Diensten voor pleegzorg

Het decreet Pleegzorg zet het belang van elk pleegkind en elke pleeggast centraal. Alle partijen worden maximaal betrokken bij de hulpverlening.

De kernideeën van het decreet:

 • De organisatie van de pleegzorg in Vlaanderen wordt aangestuurd door Opgroeien. Voor psychiatrische gezinsverpleging wordt intensief samengewerkt met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel.
 • Er is één dienst voor pleegzorg per provincie. Die moet alle vier vormen van pleegzorg aanbieden voor alle doelgroepen (kinderen, volwassenen, psychosociale problematiek, handicap).
 • Maatwerk wordt makkelijker met vier vormen van pleegzorg: ondersteunende, perspectiefzoekende, perspectiefbiedende en behandelingspleegzorg.
 • Bij uithuisplaatsing van minderjarigen is pleegzorg de eerste te overwegen optie. Niet alleen voor kleine kinderen, maar ook voor jongeren. De jeugdrechter die bij uithuisplaatsing toch niet voor pleegzorg kiest, moet dit verantwoorden. 
 • Combineren met hulp buiten de pleegzorg kan.
 • Pleegzorg betrekt intens alle belanghebbenden: het pleegkind, de pleeggast en diens persoonlijk netwerk, de pleeggezinnen en de gezinnen van oorsprong.
 • Er is een duidelijke screeningsprocedure.
 • Pleegzorgers genieten van een uniform vergoedingssysteem en andere voordelen.
Jong meisje dat oudere vrouw verrast

Veel aandacht gaat naar de kwaliteit van de diensten voor pleegzorg. Opgroeien hanteert daarbij, net zoals voor haar andere voorzieningen, een positieve visie met oog voor responsabilisering. Deze aanpak past in het kwaliteitsbeleid.

Zelfevaluatie staat centraal. Die vertrekt vanuit de kernprocessen en de resultaten van de dienstverlening. Daarbij wordt uitdrukkelijk gerekend op de verantwoordelijkheid en deskundigheid van de diensten. Opgroeien ziet ook zelf toe op de kwaliteitszorg en verwacht onderbouwde en gedragen procedures. Samen met de diensten voor pleegzorg gaat Opgroeien na welke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

Voorwaarden

Een dienst voor pleegzorg moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om een vergunning van Opgroeien te krijgen. Ook gelden voorwaarden over hoe de diensten zich organiseren. De vergunningsvoorwaarden staan uitvoerig vermeld in het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg.

Procedure

Meer weten over de procedure voor het verlenen of de intrekking van een vergunning voor een dienst voor pleegzorg? Lees het uitvoeringsbesluit betreffende de organisatie van pleegzorg (de rubriek over vergunning).

Het toezicht gebeurt door Opgroeien en Zorginspectie. Zij gaan na of de diensten voor pleegzorg de bepalingen naleven van het decreet en het uitvoeringsbesluit inzake pleegzorg en inzake de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen

Opgroeien beslist over:

 • de toekenning, weigering of de intrekking van een vergunning,
 • de sluiting van een dienst voor pleegzorg,
 • het al dan niet opleggen van een administratieve geldboete.

De diensten voor pleegzorg ontvangen per ingezette begeleidings- of behandelingsmodule een forfaitaire subsidie. Die wordt op jaarbasis vastgelegd. De berekening en bepaling daarvan staan vermeld in van het uitvoeringsbesluit houdende de organisatie van pleegzorg.

Meer informatie? Neem een kijkje op het algemene luik.

Ken je iemand die pleegouder wil worden? Of zou je dit graag zelf doen? Bekijk alle informatie bij het onderdeel 'Pleegouder worden'.