Time-out

De module Herstelgerichte time-out biedt gedurende twee weken een sterk gestructureerd en gemonitord aanbod. Daarbij kunnen jongeren - bij wie de hulpverlening in een minder gestructureerde en beveiligde setting dreigt te blokkeren - toewerken naar een hervatting van de dialoog met de betrokken voorziening. De gemeenschapsinstelling treedt op als bemiddelaar en zorgt dat de engagementen van beide partijen worden uitgesproken en geconcretiseerd. Einddoel is heroriëntering van de jongere naar de voorziening of dienst van herkomst.

Verloop

Elke jongere wordt aangemeld via het centraal aanmeldingspunt (CAP). Dat beslist over de toewijzing aan de module time-out.

Informatieverzameling en -verstrekking
De situatie wordt verkend en de dialoog rond de time-out aangegaan met alle partijen apart, vooral met de voorziening, jongere en ouders. Er zijn twee schakelmomenten: het uitklaringsgesprek en engagementsgesprek.

Uitklaringsgesprek

Het uitklaringsgesprek hanteert vier herstelgerichte vragen als richtsnoer:

  • Wat is de aanleiding voor de time-out?
  • Wat heeft jou en de betrokkenen daarin geraakt of gekwetst?
  • Wat is jouw aandeel of verantwoordelijkheid in het gebeurde? Wat kan jouw inzet in de toekomst zijn?
  • Wat is er voor jou nodig om verder te kunnen? Wat verwacht je van de ander?

Voorbereiding engagementsgesprek

Er wordt gewerkt met de jongere rond reflectie, inzicht en dialoog via diverse methodieken: individuele gesprekken, individuele (herstel)opdrachten of activiteiten en gerichte activiteiten in (deel)groepen. Deze worden op maat ingezet.

Engagementsgesprek

Bij het engagementsgesprek zitten alle betrokkenen samen rond de tafel, onder leiding van de moderator. Elke partij staat opnieuw stil bij de vier herstelgerichte vragen. Er wordt teruggekeken op het proces en vooruit gekeken naar de toekomst. Alle partijen spreken hierbij hun engagement uit in functie van de verdere hulpverlening. De uitgeschreven engagementsverklaring geldt als verslaggeving. Nadien keert de jongere terug naar de voorziening.

Onderwijs

Gelet op de korte duur van de time-out, is er geen huisonderwijs. Wel wordt nagegaan of er urgente schoolopdrachten zijn, wat deze omvatten en of deze haalbaar zijn binnen de module time-out. Voor zover mogelijk, ziet de individuele begeleider erop toe dat deze opdrachten aan bod komen binnen het traject van de jongere. De leerkracht begeleidt de jongere daarbij. Als er geen urgente schoolopdrachten zijn, omvat het programma van de jongere louter verblijfsactiviteiten.