Naadloos flexibel traject (NAFT)

Wat?

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Meestal gaat het om jongeren die door pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Hun problematiek gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen.

Een NAFT-traject verloopt vraaggestuurd en op maat. Vanaf de start van een traject worden alle actoren betrokken. De doelstellingen worden samen bepaald, en de inhoud wordt afgestemd op de interesses en noden van de betrokkenen. NAFT bevindt zich op de snijlijn van welzijn en onderwijs.

Voor wie?

NAFT kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich tot leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen van het secundair onderwijs.

De NAFT-projecten hebben twee doelen:

  • het positief begeleiden van leerlingen bij wie schooluitval dreigt;
  • het ondersteunen van onderwijsinstellingen en schoolpersoneel in het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren.

Hoe?

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, dat start met een aanmelding door het CLB. Daarop doet de coach een vraagverheldering waarbij verschillende actoren betrokken zijn: leerling, ouders, CLB, school en coach. Tijdens dit gesprek formuleren de aanwezigen doelstellingen en maken ze afspraken omtrent duur, methodiek en invulling op maat. Het traject omvat verschillende bouwstenen, afhankelijk van de noden en doelstellingen: individuele coaching, leeromgevingen, herstelgericht werken, schoolondersteuning … Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. Er wordt gestreefd naar een duurzaam resultaat vanuit een gedeeld engagement en gedeelde verantwoordelijkheid.

Door wie?

De NAFT-aanbieders worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Referentiekader NAFT-kwaliteit

Het referentiekader voor NAFT-kwaliteit omschrijft de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle NAFT-begeleiding. Het is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel wat stakeholders, onder wie jongeren, NAFT-begeleiders, leraren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders van scholen en vertegenwoordigers van verschillende netwerkpartners. Dialoog, inspraak en (literatuur)studie stonden hierbij centraal. Het referentiekader is dan ook het resultaat van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de NAFT-aanbieders, Opgroeien, het departement Onderwijs en de zorg- en onderwijsinspectie. Meer weten? Bekijk de presentatie.