d'OndersteuningsTeams (dOT)

Wat?

dOT (dOndersteuningsTeams) wil de hulpverlening binnen de jeugdhulp ondersteunen, bv. bij een begeleiding van minderjarigen met een migratie-achtergrond, vooral als zij ervaren dat interculturele, levensbeschouwelijke en migratiegebonden elementen een rol spelen in het hulpverleningstraject.

De ondersteuning vertrekt casusgebonden, maar beoogt een versterking van de interculturele competenties van de hulpverlener en hulpverleningsteam, en draagt bij aan de identiteit van de hulpverleningsorganisatie m.b.t. cultuursensitieve zorg.

Voor wie?

Voor minderjarigen en hun ouders van etnisch-culturele minderheden in de jeugdhulp.  dOT stellen hun aanbod ter beschikking van de hulp- en dienstverlening van organisaties binnen het toepassingsgebied van het decreet Integrale jeugdhulp.

Hoe?

De opdrachten van dOT bestaan uit volgende domeinen :

  • helpdeskfunctie (vraagverheldering, informatieverstrekking of doorverwijzing);
  • ondersteuningstraject individuele hulpverlener (vraagverheldering, casusondersteuning, coaching van hulpverlener);
  • ondersteuning teams en organisaties binnen de jeugdhulp (teamcoaching, vorming).

Door wie?

dOndersteuningsTeams worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Hun contactgegevens zijn te vinden op de website.