Verblijf

Campus De Markt telt negen leefgroepen.

  • M1 (onthaal, afzondering en isolatie)
    Hier worden nieuwkomers kortstondig opgevangen tot zij kunnen doorstromen naar hun eigenlijke leefgroep. De verblijfsduur hangt af van de inschatting door opvoeders, psychologen en maatschappelijk werkers van de problematiek en evolutie van de jongere. Als een jongere ongewenst gedrag stelt, kan hij hier tijdelijk (in isolatie) terugkeren.
  • M2 en M8 (begeleidingsleefgroepen voor meisjes) en M3, M4, M6 en M7 (begeleidingsleefgroepen voor jongens)
    Hier plaatst de jeugdrechter minderjarigen die langdurig in een gestructureerde leefgroep moeten verblijven voor begeleiding en behandeling. De verblijfsduur in deze leefgroepen hangt af van de beslissing van de jeugdrechter en van de aard en evolutie van het dossier.
  • M5 (time-out voor jongens) en M9 (gesloten time-out voor meisjes)
    Hier komen jongeren terecht die een korte rustpauze (14 dagen) nodig hebben vanuit een andere instelling. Nadien keert de jongere normaal gezien terug naar zijn voorziening, dus de herstel- en terugkeergedachte staat centraal.

Therapeutische ondersteuning

Om de opvoeders, psychologen en maatschappelijk werkers bij te staan in hun diagnose, handelingsplanning, therapie en farmacotherapie, is er ondersteuning door een eigen team van therapeuten en een overeenkomst met het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis van Geel.

Dagbezoek of weekendverlof

Na verloop van tijd is een dagbezoek (ten vroegste vanaf het vijfde weekend) of weekendverlof thuis (ten vroegste vanaf het achtste weekend) mogelijk, afhankelijk van het gedrag van de jongere in de instelling. De jeugdrechter moet akkoord gaan en ook de ouders moeten hun schriftelijk akkoord geven, want zij zijn verantwoordelijk vanaf het vertrek van de jongere uit de instelling tot zijn terugkeer.

Nazorg

Tegen het einde van het verblijf komen gezinsbegeleiding, thuisbegeleiding, kamertraining en andere vormen van hulpverlening ter sprake. De instelling doet voorstellen en verwijst door wanneer aangewezen. Als nazorg nodig is maar er geen private voorziening is die dit kan aanbieden (binnen een redelijke termijn), kan een eigen nazorg worden overwogen. In dat geval ondersteunen de maatschappelijk werkers van de instelling de jongere (en zijn ouders) bij het afronden van de aangegane afspraken en doelstellingen, of bij de aanloop naar een volgende stap in de hulpverlening. De verblijfplaats van de jongere moet in dat geval voldoende bereikbaar zijn vanuit de instelling (max. 40 km). De instelling neemt zelf, in samenspraak met de jongere, het initiatief tot nazorg. De jeugdrechter wordt dan verzocht deze taak in zijn beslissing op te nemen.