Observatie- en behandelcentrum (OBC)

Wat?

Bestaat er (nog) geen duidelijkheid over de precieze aard van de handicap van het kind of over de meest geschikte ondersteuning, dan kan het terecht in een observatie- en behandelcentrum (OBC).
Dat wil via intensieve observatie tot een diagnose komen, starten met een behandeling en gericht doorverwijzen voor verdere ondersteuning naar een gepaste dienst of voorziening.

Het OBC zorgt voor een 24 uurs-observatie, indien nodig ook tijdens de weekends en vakanties. De observatieduur bedraagt 3 maanden, te verlengen tot maximaal 3 jaar.

Voor wie?

OBC richten zich tot kinderen en jongeren met complexe gedrags- en emotionele stoornissen, al dan niet in combinatie met een verstandelijke handicap.

Hoe?

OBC staan in voor de opname van jongeren met een gedrags- en emotionele stoornis, al dan niet met een (lichte) verstandelijke beperking, met het oog op een multidisciplinair onderzoek (m.b.t. de neuro-psychiatrische, psycho-pedagogische en sociale aspecten van de handicap). Ze stellen een verslag op over:

  • de te volgen behandeling,
  • de pedagogische aanpak,
  • de eventuele opname in een gespecialiseerde inrichting, met het oog op een aangepaste opvoeding.

De verblijfsduur is beperkt tot 3 maanden, de behandeling kan op elk ogenblik van de observatieperiode in het centrum worden gestart. In de praktijk kan dit verlengd worden, uitzonderlijk tot maximum 36 maanden. Het OBC moet een afzonderlijke eenheid vormen en volledig los staan van alle andere inrichtingen, zowel op architectonisch als op functioneel gebied.

Door wie?

De observatie- en behandelcentra worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Een muur vol mooie grafitti, we zien een schim van een jongere die er voorbij wandelt.