Bezoekregeling

Als je in een private voorziening verblijft, heb je recht op bezoek. De voorziening zelf maakt praktische afspraken met jou, onder meer over de bezoekregeling.

Bij een gedwongen plaatsing wordt elke vraag voor een verandering van de bezoekregeling voorgelegd aan de jeugdrechter. De consulent van de sociale dienst jeugdrechtbank zal de vraag eerst bespreken met de instelling. Daarna zal hij zijn advies voorleggen aan de jeugdrechter. Die beslist dan of de nieuwe bezoekregeling toegestaan is. Hiertegen is beroep mogelijk.

Bij een plaatsing in een publieke jeugdinstelling heeft elk familielid (ouders, voogd en provoogd, grootouders, broers en zussen, soms ook tantes en ooms) het recht om jou te bezoeken. Ook vrienden en andere familieleden kunnen je bezoeken mits toestemming van de jeugdrechter. De bezoekuren en andere richtlijnen (bv. of bezoekers geschenken mogen meenemen), hangt af van de campus – en soms ook de afdeling - waar je verblijft: