Private voorzieningen jeugdhulp

Het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand bepaalt of een organisatie voor bijzondere jeugdzorg (OVBJ) wordt erkend. Een OVBJ organiseert haar aanbod op basis van de typemodules.

Een OVBJ die erkend is voor modules contextbegeleiding en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen kan de verhouding van de ingezette modules bepalen. Dit zolang het aantal modules niet meer is dan de som van de modules waarvoor ze erkend is. Bijvoorbeeld 40 + 40 = 80. Dit mag dan verdeeld worden als 60 + 20 of 25 + 55, …

Een OVBJ erkend voor modules verblijf en die uitsluitend minderjarigen opneemt (vanaf twaalf jaar), kan een bijkomende erkenning krijgen om voor een gedeelte van haar modules uitsluitend minderjarigen te begeleiden die rechtstreeks uit een gemeenschapsinstelling komen.

Meer informatie?  Lees het algemene luik.

Contactgegevens

Onthaal, oriëntatie- en observatiecentra (OOOC) worden in een modulair kader erkend op basis van de typemodules handelingsgerichte diagnostiek, verblijf van gemiddeld één tot drie nachten per week in het kader van diagnostiek, verblijf van gemiddeld vier tot zeven nachten per week in het kader van diagnostiek en kortdurend (crisis)verblijf.

Meer informatie? Lees het algemene luik.

Contactgegevens

Centra voor integrale gezinszorg (CIG) worden erkend op basis van de typemodules contextbegeleiding, verblijf van gemiddeld een tot drie nachten per week en verblijf van gemiddeld vier tot zeven nachten per week. Ze bieden hulp aan gezinnen en (aanstaande) ouders met ernstige opvoedingsproblemen. De begeleiding richt zich op het gezin als geheel. De hulpverlening omvat intensieve opvoedingshulp en gezinszorg. De CIG hebben ook een specifiek begeleidingsaanbod voor tienerouders.

Meer informatie? Lees het algemene luik of neem een kijkje op de site van de CIG.

Contactgegevens

Diensten voor crisishulp aan huis (CAH) bieden een kortdurende, intensieve, ambulante en mobiele vorm van crisishulpverlening aan voor gezinnen in een perspectiefloze opvoedingssituatie met als voornaamste doelstelling uithuisplaatsing van een of meer minderjarigen te vermijden en gezinnen opnieuw opvoedingsperspectief te bieden.

Meer informatie? Lees het algemene luik.

Contactgegevens

Legende bij overzicht van HCA-diensten en diensten CAH

De contactgegevens van de HCA- diensten en diensten CaH zijn te vinden op de contactpagina, onder de hoofding Voorzieningen.

De ondersteuningsteams (dOT) ondersteunen hulpverleners binnen de jeugdhulp, die werken met jongeren en hun gezin met een migratieachtergrond. Samen met de hulpverleners en het gezin zoeken we naar verbinding zodat de zorg beter aansluit bij de vragen en beleving. We combineren hiervoor onze expertise in ‘cultuursensitieve zorg’ met onze kennis van de hulpverlening binnen de integrale jeugdhulp.

Meer informatie? Lees het algemene luik of raadpleeg het overzicht.

Diensten voor herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA) bieden herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, gemeenschapsdienst en leerprojecten aan.

Meer informatie? Lees het algemene luik.

Contactgegevens

Bestaat er (nog) geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van het kind of over de meest geschikte ondersteuning, dan kan het terecht in een observatie- en behandelcentrum (OBC). Dat wil via intensieve observatie tot een diagnose komen, starten met een behandeling en gericht doorverwijzen voor verdere ondersteuning naar een gepaste dienst of voorziening.

Het OBC zorgt voor een 24 uurs-observatie, indien nodig ook tijdens de weekends en vakanties. De observatieduur bedraagt 3 maanden, te verlengen tot maximaal 3 jaar.

De contactgegevens van de OBC zijn te vinden op de contactpagina, onder de hoofding Voorzieningen.

Meer informatie? Lees het algemene luik of neem contact op.

GES+ voorzieningen bieden aangepaste opvang aan jongeren met extreme gedrags- en emotionele problemen (GES+).

De contactgegevens van de GES+ voorzieningen zijn te vinden op de contactpagina, onder de hoofding Voorzieningen.

Meer informatie? Lees het algemene luik of neem contact op.

 

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) biedt vooral diagnostiek aan, voor het vaststellen van de graad en ernst van een handicap. Ouders kunnen er ook terecht voor het opsporen van bijkomende moeilijkheden. Het centrum geeft advies over hulpmiddelen, verdere begeleiding of behandeling en verwijst door naar diensten en organisaties die dergelijke ondersteuning kunnen bieden. Bijkomend doet het COS aan toegepast wetenschappelijk onderzoek naar specifieke ontwikkelingsproblemen bij kinderen en de detectie van leemtes in de hulpverlening.

De contactgegevens van de COS zijn te vinden op de contactpagina, onder de hoofding Voorzieningen.

Meer informatie? Lees het algemene luik of neem contact op.

 

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Meestal gaat het om jongeren die door pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Hun problematiek gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen.

Een NAFT-traject verloopt vraaggestuurd en op maat. Vanaf de start van een traject worden alle actoren betrokken. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen. NAFT bevindt zich op de snijlijn van welzijn en onderwijs.

De contactgegevens van de NAFT zijn te vinden op de contactpagina, onder de hoofding Voorzieningen.

Meer informatie? Lees het algemene luik.

Heb je vragen over de erkenning en subsidiëring van private voorzieningen? Contacteer voorzieningenbeleid@opgroeien.be.