Jongvolwassenen

Continuïteit in de zorg, in het bijzonder bij de overgang naar volwassenheid, moet gegarandeerd worden. Dat is één van de centrale pijlers in de 2.0.-aanpak voor de jeugdhulp in Vlaanderen. Hieronder vind je een aantal acties die hieraan bijdragen.

Beleidsrapport jongvolwassenen in de jeugdhulp

In 2023 voerde Zorginspectie een uitgebreide inspectieronde in verschillende jeugdhulporganisaties waar 17-plussers verblijven. Die inspectie moest nagaan of er voldoende wordt ingezet op toekomstperspectieven en nazorg wanneer jongeren op eigen benen gaan staan. Het rapport is positief over de inspanningen die de sector de afgelopen jaren nam en brengt enkele verbeterpunten in kaart. Meer weten? Lees het persbericht of het volledige beleidsrapport.

Stad Antwerpen: versnelde toewijzing naar sociale huisvesting

Elk jaar kunnen diensten die jongeren begeleiden een beroep doen op een aantal plaatsen voor jongeren die nood hebben aan een versnelde toewijzing van een sociale woning op het grondgebied van Stad Antwerpen. Het gaat over jongeren die zelfstandig (gaan) wonen én nood hebben aan integrale begeleiding daarbij.

Gezien de grote nood aan betaalbare en gezonde woningen ligt de focus op jongeren die:

  • dakloos zijn: jongeren zonder vaste verblijfplaats, jongeren in nood- of nachtopvang, jongeren die op straat leven
  • thuisloos zijn: jongeren in opvang voor thuislozen, jongeren in opvang voor asielzoekers, jongeren die binnenkort een instelling of voorziening verlaten (bv. gevangenis, algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, jeugdhulpvoorziening …)
  • in instabiele huisvesting wonen: jongeren die tijdelijk bij vrienden of familie wonen, jongeren in woningen zonder huurcontract, jongeren die uit huis gezet worden
  • in ontoereikende huisvesting wonen: jongeren in tijdelijke of niet-conventionele woningen (bv. caravan/auto, tuinhuis, kraakpand …)

De diensten die deze jongeren begeleiden, maken elk jaar afspraken over de verdeling van de plaatsen en het opnemen van begeleiding voor de jongeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de sociale woonpartners en Stad Antwerpen.

Ben je een jongere die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding en wil je een aanvraag doen voor de versnelde doorstroom naar sociale huisvesting in Stad Antwerpen? Spreek dan jouw begeleider aan. Jouw begeleider kan contact opnemen met ACT Antwerpen (act.antwerpen@opgroeien.be) met de verwijzing naar de versnelde doorstroom.

Actieplan jongvolwassenen

Er bestaan meerdere lokale en regionale initiatieven om de hulpverlening voor jongvolwassenen en de overgang van jeugd- naar volwassenenhulp te verbeteren. Dat heeft geleid tot een actieplan jongvolwassenen.

  • Voor jongvolwassenen, voor wie na de jeugdhulp vervolghulp noodzakelijk blijft, worden specifieke acties opgezet. Zo zijn begin 2019 in Vlaanderen en Brussel 87 plaatsen binnen kleinschalige wooneenheden, de zogenaamde co-housingprojecten, van start gegaan. Daar wonen 4 tot 6 jongvolwassenen (van 16 tot 25 jaar) met weinig of geen ondersteunende context samen. Ze kunnen rekenen op toezicht en ondersteuning door een begeleider. Het individuele begeleidingstraject stoelt in eerste instantie op een ondersteuningsplan, en volgt het tempo van de jongere. Daarnaast wordt actief ingezet op de groepsdynamiek. Verder wordt een beroep gedaan op vrijwilligers – al dan niet ervaringsdeskundigen – om te komen tot een duurzame context voor elke jongere. Lees meer in het persbericht
  • In 2019 zijn ook de (bijkomende) erkenningen voor burgerinitiatieven van start gegaan. Deze dragen bij aan het creëren van duurzame contexten bij kwetsbare jongvolwassenen, door het inschakelen van vrijwilligers onder coaching, supervisie en intervisie van professionals. Met het oog op de opbouw van een duurzame context, wordt een burgerinitiatief van bij de start van een hulpverleningstraject als belangrijke partner ingeschakeld.
  • De mogelijkheden van voortgezette jeugdhulp na de 18de verjaardag zijn verruimd. Zo kunnen een aantal typemodules in de jeugdhulp nu worden ingezet tot 25 jaar.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht.

Tussen 2015 en 2017 steeg het aantal jongeren die een beroep doen op voortgezette, vrijwillige hulpverlening met meer dan 20%: van 4.411 naar 5.330 jongvolwassenen.

Meer weten? Lees het persbericht.

Europees project A Way Home

Pilootproject From youth care to interdependent living

A Way Home sluit aan bij de doelstellingen van het actieplan jongvolwassenen. Het project ontwikkelt concrete handvatten en instrumenten voor cliëntgerichte nazorgtrajecten. Het omvat ook training en intervisie voor begeleiders. Daarnaast zijn er experimenten met coalities van actoren uit verschillende sectoren (welzijn, wonen, onderwijs, huisvesting …) die inzetten op structurele samenwerking zodat geen enkele jongvolwassene nog door de mazen van het net valt.

Meer weten? Neem een kijkje op de site www.awayhome.eu.

Logo A Way Home Europe

Ondersteuning jongvolwassenen met een handicap

Wanneer een persoon met een handicap meerderjarig wordt, komt meestal de vraag welke ondersteuningsmogelijkheden er nog zijn als de jeugdhulp stopt. Om de verderzetting van de reeds lopende hulp te waarborgen, kan een multifunctioneel centrum ook na de leeftijd van 18 of 21 jaar verder ondersteuning blijven bieden. Onder bepaalde voorwaarden kan dit zelfs tot en met 25 jaar.

Ook binnen Opgroeien kunnen de teams jeugdhulpregie van de intersectorale toegangspoort een aantal instrumenten inzetten om de continuïteit van ondersteuning te waarborgen, totdat de overstap naar een persoonsvolgend budget als meerderjarige is gerealiseerd.

Het VAPH heeft de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en procedures voor jongvolwassenen op een rijtje gezet op zijn website.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Aanbod of bij Werf 3 uitbreidingsbeleid jeugdhulp: jongvolwassenen.