Dienst voor pleegzorg

Wat?

In elke provincie van Vlaanderen is één dienst voor pleegzorg actief.  Het werkingsgebied van de dienst voor pleegzorg van de provincie Vlaams-Brabant strekt zich uit tot het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 

Een dienst voor pleegzorg is enkel bevoegd voor zijn eigen provincie. De woonplaats van het pleeggezin bepaalt welke dienst voor pleegzorg bevoegd is. Er zijn enkel uitzonderingen mogelijk met het oog op de continuïteit van de hulpverlening. Bv. wanneer een pleeggezin verhuist van de ene regio naar een andere. Ook dan wordt de begeleiding zo snel mogelijk overgenomen door de dienst voor pleegzorg van de nieuwe woonplaats van de pleegzorger. Daarover maken de diensten onderling afspraken in een samenwerkingsakkoord. Dat bepaalt onder meer:

 • het afronden van de hulpverlening door de ene dienst;
 • de overname van de hulpverlening door de andere dienst;
 • de informatie-uitwisseling tussen beide diensten. 

Voor wie?

Voor pleegkinderen en -gasten, voor pleegouders.

Hoe?

Taken van de diensten voor pleegzorg

 • pleegzorg bekendmaken, in samenwerking met de partnerorganisatie pleegzorg Vlaanderen;
 • actief zoeken naar netwerkpleeggezinnen en werven van mogelijke bestandspleeggezinnen;
 • screenen van (kandidaat-)pleeggezinnen;
 • onthaal en verheldering van de zorgvraag en eventueel het toewijzen van rechtstreeks toegankelijke pleegzorg;
 • oriënteren van kandidaat-pleeggezinnen naar één of meerdere vormen van pleegzorg;
 • samenwerken met de psychiatrische gezinsverpleging;
 • zoeken naar het meest geschikte pleeggezin voor een pleegkind of pleeggast (matching);
 • vormen van kandidaat-pleegouders, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • verstrekken van correcte en passende informatie aan het pleegkind of de pleeggast over de aard en de draagwijdte van de pleegzorg;
 • begeleiden van pleegkinderen en pleeggasten;
 • begeleiden van pleegzorgers en pleeggezinnen en het bieden van administratieve en praktische ondersteuning;
 • begeleiden van de gezinnen van oorsprong in verband met de pleegzorg;
 • organiseren van een participatieraad;
 • verzekeren van een naadloze overgang bij het beëindigen van pleegzorg voor pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen;
 • instaan voor zorgcontinuïteit, bv. bij de overgang van minderjarigen- naar meerderjarigenzorg;
 • aanbieden van passende nazorg aan pleegkinderen, pleeggasten, gezinnen van oorsprong, pleegzorgers en pleeggezinnen.

De dienst voor pleegzorg wisselt goede praktijken en expertise uit met andere diensten voor pleegzorg en de partnerorganisatie. Hij stemt zijn procedures af om efficiënt en optimaal kandidaat-pleeggezinnen te vinden.

Door wie?

De diensten voor pleegzorg worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Andere actoren pleegzorg

Partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen

De partnerorganisatie Pleegzorg Vlaanderen verzorgt de kerntaken die zijn bepaald in een convenant met Opgroeien:

 • ontwikkelen en uitdragen van deskundigheid rond pleegzorg;
 • vertegenwoordigen van de pleegkinderen, pleeggasten, pleegzorgers, gezinnen en diensten voor pleegzorg;
 • sensibiliseren en bekendmaken van pleegzorg;
 • ondersteunen van de diensten voor pleegzorg;
 • registratie van beleidsrelevante parameters;
 • optreden als structurele gesprekspartner rond pleegzorg met de Vlaamse Gemeenschap.
Twee paar voeten waarvan de onderkant gericht zijn naar de camera. Op de twee voeten die het tegen elkaar liggen zijn hartjes getekend.

Participatieraad

Alle belanghebbenden worden nauw betrokken bij de pleegzorg. Zo maakt een participatieraad deel uit van elke dienst voor pleegzorg. Hierin zijn de pleegkinderen, pleeggasten, de gezinnen van oorsprong en de pleegzorgers vertegenwoordigd. De raad brengt advies uit over o.a. de werking van de dienst.

Psychiatrische gezinsverpleging

Voor psychisch zieke mensen is houvast en geborgenheid erg belangrijk. Een deel van hen kan evenwel niet (meer) terecht bij de eigen familie. Ze hebben geen vertrouwde omgeving meer, of kunnen zelfstandig wonen (nog) niet aan. In de ruime regio rond Geel kunnen kinderen en jongeren in dergelijke situaties terecht bij meer dan 330 zorggezinnen. Zij bezorgen hen voor korte of langere tijd een ‘nieuwe thuis’. De dienst pleegzorg Antwerpen heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel.

Meer weten? Neem een kijkje bij de rubriek Aanbod of op de professionele website.