Ondersteuningstraject en rondetafels jongvolwassenen

Wat?

Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. In een samenleving waarin opgroeien complexer is geworden en verwachtingen groot zijn op alle levensdomeinen, is dit voor een groep jongvolwassenen (16 tot 25 jaar) niet evident. Opgroeien is aanspreekbaar voor jongvolwassenen bij wie de overgang van jeugdhulp naar een zelfstandig leven als zorgwekkend of complex wordt beschouwd en voor wie er geen (evidente) link meer is met een hulpaanbod.

De teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang (Opgroeien) ondersteunen jongvolwassenen om hun recht op een menswaardig leven te realiseren. Uitgangspunt is: de samenwerking met jongvolwassenen en relevante partners (opnieuw) uitbouwen. Uitgangsvragen zijn: wat willen de jongvolwassenen en hoe willen zij daarbij worden ondersteund? Dit gebeurt met respect voor hun autonomie. Participatie, eigenaarschap en gelijkwaardigheid zijn sleutelbegrippen.

De teams continuïteit werken kracht- en netwerkgericht door zowel de informele als de professionele context rond de jongvolwassene opnieuw te engageren en door in te zetten op herstel en de verbinding van deze banden. Waar nodig, schakelen ze LUS, EKC of andere vormen van burgerinitiatieven in. Er wordt gezocht naar een toegewijd team dat het opneemt voor deze jongvolwassenen. Dat moet leiden tot continuïteit in het traject en de opmaak of het activeren van (bestaande) ondersteuningsplannen, met aandacht voor alle levensdomeinen.

Waar nodig worden rondetafelgesprekken georganiseerd om de uitstroom van een jongere uit de jeugdhulp voor te bereiden en te begeleiden. Opgroeien is aanspreekpunt voor de organisatie hiervan.  Daarbij legt het actief contact met VAPH, OCMW, CAW of andere relevante partners in de volwassenenhulp, om te komen tot een ondersteuningsplan voor de jongere.

Voor wie?

Voor alle jongvolwassenen die nood hebben aan hulp. In het bijzonder voor hen die de jeugdhulp binnenkort verlaten.

Hoe?

Iedereen kan een ondersteuningstraject aanvragen bij ACT. Dat geldt ook voor de jongvolwassene zelf. Ook moet hij akkoord gaan met de start van een traject.

Door wie?

De teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang ACT (Opgroeien).

Een groep jongeren die samen plezier maken en dansen. Het is goed weer, het zonnetje straal.