Werking

Modulering 3.0

Het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht herdefinieert de opdracht van onze gemeenschapsinstellingen. Elke reactie op een jongere die een delict pleegt moet snel, transparant, herstelgericht en constructief zijn.

Gesloten begeleiding is de meest ingrijpende maartregel die slechts in uiterste noodzaakgenomen wordt. De principes uit het decreet zijn in een nieuw procesimplementatieplan voor de werking van de gemeenschapsinstellingen verwerkt. Deze nieuwe aanpak van jeugddelinquentie omvat 5 modules. Zo helpen de gemeenschapsinstellingen mee aan een positieve re-integratie van de jongere in de maatschappij. Meer informatie vind je in het procesimplementatieplan ‘Modulering van de publieke jeugdinstellingen 3.0’.

Draaiboek gedeelde trajecten

Het geactualiseerde draaiboek gedeelde trajecten kwam tot stand dankzij een brede samenwerking en is uitgebreid voorgesteld tijdens een infomoment op 19 februari 2020. Er was aandacht voor het brede kader en de link met de visie op Jeugdhulp of het ondernemingsplan van Opgroeien. Werken in gedeelde trajecten sluit zowel aan bij de visie van het decreet Jeugddelinquentierecht als bij de uitwerking van concrete maatregelen. Het draaiboek is uitgebreid voorgesteld:

De kern van het draaiboek blijft ongewijzigd: handvatten aanreiken voor een effectieve en efficiënte afstemming én samenwerking van alle betrokken actoren bij het realiseren van gedeelde trajecten tussen gemeenschapsinstellingen en private voorzieningen. Einddoel is een samenhangend, transparant en participatief begeleidingstraject voor elke jongere en zijn context.

Sinds het vorige draaiboek heeft het decreet Jeugddelinquentierecht het jeugdhulplandschap fundamenteel veranderd. Met uitzondering van de module time-out, is de opname en begeleiding door een gemeenschapsinstelling per definitie een reactie op een jeugddelict.

De begeleiding door een private partner is:

  • ofwel ook een reactie op een jeugddelict (delictgerichte contextbegeleiding, HCA-aanbod);
  • ofwel een maatregel in het kader van een verontrustende leefsituatie (overige modules binnen de integrale jeugdhulp, zoals kortdurende intensieve contextbegeleiding).

Huishoudelijk reglement

In een gemeenschapsinstelling geldt een huishoudelijk reglement om het samenwonen en werken met jongeren en begeleiders vlot te laten verlopen.

Time-out

Soms riskeert het verblijf van een jongere in een voorziening te blokkeren. Het gaat vooral om jongeren die kampen met mentale beperkingen of een profiel hebben dat eerder aansluit bij psychiatrische zorgverlening. Een time-out brengt dan even rust in de hulpverlening en de hulpverleningsrelaties. Het schept kansen om te herbronnen en is gericht op herstel. Hiervoor hebben de gemeenschapsinstellingen en een aantal voorzieningen een samenwerkingsprotocol inzake time-out afgesloten

Einddoel van het programma ‘time-out’ is het herstel van de hulpverleningsrelatie en de heroriëntering van de jongere naar de voorziening van herkomst. Time-out kan zo zowel de instroom beperken als de uitstroom bevorderen van jongeren die anders het risico lopen om langdurig geplaatst te worden in een gemeenschapsinstelling.

Ondertekende time-outovereenkomsten zijn een formele voorwaarde voor de time-outplaatsing van een jongere in een gemeenschapsinstelling. Hiervoor zijn generieke modellen uitgewerkt. Geïnteresseerde voorzieningen nemen contact op met de directeur van de gemeenschapsinstelling uit hun regio voor de invulling en ondertekening van het protocol en voor onderlinge werkafspraken.