Subsidiëring

Salarisschalen en handleiding boekhouding

De wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, werd gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen. Deze wet wilt de vzw-reglementering moderniseren en transparantie vergroten. Hiervoor was bijna niets overkoepelend geregeld. Enkel de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en begroting.

Op 26 augustus 2005 werd de omzendbrief m.b.t. de boekhouding ondertekend. Deze omzendbrief geeft een gemeenschappelijke basis voor de gehele welzijnssector en moet zorgen voor een administratieve vereenvoudiging. Om in aanmerking te komen, moeten vzw’s (minimaal) een boekhouding voeren overeenkomstig de bepalingen die opgelegd zijn door de vzw-wet.

Meer informatie vind je in de handleiding ‘uniforme boekhouding voor de sector bijzondere jeugdhulp’.

Salarisschalen

Personeelsleden van de private voorzieningen vallen onder de salarisschalen paritair comité 319 - private sector:

Verblijfssubsidies en zakgeld