Terugblik op webinars Signs of Safety oktober 2021

Uitnodiging

Terugblik op webinars Signs of Safety

Op 1 en 5 oktober 2021 vonden twee webinars Signs of Safety plaats. De interesse bleek groot, met maar liefst 700 deelnemers uit heel Vlaanderen. Bij de start van elk webinar sprak niemand minder dan Andrew Turnell, grondlegger Signs of Safety, zich waarderend uit over de zich volop ontwikkelende praktijk in Vlaanderen.

Partnerschap was het centrale thema. Zowel in een organisatie als in trajecten met kinderen, hun gezinnen en netwerk is het een samen op weg gaan, samen zoeken, samen uitdagingen trotseren en blijven doorgaan. We kijken terug op een boeiende, leerrijke tweedaagse waar presentatoren moedig hun leren uit de praktijk deelden met ons.

Voor de deelnemers bleken de getuigenissen heel inspirerend, verbindend en nog zoveel meer – zoals blijkt uit de woordenwolk met eerste reacties.

Woordenwolk Signs of Safetey

De webinars gemist maar benieuwd wat de woorden ‘deskundig ploeteren’, ‘zacht trekken en duwen’ en ‘er was een wij – maar nog heel kwetsbaar’ te maken hebben met Signs of Safety?

Hieronder zijn een aantal presentaties en opnames te bekijken. Omwille van privacy kunnen niet alle getuigenissen worden gedeeld.

Een vraag of opmerking? Stuur een e-mail.

 

Verwelkoming

Verwelkoming door Andrew Turnell

 

Dag 1

Leading the learning, hoe de keuze voor de organisatie van een leercasus kansen bood voor het management, de praktijkwerkers en de kinderen, jongeren en ouders voor wie we het doen, door Opgroeien (afdeling OSD)

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank koos resoluut voor Signs of Safety. Om deze implementatie met zorg vorm te geven, en vanuit het besef dat er een spanningsveld bestaat tussen praktijk en theorie, is in november 2018 gestart met een leercasus. Alle medewerkers binnen de afdeling sloten aan en onder begeleiding van een SofS trainer werd het casusverloop opgevolgd binnen de vernieuwde SofS-procesgang. Hieruit bleek het belang van partnerschap vanaf dag 1 en de bijdrage van iedereen hieraan.

 

Hoe het lukt en niet lukt om overeind te blijven en in te zetten op partnerschap ‘if you have only one minute’?, door Opgroeien (afdeling OSD)

Paden ontstaan door erop te lopen. Als je samen op pad gaat, gaat dat makkelijker. Zeker als je valt en elkaar recht kan helpen. Want vallen: dat hoort erbij! De consulenten en het regioteam Vlaams-Brabant vertellen hoe het samen met kinderen, gezinnen, netwerk en hulpverleners lukt, én waar het moeilijk is om op pad te gaan met Signs of Safety. Ze doen dit door korte én krachtige parels uit het dagelijkse ploeterwerk te presenteren, met aandacht voor de verschillende perspectieven van cliënten, netwerk en hulpverleners waarmee een partnerschap is aangegaan. 

 

Expeditie 2021: focus op het proces van organisatieontwikkeling, door De Oever vzw

De Oever schetst het pre-implementatietraject van het leren en de uitdagingen om tot een organisatiebrede implementatie van Signs of Safety te kunnen overgaan. Ze delen de stappen die gezet zijn in hun Expeditie 2021: hoe ze zich als organisatie ontwikkeld hebben met de focus op zelfsturing en zelfleiderschap bij hun medewerkers.

 

Dag 2

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’: parallelprocessen in partnerschap, door De Vlier vzw en Opgroeien (afdeling OSD)

In een innovatief project geven OSD Oost-Vlaanderen, het ondersteuningscentrum jeugdzorg Aalst en vzw Jeugdzorg, contextbegeleiding De Vlier, van bij de aanmelding samen vorm aan een vernieuwde samenwerkingspraktijk en gedeelde visieontwikkeling, met focus op netwerkbegeleiding en veiligheidsplanning. Ze benadrukken vooral het verstevigen van het partnerschap met de professionelen en de implicaties die dit had voor zowel consulent, contextbegeleider, ondersteunende functies, leidinggevenden als collega’s en het ganse team. Hoe pakten ze dit aan? Waar botsten ze op? Wat leerden ze eruit? En wat waren de effecten op het gezin?

 

Van uitdagingen naar mogelijkheden, samen komen we tot beweging. Hoe we van aparte stukken naar een gezamenlijke puzzel gingen, door vzw Monte Rosa

Hulpverleners weten dat een netwerk belangrijk is. Zo ook in dit gezin. Sinds het begin van de begeleiding was er steeds een netwerk aanwezig. De samenwerking liep echter niet altijd even vlot. Mama, papa, de pleegmoeder en de jongere zelf hadden het moeilijk om de conflicten uit het verleden een plaats te geven. De hoop op een gezamenlijke toekomst leek bij iedereen weg te ebben. Het netwerk van de jongere was heel fragiel en leek bij iedere drempel volledig te kunnen instorten. Er waren meerdere gesprekken met een duidelijk doel opgezet met gezin en netwerk. Maar het gevoel van ter plaatse blijven trappelen bleef. Er waren tal van tegenstrijdige verhalen. De aparte stukken pasten niet in de gezamenlijke puzzel. De presentatie geeft aan hoe Signs of Safety de extra push gaf om tot actie over te gaan en weer mogelijkheden te zien.

 

Genezen in quarantaine, door vzw Ter Loke en Opgroeien (afdeling OSD, SDJ Antwerpen)

Vanuit een transparante aanmelding en visie wordt gezocht naar veiligheid, verwerking en herstel binnen een geladen context van seksueel misbruik, met kwetsuren uit het verleden. Dit door partnerschap tussen enerzijds verschillende professionele hulpverleners en anderzijds partnerschap in familie en netwerk. Parallel naast elkaar en in partnerschap met elkaar. Een proces waarbij elkeen positieve en tegenstrijdige ervaringen tegenkomt, met de focus steeds op eenzelfde gemeenschappelijk doel. Kevin (15) geeft inzicht in zijn wereld als dader en slachtoffer. Zijn tante leert hoe te denken vanuit herstel en schuldgevoel, zijn papa vanuit “straffen” of “beveiligen”.