Intersectorale toegangspoorten (ITP) en teams continuïteit en jonge kind

De intersectorale toegangspoorten maken deel uit van de afdeling Continuïteit en toegang (ACT) binnen Opgroeien.

ACT zet volop in op een jeugdhulp zonder breuken (via de teams continuïteit en jonge kind) en regelt de toegang tot de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (via de intersectorale toegangspoort).

De afdeling staat ook in voor de erkenning van de multidisciplinaire teams (MDT) in de jeugdhulp in Vlaanderen.

Wat?

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, denk maar aan een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt én het gaat om intensieve en ingrijpende hulp. Het is dus belangrijk de tijd te nemen om de vraag naar hulp of ondersteuning grondig te onderzoeken. Daarom gebeurt de toegang tot deze niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort (ITP).

De toegangspoort maakt een eenvormige en transparante werking mogelijk, én biedt de mogelijkheid om hulp uit verschillende sectoren te combineren. Zo vallen minderjarigen niet langer tussen twee stoelen. Doordat alle aanvragen via één toegangspoort gaan, blijft de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor wie deze het hardste nodig heeft. De toegangspoort heeft steeds een duidelijk zicht op de vraag en het aanbod in de jeugdhulp, zo kan de overheid zo nodig bijsturen.

Voor wie?

Voor alle kinderen en jongeren, al dan niet met een (vermoeden van) handicap, en met problemen of ondersteuningsnoden die een meer intensief en ingrijpend hulpaanbod vragen.

Hoe?

Elke jeugdhulpverlener – bv. van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), Jongerenaanbod van het CAW (JAC), centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) … – kan een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort. Dat gebeurt in overleg met de jongere en zijn ouders. Samen wordt het aanmelddocument ingevuld; dat beschrijft de hulpvraag en situatie van de jongere.

Het aanmelddocument wordt ingediend bij de toegangspoort. Daar werken twee teams:

  • het team indicatiestelling: de dossierbeheerder buigt zich over de aanvragen voor een persoonlijke assistentiebudget, individuele materiële bijstand en specifieke acties. Daarnaast beoordeelt de dossierbeheerder - als de contactpersoon aanmelder dit uitdrukkelijk vraagt - de hulpvraag en situatie van de jongere en bepaalt hij welke vorm van jeugdhulp het meest geschikt is. Het team indicatiestelling heeft 30 werkdagen om het indicatiestellingsverslag op te maken.
  • het team jeugdhulpregie: een jeugdhulpregisseur zoekt uit wie de hulpverlening effectief zal uitvoeren. Binnen de 15 werkdagen werkt hij een jeugdhulpverleningsvoorstel uit.

Zodra de hulpverlening effectief is gestart, krijgt de minderjarige een jeugdhulpverleningsbeslissing. Dat vermeldt wie de hulpverlening zal aanbieden. De teams van de toegangspoort volgen de hulpverlening niet verder op.

Er bestaan een aantal uitzonderlijke procedures:

  • voor een rechtstreekse aanvraag bij de toegangspoort door de minderjarige zelf;
  • voor een versnelde indicatiestelling en toewijzing (VIST);
  • voor een aanvraag van individuele materiële bijstand (IMB);
  • voor een aanvraag van een persoonlijke assistentiebudget (PAB).

Oneens met het indicatiestellingsverslag?

Het indicatiestellingsverslag vermeldt welk type hulpverlening aangewezen is. Is de jongere of zijn ouder het hiermee niet eens, dan kan deze om een ‘tweede mening’ vragen. In dat geval zal het team indicatiestelling van de toegangspoort uit een andere regio de hulpvraag opnieuw bekijken. Het team doet dat onafhankelijk, zonder kennis te hebben van het eerdere voorstel. Zo kan het in alle onafhankelijkheid een eigen beslissing nemen. De minderjarige (of zijn ouders) beslist in welke regio de aanvraag opnieuw wordt bekeken. Komt het tweede team indicatiestelling tot een ander voorstel in zijn indicatiestellingsverslag, dan beslist de jongere met welk indicatiestellingsverslag hij verder wil.

Rechtstreeks een aanvraag doen bij de toegangspoort

Is een minderjarige (of zijn ouder) ervan overtuigd dat hij hulp nodig heeft die enkel via de toegangspoort te krijgen is, maar vindt hij geen hulpverlener bereid om die aanvraag met hem te doen? Dan kan hij zelf een aanvraag indienen bij de toegangspoort. Hij heeft dan wel een attest nodig van de hulpverlener die zegt dat hij niet kan helpen om een aanvraag in te dienen. Er moet ook een vraag gesteld zijn naar bemiddeling tussen hem en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van de aanvraag. Bovendien mag er geen procedure lopen bij het ondersteuningscentrum jeugdzorg of het vertrouwenscentrum kindermishandeling.

Procesverloop aanvraag

1 / AANMELDING 2 / INTERSECTORALE TOEGANGSPOORT 3 / JEUGDHULPVERLENING
Aanmelddocument (A-doc)
Contactpersoon-aanmelder

 
Indicatiestellingsverslag
Team indicatiestelling
(dossierbeheerder)
30 werkdagen
Jeugdhulpverleningsvoorstel
Team jeugdhulpregie
(jeugdhulpregisseur)
15 werkdagen
Jeugdhulpverleningsbeslissing
Hulpverlener

 

Teams continuïteit

De teams continuïteit binnen ACT (Opgroeien) verbeteren de samenwerking en afstemming tussen jeugdhulpaanbieders en andere relevante partners, ook buiten de jeugdhulp. Zo worden breuken in hulptrajecten, zowel in het rechtstreeks toegankelijke als het niet-rechtstreeks toegankelijke aanbod, vermeden.
 
Jeugdhulpaanbieders, ouders, jongeren en jongvolwassenen en hun context kunnen bij de teams continuïteit terecht voor:

  • advies en oriëntering in het jeugdhulplandschap. ACT organiseert een info- en aanspreekpunt. Dat ontsluit de regionale kennis van het hulpaanbod dat relevant is voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, inclusief het brede aanbod van krachtgericht werken en netwerkstrategieën;
  • cliëntoverleg in de jeugdhulp, wanneer er nood is aan coördinatie en afstemming van het hulpverleningstraject;
  • bemiddeling in de jeugdhulp, wanneer er meningsverschillen zijn over de gewenste hulpverlening of het verloop ervan, en een breuk in de hulpverlening dreigt.
  • bemiddeling tussen hulpaanbieders, wanneer de samenwerking tussen hulpverleners van voorzieningen uit verschillende sectoren moeizaam verloopt, meestal door verkeerde verwachtingen, verschillen in interpretatie of miscommunicatie.

Teams jonge kind

De teams jonge kind binnen ACT (Opgroeien) staan in voor het beleid rond de zorggarantie voor het jonge kind, om een (dreigende) uithuisplaatsing zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Centraal aanmeldpunt

Alle aanmeldingen voor de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum verlopen verplicht via het centraal aanmeldpunt CAP. Eén elektronische aanmelding volstaat om te weten of er plaats is. Het centraliseren van de aanmeldingen gebeurt met een elektronische toepassing. Twee verantwoordelijken verzorgen de aanmeldingen en houden contact met de instellingen. Daarnaast is er buiten de kantooruren een permanentiedienst.

Het centraal aanmeldbeheer kadert in de evolutie naar geïndividualiseerde trajecten en zorg op maat. Het helpt jeugdrechters en consulenten om snel geschikte opvang te vinden, met tijdswinst en een grotere efficiëntie tot gevolg.

Door wie?

ACT – met de intersectorale toegangspoorten, de teams continuïteit en het jonge kind -  maakt deel uit van Opgroeien.

Meer weten? Lees de brochure ‘Jij en de toegangspoort’.

Meer informatie