Verontrusting

Wat?

Als men zich zorgen maakt over de situatie van een kind of jongere, dan wordt dit best gemeld aan een dienst of organisatie in de buurt. Dat kan bv. aan politie, school, huisarts, CLB, CAW, organisaties jeugdhulp, regioverpleegkundigen Kind en Gezin (Opgroeien) ... Deze weten hoe hiermee om te gaan.

Verontrusting is een breed begrip:

  • de ontwikkelingskansen van een minderjarige zijn bedreigd (vb. de jongere gaat heel weinig naar school);
  • de (psychische, fysieke of seksuele) integriteit van de minderjarige is aangetast (vb. een kind wordt geslagen of misbruikt).

Is er sprake van geweld, mishandeling, verwaarlozing en/of misbruik? Dan kan men ook terecht bij het vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) of er is een melding mogelijk bij 1712.

Omgaan met verontrusting is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle jeugdhulpaanbieders. Er zijn twee organisaties binnen de jeugdhulp die zich specifiek richten op situaties van verontrusting als andere hulpverleners (even) niet verder kunnen met de situatie: het VK en het ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ). Dat zijn de gemandateerde voorzieningen. Zij onderzoeken of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak.

Voor wie?

Voor iedereen die verontrust is over de situatie van een kind of jongere.

Hoe?

Verontrusting kan zelf worden gemeld bij tal van lokale diensten of organisaties: school, huisarts, centrum voor leerlingenbegeleiding CLB, centrum algemeen welzijnswerk CAW, organisaties jeugdhulp, regioverpleegkundigen Kind en Gezin (Opgroeien) ...

Wanneer het daar vast loopt, kan de stap gezet worden naar het OCJ of het VK. Wel gaat men best eerst langs bij algemene diensten, zoals een CLB, jongeren advies centrum JAC ...

Door wie?

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en het ondersteuningscentrum jeugdzorg’. Neem ook een kijkje bij Jeugdbescherming.