Bemiddeling

Wat?

Soms loopt de hulpverlening vast. Een jongere, zijn ouders en de hulpverleners raken het niet eens over wat er moet gebeuren. Of er is een conflict tussen een jongere en zijn ouders, waar geen gesprek meer mogelijk is. Of een jongere dreigt uit een voorziening gezet te worden, of wil er zelf niet langer blijven. Het hulpverleningstraject kan zo in het gedrang komen.

In dergelijke situaties moet naar een oplossing worden gezocht, zodat de zaken niet erger worden dan ze al zijn. Om breuken in de hulpverlening te vermijden, kunnen zowel jongeren en ouders als hulpverleners een beroep doen op een onafhankelijke bemiddelaar. Samen met de betrokkenen ontknoopt hij het conflict, zodat de hulpverlening terug op gang kan komen.

Bemiddeling is daarenboven verplicht wanneer:

  • de ouder of jongere geen hulpverlener bereid vindt om een aanvraag te doen voor niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp;
  • de hulpverlening eenzijdig, zonder instemming van de jongere of ouder, wordt stopgezet.

Voor wie?

Voor kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners in de jeugdhulp. Voor jongvolwassenen tot 25 jaar.

Hoe?

Bemiddeling kan zelf online worden aangevraagd via het aanvraagformulier door een jongere of ouder, vertrouwenspersoon of steunfiguur. Hulpverleners vragen een bemiddeling aan via de applicatie COBE.

Na de aanvraag start een neutrale bemiddelaar de bemiddeling op. Hij is hiervoor opgeleid en heeft ervaring met dergelijke gesprekken. De bemiddelaar contacteert iedereen. Alle vragen, bezorgdheden en behoeften krijgen een plaats. Afhankelijk van de situatie brengt hij mensen rechtstreeks of onrechtstreeks met elkaar in contact en opent opnieuw het gesprek tussen hen. Hij werkt steeds naar een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is. Hij zorgt ervoor dat er opnieuw met elkaar gepraat wordt. Bemiddeling helpt alle betrokkenen in het conflict te zoeken naar een eigen oplossing. Zo kan erger worden voorkomen.

Kenmerken
Bemiddeling in de jeugdhulp is gratis.
Bemiddeling is vrijwillig. Elke betrokkene kan op elk moment de bemiddeling stop zetten.
De bemiddelaar kiest geen partij.
De bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Enkel met toestemming van de betrokkenen geeft hij informatie door. Elke persoon die deelneemt aan een bemiddeling heeft geheimhoudingsplicht.
Men mag altijd een vertrouwenspersoon of steunfiguur meenemen naar de gesprekken voor steun, bv. een familielid, een leerkracht, een vriend(in) …
De gesprekken vinden plaats op een door de deelnemers afgesproken plaats.

 

Door wie?

  • de teams continuïteit van de afdeling Continuïteit en toegang ACT (Opgroeien) beoordelen de aanvraag en stellen de bemiddelaar aan
  • door Opgroeien erkende bemiddelaars in de jeugdhulp nemen de bemiddeling op.

Meer weten?

Lees de folder bemiddeling.