Naadloos flexibel traject (NAFT)

Wat?

De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. De NAFT-projecten hebben twee doelen:

  • het positief begeleiden van leerlingen bij wie schooluitval dreigt;
  • het ondersteunen van onderwijsinstellingen en schoolpersoneel in het omgaan met deze leerlingen.

NAFT kan preventief en remediërend ingezet worden.

Voor wie?

Een naadloos flexibel traject (NAFT) is bedoeld voor leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen.

Leerlingen die het op sociaal, emotioneel, juridisch, pedagogisch of persoonlijk vlak moeilijk hebben, kunnen tijdelijk intensieve begeleiding krijgen, individueel en/of in groep.

Klasgroepen worden geholpen bij het ontwikkelen van een positief klasklimaat.

Leerkrachten, teams en scholen krijgen ondersteuning in hun omgang met jongeren en bij het creëren van een verbindend leer- en leefklimaat.

Het begeleiden van een leerling en/of (klas)groep en het ondersteunen van de school zijn niet los van elkaar te zien. Een NAFT-traject bestaat dan ook vaak uit een aaneenschakeling van interventies bij de leerling, (klas)groep, leerkracht(en) en/of school.

Hoe?

NAFT biedt een kwaliteitsvol en maatgericht traject aan, dat start met een aanmelding door het CLB. Daarop doet de coach een vraagverheldering waarbij verschillende actoren betrokken zijn: leerling, ouders, CLB, school en coach. Tijdens dit gesprek formuleren de aanwezigen doelstellingen en maken ze afspraken omtrent duur, methodiek en invulling op maat. Het traject omvat verschillende bouwstenen, afhankelijk van de noden en doelstellingen: individuele coaching, leeromgevingen, herstelgericht werken, schoolondersteuning … Vertrekkend vanuit de aanwezige krachten werkt NAFT complementair aan en nauw samen met de onderwijsinstelling en het CLB. Er wordt gestreefd naar een duurzaam resultaat vanuit een gedeeld engagement en gedeelde verantwoordelijkheid.

Door wie?

De NAFT-aanbieders worden erkend en gesubsidieerd door Opgroeien.

Referentiekader NAFT-kwaliteit

Het referentiekader voor NAFT-kwaliteit omschrijft de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle NAFT-begeleiding. Het is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel wat stakeholders, onder wie jongeren, NAFT-begeleiders, leraren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders van scholen en vertegenwoordigers van verschillende netwerkpartners. Dialoog, inspraak en (literatuur)studie stonden hierbij centraal. Het referentiekader is dan ook het resultaat van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de NAFT-aanbieders, Opgroeien, het departement Onderwijs en de zorg- en onderwijsinspectie. Meer weten? Bekijk de presentatie.