Crisishulp aan huis (CAH)

Wat?

Crisishulp aan Huis (CAH) is bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, waardoor een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. De hulp is kortdurend en intensief, en gebeurt thuis (mobiel). Doel is het gezin samen te houden en de dreigende uithuisplaatsing te voorkomen. Herstel van veiligheid en stabiliteit staat voorop.

Centraal staat de gedachte dat een gezin in staat is om zijn eigen problemen op te lossen als het wordt versterkt. Zowel voor het gezin als geheel als voor de gezinsleden apart wordt nagegaan waarom de balans tussen taken en vaardigheden is verstoord. Daartoe worden de risicofactoren en de beschermende factoren in kaart gebracht. Eén van de manieren om een verstoorde balans te herstellen, is het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Voor wie?

Kinderen en jongeren, en hun gezinnen, die in een acute crisissituatie verkeren. De situatie dreigt zó uit de hand te lopen dat hulp nodig is om een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen te voorkomen.

Hoe?

De aanmelding bij de diensten voor crisishulp aan huis gebeurt via het crisismeldpunt. Het gaat dus om zogenaamde niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

CAH sluit aan bij de hulpvragen van het gezin en is gericht op het versterken van wat goed gaat. De aanpak is ingedeeld in fasen.

In de eerste fase zijn de gesprekken gericht op:

  • het opheffen van de crisis,
  • het opbouwen van een werkrelatie met het gezin,
  • taakverlichting,
  • het verzamelen van informatie.

Dat leidt tot het stellen van doelen en de opmaak van een eerste plan van aanpak, vertrekkend vanuit de problemen die het gezin ervaart. Men start ook meteen met het verlenen van praktische hulp waar nodig en het verbeteren van de veiligheid voor de kinderen.

  • In de tweede fase worden de gestelde doelen omgezet in concrete afspraken. Belangrijk is het vergroten en stabiliseren van de veiligheid, het aanleren van ontbrekende vaardigheden en het activeren en versterken van het sociale netwerk rond het gezin.
  • In de laatste fase wordt alles verder uitgebouwd en de behoefte aan vervolghulp bekeken.

De inzet van Crisishulp aan Huis duurt 28 dagen. De frequentie en intensiteit van het contact variëren per fase. In de eerste week is er vrijwel dagelijks contact. De gezinsmedewerker is wekelijks 7 tot 8 uren aanwezig in het gezin. Tijdens de begeleiding is het team zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor alle gezinsleden.

Door wie?

De diensten voor crisishulp aan huis worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.