Actua

Uitnodiging

Schrijf nu in voor de webinars Signs of Safety

Opgroeien en de Belgische trainers Signs of Safety organiseren op 1 en 5 oktober 2021 gratis webinars met als centraal thema Partnerschap: samenwerken voor veilig, omringd en geliefd opgroeien. De webinars leggen de nadruk op goede praktijken van samenwerking, moedig leiderschap en innovatie binnen alle situaties van verontrusting, en dat op het continuüm van vrijwilligheid over maatschappelijke noodzaak tot gerechtelijke jeugdhulp.

Ben je van dichtbij of veraf betrokken bij kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie? Ben je geïnteresseerd in verhalen en ervaringen van andere organisaties die Signs of Safety implementeren, en hoe een lerende houding en partnerschap een verschil kunnen maken?

Schrijf dan nu in voor één of beide webinars!

Programma webinars Signs of Safety

Webinar 1 oktober, van 09u30 tot 12u00

  1. Leading the learning: Hoe de keuze voor de organisatie van een leercasus kansen bood voor het management, de praktijkwerkers en de kinderen, jongeren en ouders waar we het voor doen

David Keteleer , Eric Berx en Bruno Claessens, Opgroeien OSD    

De afdeling Ondersteuningscentra en sociale diensten jeugdrechtbank van het agentschap Opgroeien koos resoluut voor Signs of Safety. Om deze implementatie met zorg vorm te geven, en vanuit het besef dat er een spanningsveld bestaat tussen praktijk en theorie, is in november 2018 gestart met een leercasus. Alle medewerkers binnen de afdeling sloten aan en onder begeleiding van een SofS trainer werd het casusverloop opgevolgd binnen de vernieuwde SofS-procesgang. Het gaf input voor onze verdere implementatie en de te maken keuzes hierin. Het belang van partnerschap vanaf dag 1, noodzakelijke voorwaarden in teamwerking en de bijdrage van iedereen hieraan werd aan den lijve ondervonden. Dilemma’s rond het betrekken van netwerk en onze radicaliteit hierin doken op, en nog zo veel meer. 

Deze presentatie neemt iedereen mee in ons leren en dit met specifieke focus op het leren als leidinggevende in constante feedback met de praktijkwerkers zelf.  Onze leerervaring was van dien aard dat we deze leervorm een permanente plaats gaven in de ganse organisatie. 

 

  1. Expeditie 2021: focus op het proces van organisatieontwikkeling

Lieve Luyten en Inez Beys, vzw De Oever

We nemen jullie mee in het pre-implementatietraject van het leren en de uitdagingen om tot een organisatiebrede implementatie van Signs of Safety te kunnen overgaan. We schetsen de stappen die we gezet hebben in onze Expeditie 2021: hoe we als organisatie ons ontwikkeld hebben met de focus op zelfsturing en zelfleiderschap bij medewerkers.

 

  1. Hoe het lukt en niet lukt om overeind blijven én in te zetten op partnerschap ‘if you have only one minute?

Veerle Vanaerschot en Kristof Verhavert, Opgroeien OSD 

Paden ontstaan door erop te lopen. Als je samen op pad gaat, gaat dat makkelijker. Zeker als je valt en elkaar recht kan helpen. Want vallen: dat hoort erbij! 

De consulenten en het regioteam van Vlaams-Brabant willen vertellen over hoe het samen met kinderen, gezinnen, netwerk en hulpverleners lukt, én waar het moeilijk is om op pad te gaan met Signs of Safety. We doen dit door korte én krachtige parels uit het dagelijkse ploeterwerk te presenteren. Hierbij hebben we aandacht voor de verschillende perspectieven van cliënten, netwerk en hulpverleners waarmee wij partnerschap aangaan.  

 

Webinar 5 oktober, van 14u00 tot 16u30

  1. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’: parallelprocessen in partnerschap

Nika Depontieu (vzw De Vlier), Laure De Puydt (OCJ Aalst) en Hilde Smits (Opgroeien OSD) 

In een innovatief project met OSD Oost-Vlaanderen, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Aalst en vzw Jeugdzorg, contextbegeleiding De Vlier, geven we van bij de aanmelding samen vorm aan een vernieuwde samenwerkingspraktijk en gedeelde visieontwikkeling, met de focus op netwerkbegeleiding en veiligheidsplanning.  

Deze presentatie benadrukt vooral het verstevigen van ons partnerschap met de professionals en de implicaties die dit had voor zowel consulent, contextbegeleider, ondersteunende functies, leidinggevenden als collega’s en het ganse team. Hoe pakten we dit aan? Waar botsten we op? Wat leerden we eruit? En wat waren de effecten op het gezin?

 

  1. Van uitdagingen naar mogelijkheden, samen komen we tot beweging. Hoe we van aparte stukken naar een gezamenlijke puzzel gingen

Barbara Walgrave, en Jolien Lycke, vzw Monte Rosa 

Als hulpverleners weten we dat een netwerk belangrijk is. Zo ook in dit gezin. Sinds het begin van de begeleiding was er steeds een netwerk aanwezig. De samenwerking liep echter niet altijd even vlot. Mama, papa, de pleegmoeder en de jongere zelf hadden het moeilijk om de conflicten uit het verleden een plaats te geven. De hoop op een gezamenlijke toekomst leek bij iedereen weg te ebben. Het netwerk van de jongere was heel fragiel en leek bij iedere drempel volledig te kunnen instorten … Er werden verschillende gesprekken met een duidelijk doel opgezet met gezin en netwerk.  We hadden echter het gevoel dat we ter plaatse bleven trappelen. We kregen een overload aan tegenstrijdige verhalen. De aparte stukken pasten niet in de gezamenlijke puzzel. Dit maakte dat we info bleven verzamelen en analyseren. We zochten naar helderheid om zo een inschatting te maken over de veiligheid. We kwamen echter niet tot concrete acties.  

Tijdens onze presentatie willen we jullie meenemen in hoe Signs of Safety ons de extra push gaf om tot actie over te gaan en hoe we terug mogelijkheden zagen. We namen de aanzet om een eerste netwerkberaad op te zetten.  

Samen met consulent, Monte Rosa, jongere, ouders en netwerk gingen we op pad. 

 

  1. Genezen in quarantaine

Layla Schenck, vzw Ter Loke, Kelly Slootmans en Jeroen Stevens, SDJ Antwerpen 

Vanuit een transparante aanmelding en visie gaan we op zoek naar veiligheid, verwerking en herstel binnen een geladen context van seksueel misbruik, met kwetsuren uit het verleden. Dit door partnerschap tussen enerzijds verschillende professionele hulpverleners en anderzijds ook partnerschap in de familie en netwerk. Parallel naast elkaar en in partnerschap met elkaar.  Een proces waarbij elk van ons positieve en tegenstrijdige ervaringen tegenkomt, met de focus steeds op eenzelfde gemeenschappelijk doel.  

Kevin (15) geeft ons inzicht in zijn wereld als dader en slachtoffer. Zijn tante leert ons hoe te denken vanuit herstel en schuldgevoel, zijn papa vanuit “straffen” of “beveiligen”.