willen we ondersteunen via vorming, coaching en intervisie. Zij zullen ook inspraak hebben bij het opmaken van het plan, of vloeien hieruit voort.
  • Bouwsteen 4: 'planmakers'. Om het plan uit te werken of op te stellen. Deze poule zal de verwachtingen en de gewenste veranderingen op alle levensdomeinen (via rechtstreekse contacten) met kind/jongere, de context en andere betrokken in kaart brengen. Het gaat ook om een procesbegeleider en ondersteuner om over deze verwachtingen tot een (maximale) consensus (gedeeld actieplan) te komen. We willen passende jeugdhulp zien als een recht voor jongeren en het resultaat van een vraag gestuurd proces waarbij we ernaar streven het eigenaarschap maximaal bij het kind/de jongere en zijn netwerk te leggen.
  • Bouwsteen 5: ‘diagnostiek’. Vanuit het uitgangspunt ‘eerst begrijpen, vooraleer in te grijpen’ willen we aangeven dat er nood is aan geïntegreerde beeldvorming. Dit is noodzakelijk om te kunnen overgaan tot het maken van een plan in functie van het deblokkeren van een traject. Deze diagnostiek/beeldvorming willen we verkrijgen door de dienst naar het kind, de jongere of de context te laten gaan. Daarnaast zal er in bepaalde trajecten ook nood zijn aan diagnostiek aangeleverd door experten.

Interesse? Meld je aan voor een traject bij Co-ncept.

Let wel: een aanmelding leidt niet altijd tot een opstart. Hiervoor gelden een aantal criteria: 

Minderjarigen tot 18 jaar (met voorkeur voor jongeren tussen 10 en 14 jaar):

  • die verblijven in voorzieningen in onze regio, 
  • die (nog) niet in een voorziening verblijven, maar wel wonen in onze regio en niet thuis kunnen blijven.

Aangezien het om een pilootproject gaat, mikken we op diverse casussen (ernst van de ‘blokkade’), woonplaats, leeftijd, aanmelder, sociaal-culturele achtergrond …

logo co-ncept jeugdhulp