Eén gezin één plan (1G1P)

Kinderen, jongeren en hun ouders maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen. Ook kennen de crisisnetwerken een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen - ook in wachtperiodes -, wordt meer geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’. Dat heeft geleid tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp.

Er zijn 16 regionale samenwerkingsverbanden actief die heel Vlaanderen en Brussel dekken. Deze samenwerkingsverbanden krijgen 24 miljoen euro om gezinnen te begeleiden en een sterk netwerk uit te bouwen rond deze hulpverlening aan gezinnen.

Snelle toegang

1G1P beweegt zich tussen de basisvoorzieningen (zoals bv. het CLB, Huizen van het Kind, straathoekwerk, …)  en de meer gespecialiseerde hulpverlening. Ze zorgen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen deze betrokken diensten ontstaat. Hierdoor krijgen hulpvragen een snel en afgestemd antwoord. 1G1P engageert zich om binnen de maand na aanmelding minstens een perspectiefbiedend gesprek te organiseren met het gezin.

Gezin centraal

Het gezin staat centraal en bepaalt mee de regie over het verdere verloop van de hulpverlening. Cliënten geven duidelijk aan dat ze een ankerfiguur nodig hebben die het overzicht behoudt en het nodige doet om breuken te vermijden. Elk gezin krijgt een begeleider die als constante aanwezig blijft in het traject van het gezin.

1 plan

Iedere gezin maakt samen met zijn begeleider een gezinsplan op, hún gezinsplan. Men vertrekt hierbij vanuit de inhoudelijke noden van de cliënt en zoekt naar aanwezige krachten binnen het gezin en hun netwerk.

Intersectorale samenwerking

De regionale samenwerkingsverbanden bestaan uit diverse organisaties en diensten uit welzijn en onderwijs (algemeen welzijnswerk, CLB, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, lokale besturen …).

Meer weten? Neem een kijkje op de website 1G1P of op onze site.