Projecten

Opgroeien subsidieert projecten en bijzondere initiatieven die zich richten tot een specifieke doelgroep of op een bijzondere probleemsituatie, of die op een andere manier vernieuwend zijn.

Tal van vroegere projecten evolueerden naar een regulier erkend aanbod.

Sommige projecten zijn gebleven:

  • Steunpunt Mens en Samenleving SAM
    Sinds 2018 bundelt het Steunpunt Mens en Samenleving SAM de expertise van vijf fusiepartners (Steunpunt Expertisenetwerken, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Vlaams Centrum Schuldenlast en Steunpunt Jeugdhulp). De organisatie ondersteunt praktijkwerkers in hun werkcontext, ook op het vlak van BINC, jeugddelinquentie en herstelbemiddeling, integrale jeugdhulp, jeugd- en kinderrechten, beroepsgeheim, en andere thema’s. Meer weten? Neem een kijkje op de website van SAM vzw.
  • Participatieprojecten

Project Re-member

Jongeren met een psychische kwetsbaarheid die ook te maken krijgen met verontrusting in hun context of netwerk, of voor wie vanuit een maatschappelijke noodzaak een ingrijpen noodzakelijk is, belanden vaak in de residentiële psychiatrie. Dat kan niet altijd een gepast antwoord bieden. Het project Re-member installeert daarom een andere werkwijze: het betrekt de familie en ruimere context om samen op zoek te gaan naar een aanpak van het probleem, d.m.v. de ‘openhartcirkel’. De regie van de hulpverlening blijft in handen van de jongere en zijn context, een doorverwijzing naar de residentiële psychiatrie wordt zoveel mogelijk vermeden en de uitstroom uit de residentiële psychiatrie bevorderd.

Meer weten? Neem een kijkje op www.re-member-psychischezorg.be.

Jonge vrouw bij een raam. Ze kijkt een beetje sip.

Project Jeugdhulp ingekaderd

Sinds 2015 werken de jeugdhulp en het Museum Dr. Guislain nauw samen. Directe aanleiding hiervoor zijn de publieke excuses van het Vlaams Parlement aan de slachtoffers van geweld en misbruik in Vlaamse jeugd- en onderwijsinstellingen. Een expertenpanel stelde dat het Museum Dr. Guislain een geschikte plaats was om publiek erkenning te geven aan deze slachtoffers. Dat leidde tot de tentoonstelling ‘Pleisterplekken: jeugdinstellingen tussen romantiek en trauma’. Ook de tentoonstelling ‘Adoptie. Tussen avontuur en kwetsuur’ kwam zo tot stand, als erkenning voor de slachtoffers van gedwongen adoptie.

De reacties op de exposities tonen de nood aan een ankerpunt voor een brede jeugdhulp in verandering: de verschuivingen in het aanbod, de processen en de doelgroep maken dat het voor zowel de kinderen, jongeren en jeugdhulpaanbieders als voor de ruimere samenleving niet meer duidelijk is waar jeugdhulp nu precies voor staat. Door jeugdhulp op te nemen als vast thema binnen de permanente en tijdelijke tentoonstellingen van het Museum Dr. Guislain, en op een genuanceerde en multidisciplinaire manier jeugdhulp vanuit een historisch en artistiek kader in de kijker te zetten, kan een breed en divers publiek nu kennismaken met de jeugdhulp in al zijn facetten.

Project Maak tijd vrij

De voorbije jaren zijn verschillende projecten en studies opgezet om het recht op vrije tijd van jongeren in de jeugdhulp onder de loep te nemen. Het onderzoek ‘Vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen, persoonlijke ruimte of hulpverleningsruimte?’ (2016) toonde aan dat jongeren in de jeugdhulp gebaat zijn bij een leuke, passende en uitdagende vrijetijdsbesteding, bv. voor:

  • plezier en ontspanning;
  • het ontdekken en ontwikkelen van talenten en competenties;
  • het oefenen van sociale vaardigheden, groeien in vriendschappen en uitbouwen van een sociaal netwerk. 

Hun deelname aan jeugdwerk en ruimere vrijetijdsactiviteiten blijft evenwel beperkt. Er is zelden een structurele samenwerking met (jeugdwerk) organisaties. Daarom subsidiëren het departement Cultuur Jeugd Media en Opgroeien het project ‘Maak tijd vrij’, om jeugdwerk- en vrijetijdsparticipatie van jongeren in voorzieningen te promoten via de lokale jeugddiensten. De resultaten van dit proefproject, en de bijhorende aanbevelingen en tools, zijn voorgesteld op een inspiratiedag.

Meer weten? Neem een kijkje op de website https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij.