CAP

Een verwijzer (meestal een consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank, soms ook de griffier of jeugdrechter) dient een aanvraag in voor een plaats in een gemeenschapsinstelling of het Vlaams detentiecentrum. Deze aanvragen verlopen verplicht via het centraal aanmeldpunt CAP. Eén elektronische aanmelding volstaat om te weten of er plaats is. Het centraliseren van de aanmeldingen gebeurt met een elektronische toepassing.

Het centraal aanmeldbeheer kadert in de evolutie naar geïndividualiseerde trajecten en zorg op maat. Het helpt jeugdrechters en consulenten om snel geschikte opvang te vinden, met tijdswinst en een grotere efficiëntie tot gevolg.

Verdeling vrijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen

Vanaf 4 april 2016 werkt Jeugdhulp met een interregionale verdeelsleutel (matrix) om de vrijkomende plaatsen in de gemeenschapsinstellingen evenwichtig en proportioneel te verdelen over de verschillende afdelingen van de jeugdrechtbanken. Als een reguliere plaats vrijkomt, bepaalt deze verdeelsleutel naar welke afdeling de plaats gaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de verhouding van de plaatsen die een afdeling van de jeugdrechtbank op jaarbasis kan toegewezen krijgen en met de regio waar de plaats beschikbaar is. De verdeelsleutel voorziet dat telkens afwisselend een andere afdeling een plaats krijgt toegewezen. Ter beveiliging is de verdeelsleutel afgeschermd met een wachtwoord dat telefonisch (02 533 14 25 of 02 533 14 28) verkregen kan worden bij het centraal aanmeldpunt CAP.

Voor de proportionele verdeling van de plaatsen is per afdeling van de jeugdrechtbank bepaald welk aandeel van de totaal beschikbare plaatsen zij krijgt. Zo is bepaald welke afdeling verhoudingsgewijs meer of minder plaatsen krijgt, aan de hand van volgende criteria:

  • het aantal consulenten dat voltijds werkt bij de sociale dienst van de afdeling van de jeugdrechtbank;
  • het aantal maatregelen genomen per sociale dienst;
  • het aantal vorderingen genomen voor elke sociale dienst.


Raadpleeg de verdeelsleutel