Contact  |

Participatie

Participatie is een belangrijke doelstelling in de jeugdhulp. Het betekent dat jongeren en ouders kunnen deelnemen aan en meebeslissen over de jeugdhulp.

Participatie situeert zich op drie niveaus

Participatie in het eigen hulpverleningstraject (micro-niveau)

De jeugdhulp streeft naar hulpverlening op maat. Elke hulpvrager, jongere én ouder geeft mee richting aan het eigen hulpverleningstraject. Dit vergt een participatieve houding van de hulpverlener. Deze staat open, luistert naar de hulpvraag en gaat vooral ook samen met het kind, de jongere en ouders aan de slag.

Participatie in het beleid van voorziening, dienst of netwerk (meso-niveau)

Participatief werken is pas mogelijk als ook de organisatie hierop inspeelt en hiervoor de voorwaarden schept. Organisaties en diensten die jeugdhulp aanbieden, scheppen mogelijkheden zodat jongeren en ouders mee kunnen denken, doen en beslissen. Zo krijgen deze inspraak in het reilen en zeilen van de dienst of voorziening die hen begeleidt en geven ze, vanuit hun oogpunt, mee vorm aan de verdere uitbouw van de hulpverlenende dienst.

Participatie in het beleid van de overheid (macro-niveau)

De jeugdhulp biedt jongeren en hun gezin de mogelijkheid om mee te denken over de organisatie van de jeugdhulp. Een vertegenwoordiging van ouders, minderjarigen, personen met een handicap, van etnisch-culturele minderheden en mensen in armoede krijgt een plaats aan de overlegtafels waar over jeugdhulp wordt beslist. Daarnaast wordt themagericht gezocht naar mogelijkheden om de ervaringen van jongeren en ouders actief in te brengen in de beleidsprocessen van de jeugdhulp.

Cliëntorganisaties in de jeugdhulp

Cliëntorganisaties leggen zich erop toe om de participatie van jongeren en ouders in de jeugdhulp mee waar te maken. Ze vormen de ruggengraat voor het uitwerken van een cliëntperspectief in de jeugdhulp. Via hun rechtstreekse dialoog- en toonmomenten, hun adviezen, hun thematische bijdragen … spelen ze een belangrijke rol in de uitwerking van een participatieve hulpverlening.

Momenteel zijn er twee cliëntorganisaties specifiek voor jeugdhulp actief:

  • Cachet vzw voor jongeren;
  • Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen vzw voor ouders.

Cachet voor jongeren

Cachet is een organisatie door en voor jongeren met ervaring in de jeugdhulpverlening. De initiatiefnemers van Cachet willen op een positieve manier aan de slag met hun eigen ervaringen in de jeugdhulp en hebben daarom de organisatie opgericht.

Cachet wil in dialoog gaan met:

  • jongeren uit de jeugdhulp, om hen te inspireren en zich te laten inspireren;
  • de samenleving, om een ander beeld van jongeren uit instellingen te tonen;
  • hulpverleners, om hun perspectief te verbreden en vernieuwen;
  • beleidsmakers uit overheid en sector, om al het voorgaande ook structureel een plek te geven.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Cachet.

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen voor ouders

Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen is een werking door en voor ouders van kinderen of jongeren in de jeugdhulp. Hun doel is om de inbreng van ouders een plaats te geven binnen de jeugdhulp in Vlaanderen. Zo willen ze dat ouders meer betrokken worden bij de hulpverlening voor hun kind(eren). Er wordt ook gestreefd naar meer participatie van ouders aan het beleid.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van Oudersparticipatie Jeugdhulp.

Publicaties