Multidisciplinair werken

Erkende multidisciplinaire teams (MDT’s) hebben drie taken:

 • minderjarigen aanmelden bij de intersectorale toegangspoort;
 • een indicatievoorstel doen bij de aanmelding bij de toegangspoort zodat de aanvraag sneller behandeld kan worden;
 • diagnostiek aanleveren aan de toegangspoort.

Sinds het Decreet integrale jeugdhulp staat Jeugdhulp in voor de erkenning van alle MDT’s in de integrale jeugdhulp in Vlaanderen. Op 7 oktober 2015 is het besluit voor de erkenning en financiering van de MDT’s goedgekeurd en sinds 1 januari 2016 is een nieuw intersectoraal beleidskader van kracht.

De regelgeving bevat de kwaliteitsvoorwaarden voor een erkenning als MDT, wijzigt de financiering van de multidisciplinaire teams en bepaalt de procedure voor de erkenning van nieuwe diensten. De erkenning van bestaande MDT’s (erkenning vóór 1 maart 2014 door toenmalig Jongerenwelzijn overgenomen van het VAPH) wordt voortgezet en geldt voor onbepaalde duur tenzij het MDT dit niet wenst. De MDT’s worden verondersteld de kwaliteitseisen voor het aanvragen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te respecteren.

Bekijk het overzicht van de  erkende MDT’s in Vlaanderen.

Diensten die nog geen erkenning hebben en werken in samenwerkingsverbanden, kunnen dit aanvragen bij Jeugdhulp.

De erkende MDT’s bevinden zich in de volgende diensten:

Overzicht van de MDT's
 

Bijzondere erkenningsvoorwaarden voor groepen 2 en 3: een jaarlijks minimum aantal te realiseren en bij de toegangspoort in te dienen A-documenten.

MDT’s die enkel aanvragen voor individuele materiële bijstand (IMB) indienen, volgen de bijzondere erkenningsvoorwaarden van het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap.

Contactgegevens multidisciplinaire teams

Voor alle MDT’s gelden dezelfde eisen op vlak van service en kwaliteit:

Inhoudelijk

 • garanderen van een interprofessioneel verloop van het diagnostisch proces en de besluitvorming;
 • naleven van een aantal werkingsprincipes zoals doelgerichtheid, gericht zijn op de noden van de minderjarige, werken vanuit een interactioneel perspectief, hanteren van een probleemfocus naast een krachtgerichte focus, samenwerking met de minderjarige …;
 • beschikken over de kennis en competenties om zowel onderkennende, verklarende als handelingsgerichte of indicerende diagnostiek uit te voeren;
 • hanteren van een transparante, uitgeschreven en wetenschappelijk onderbouwde werkwijze voor het voeren van diagnostiek;
 • kritisch kiezen en uitvoeren van de meest gepaste diagnostische aanpak;
 • vervullen van de rol van contactpersoon-aanmelder bij de toegangspoort en hierin de  minderjarige betrekken;
 • beschikken over de bekwaamheid om de zorgzwaarte te meten;
 • opmaken van indicatiestellingsvoorstellen volgens de kwaliteitseisen in de regelgeving voor de indicatiestelling door de toegangspoort (onafhankelijk van het aanbod, maximaal aansluiten bij de hulpvraag, maximaal rekening houden met de mogelijkheden van de minderjarige …).

Organisatorisch

 • een interprofessionele samenstelling van het MDT;
 • de onafhankelijke werking van het hulpverleningsaanbod dat men eventueel als dienst ook ‘in huis’ heeft;
 • de capaciteit om zelf het diagnostisch proces te kunnen uitvoeren;
 • een vormingsplan voor alle teamleden.

Vragen over de multidisciplinaire teams?
Neem contact op met Klaartje Cops, stafmedewerker van de afdeling Continuïteit en toegang.